Konsulat Generalny RP w Puerto Plata - Strona główna

Zniesienie restrykcji spowodowanych Covid-19

Uprzej­mie infor­mu­je że z dniem dzi­siej­szym Pre­zy­dent Domi­ni­ka­ny Pan Luis Abi­na­der zawie­sił restryk­cje zwią­za­ne z Covid-19 ( M.in oka­zy­wa­nie szcze­pień , nosze­nie mase­czek ) Les anun­cio que des­de hoy, TODAS las medi­das restric­ti­vas impu­estas por el COVID-19, quedan suspendidas.…

czy­taj dalej

Ważność paszportu przy wjeździe do Dominikany – ważna zmiana

Sza­now­ni Pań­stwo , Wyjąt­ko­wo do 31 lip­ca 2022 r. pasa­że­ro­wie wszyst­kich naro­do­wo­ści uda­ją­cy się na tery­to­rium Domi­ni­ka­ny mogą wje­chać do kra­ju, jeśli posia­da­ją waż­ny pasz­port w momen­cie wjaz­du i wyjaz­du z kra­ju. Pobyt w kra­ju nie może prze­kro­czyć waż­no­ści pasz­por­tu.     Kon­sul Gene­ral­ny honorowy…

czy­taj dalej

Ostrożność w grudniu

Bar­dzo pro­si­my o zacho­wa­nie pod­wyż­szo­nej ostroż­no­ści , nie nosze­nie przed­mio­tów war­to­ścio­wych , nie prze­by­wa­nie po zmro­ku oraz w miej­scach odlud­nych z racji wyso­kie­go sta­nu prze­stęp­czo­ści w okre­sie przed­świą­tecz­nym oraz świąt i Nowe­go Roku . Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Dyżur konsularny 19–20 X 2021

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 19 oraz 20 paź­dzier­ni­ka (w godzi­nach od 9 do 17-tej) pla­no­wa­ne jest prze­pro­wa­dze­nie dyżu­ru kon­su­lar­ne­go w San­to Domin­go, w Hote­lu W&P San­to Domin­go, Ave. Sara­so­ta No. 53, Bel­la Vista, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na. UWAGA! Koniecz­ne jest wcze­śniej­sze umó­wie­nie się na spotkanie.…

czy­taj dalej

Program stopniowej likwidacji godziny policyjnej na terenie Republiki Dominikańskiej .

Od jutra śro­dy 14-ste­­go lip­ca do 21 lip­ca DR  wcho­dzi w dru­ga faze łago­dze­nia godzi­ny poli­cyj­nej : Ponie­dzia­łek – pią­tek 23 – 5 rano Sobo­ta – Nie­dzie­la 21–5 rano Pra­wo powro­tu do domu ( libre trans­i­to ) : Ponie­dzia­łek – Pią­tek 23 – 1 am dnia następnego…

czy­taj dalej

Nowe godziny policyjna w Dominikanie

Nowe godzi­ny poli­cyj­ne w Domi­ni­ka­nie obo­wią­zu­ją­ce od ponie­dział­ku 19 kwiet­nia do 16 maja 2021 : Ponie­dzia­łek – Pią­tek 22.00 – 05.00 sobo­ta – nie­dzie­la 21.00 – 5.00 . Pra­wo poru­sza­nia się /powrotu do miej­sca zamiesz­ka­nia do godzi­ny 24 każ­de­go dnia tygo­dnia https://​twit​ter​.com/​c​o​m​u​n​i​c​a​c​i​o​n​d​o​/​s​t​a​t​u​s​/​1​3​8​3​2​4​6​2​6​2​3​0​0​9​0​9​5​6​8​?​s​=24 Kon­sul Generalny…

czy­taj dalej

MSZ apeluje o unikanie podróży które nie są niezbędne . W tym w celach turystycznych .

⚠️ MSZ ape­lu­je o uni­ka­nie podró­ży zagra­nicz­nych, któ­re nie są koniecz­ne. Ostrze­że­nie jest zwią­za­ne z utrzy­mu­ją­cą się złą sytu­acją epi­de­micz­ną spo­wo­do­wa­ną sta­łym wzro­stem licz­by zaka­żeń i zacho­ro­wań wywo­ła­nych wiru­sem SARS-CoV‑2 oraz jego muta­cją. ⚠️Przy­po­mi­nam , że podró­że tury­stycz­ne nie zali­cza­ją się do kate­go­rii podróży…

czy­taj dalej