Świa­towe Dni Mło­dzieży (ŚDM) to mię­dzy­na­ro­dowe spo­tka­nia mło­dych kato­li­ków z całego świata, któ­rzy razem ze swo­imi kate­che­tami, dusz­pa­ste­rzami, bisku­pami i papie­żem gro­ma­dzą się w jed­nym miej­scu, by wyznać wiarę. Obcho­dzone są każ­dego roku w die­ce­zjach, a co dwa lub trzy lata pod prze­wod­nic­twem Ojca Świę­tego w wyzna­czo­nym przez Niego miej­scu na świecie.

W lipcu 2013 roku pod­czas ŚDM w Rio de Jane­iro Papież Fran­ci­szek zde­cy­do­wał, że to wła­śnie w Kra­ko­wie odbę­dzie się w 2016 roku kolejna edy­cja spo­tka­nia, któ­rego tema­tem prze­wod­nim będzie: „Bło­go­sła­wieni miło­sierni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią” (Mt 5,7).

Ojciec Święty kon­ty­nu­uje tym samym tra­dy­cję zapo­cząt­ko­waną przez Jana Pawła II, który w grud­niu 1985 roku wyra­ził pra­gnie­nie aby Świa­towe Dni Mło­dzieży odby­wały się regu­lar­nie i po raz pierw­szy zgro­ma­dził mło­dych w 1986 roku pod hasłem: „Aby­ście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1P3,15). Do tej pory odbyło się 12 spo­tkań międzynarodowych.

Na pro­gram tego­rocz­nych Świa­to­wych Dni Mło­dzieży skła­dają się wyda­rze­nia cen­tralne – cykl spo­tkań mło­dzieży z Ojcem Świę­tym, oraz towa­rzy­szące im wyda­rze­nia o cha­rak­te­rze ducho­wym i kul­tu­ral­nym, takie jak: litur­gie, kate­chezy, spo­tka­nia ze zna­nymi wspól­no­tami i ruchami reli­gij­nymi dzia­ła­ją­cymi na całym świe­cie oraz kon­certy i przedstawienia.

W spo­tka­niu  2013 roku uczest­ni­czyło ok. 3,7 mln wier­nych. Orga­ni­za­to­rzy kra­kow­skiego spo­tka­nia liczą na jesz­cze licz­niej­szy udział mło­dzieży z całego świata. Wie­rząc, że pobyt w Kra­ko­wie sta­no­wić może rów­nież dla niej dosko­nałą oka­zję do odwie­dze­nia miejsc zwią­za­nych z posta­cią, życiem i aktyw­no­ścią dusz­pa­ster­ską Świę­tego Jana Pawła II.

Orga­ni­za­to­rem Świa­to­wych Dni Mło­dzieży, zapla­no­wa­nych na 2016 rok, jest Archi­die­ce­zja Kra­kow­ska, która przy­go­to­wała sze­reg akcji promocyjno-informacyjnych w wielu sto­li­cach. W ramach pla­no­wa­nych wyda­rzeń zor­ga­ni­zo­wane zostaną m. in.  pre­zen­ta­cje, kon­fe­ren­cje pra­sowe dla lokal­nych mediów oraz spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lami Komi­tetu Orga­ni­za­cyj­nego  oraz mło­dzieży, która weź­mie udział w spo­tka­niu z Ojcem Świętym.

Zain­te­re­so­wani udzia­łem w Świa­to­wych Dniach Mło­dzieży wię­cej infor­ma­cji znajdą na stro­nie:  http://www.krakow2016.com/

Tu także doko­nać można reje­stra­cji. Strona dostępna jest w 9  wer­sjach językowych.

 

 

wedlug : msz.gov.pl

 

Domi­ni­kana, Santo Domingo — 14.12.2015 r. 

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 14 grud­nia 2015 r. (ponie­dzia­łek) w biu­rze Kon­sula Hono­ro­wego RP Santo Domingo p. Gustavo Vegi (adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana)
od godziny 14 do 19 będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

 

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Santo Domingo:

 

Gustavo Vega
Adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hisz­pań­ski

 

 

Domi­ni­kana, Puerto Plata — 15.12.2015 r. 

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 15 grud­nia 2015 r. (wto­rek) w biu­rze Kon­sula Hono­ro­wego RP w Puerto Plata pana Marka Piwo­war­skiego (adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana)
od godziny 14 do 19 będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

 

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Santo Domingo:

 

Kon­sul Hono­rowy RP w Puerto Plata, Dominikana

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

 

Posta­no­wie­niem Pre­zy­denta RP z dnia 17 czerwca 2015r. zarzą­dza się OGÓLNOKRAJOWE REFERENDUM w spra­wach o szcze­gól­nym zna­cze­niu dla pań­stwa na dzień 6 wrze­śnia 2015r. (gło­so­wa­nie w Bogo­cie odbę­dzie się w dn. 05 wrze­śnia 2015 r.)

 

Na pod­sta­wie art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycz­nia 2011 r. – Kodeks wybor­czy, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o refe­ren­dum ogól­no­kra­jo­wym, Mini­ster Spraw Zagra­nicz­nych roz­po­rzą­dze­niem z dnia 7 sierp­nia 2015r. usta­no­wił obwód gło­so­wa­nia nr 73 dla oby­wa­teli pol­skich prze­by­wa­ją­cych za gra­nicą, obej­mu­jący Repu­blikę Kolum­bii, Repu­blikę Panamy, Repu­blikę Domi­ni­kany, Anti­guę i Bar­budę, St. Lucię oraz Haiti z sie­dzibą w Amba­sa­dzie RP w Bogo­cie, Cra. 21 Bis Nr 104A-15. Refe­ren­dum odbę­dzie się dnia 5 wrze­śnia 2015r. (sobota) w godzi­nach 6:00 — 22:00 czasu miej­sco­wego (zgod­nie z art. 39. § 6 k. w.).
 

Pyta­nia w refe­ren­dum mają nastę­pu­jące brzmienie:

 

1.    „ Czy jest Pani/Pan za wpro­wa­dze­niem jed­no­man­da­to­wych okrę­gów wybor­czych w wybo­rach do Sejmu/Senatu Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej?”.

 

2.    „ Czy jest Pani/Pan za utrzy­ma­niem dotych­cza­so­wego spo­sobu finan­so­wa­nia par­tii poli­tycz­nych z budżetu państwa?”.

 

3.    „ Czy jest Pani/Pan za wpro­wa­dze­niem zasady ogól­nej roz­strzy­ga­nia wąt­pli­wo­ści co do wykładni prze­pi­sów prawa podat­ko­wego na korzyść podatnika?”. 

 

 

 

Prawo udziału w refe­ren­dum ogól­no­kra­jo­wym ma oby­wa­tel pol­ski, który posiada czynne prawo wybor­cze (prawo wybie­ra­nia). Oby­wa­tele pol­scy gło­su­jący za gra­nicą muszą posia­dać ważny w dniu gło­so­wa­nia pol­ski pasz­port i numer PESEL. Gło­so­wać można oso­bi­ście lub kore­spon­den­cyj­nie. W obu przy­pad­kach konieczna jest uprzed­nia reje­stra­cja w obwo­dzie gło­so­wa­nia wła­ści­wym ze względu na miej­sce pobytu w dniu głosowania.

 

 

 

Ter­min przyj­mo­wa­nia zgło­szeń do spisu osób upraw­nio­nych do udziału w refe­ren­dum upływa 3 wrze­śnia dla osób chcą­cych gło­so­wać oso­bi­ście i  22 sierp­nia dla osób chcą­cych oddać głos kore­spon­den­cyj­nie Do osób, które wyra­ziły chęć gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­nego kon­sul wyśle pakiety refe­ren­dalne na wska­zany przez wyborcę dokładny adres naj­póź­niej na 10 dni przed dniem refe­ren­dum. Pakiet zwrotny musi dotrzeć na adres Amba­sady RP w Bogo­cie naj­póź­niej na dzień przed referendum.

 

 

 

Zgło­szeń do spisu osób upraw­nio­nych do udziału w refe­ren­dum można doko­ny­wać w Amba­sa­dzie RP w Bogo­cie:

 

-  elek­tro­nicz­nie, poprzez apli­ka­cję e-wybory– www.ewybory.msz.gov.pl

 

-  oso­bi­ście bądź tele­fo­nicz­nie pod nume­rem (0057) 1 620 93 69 od ponie­działku do piątku w godzi­nach 8–10,

 

-   faxem na numer: (0057) 1 214 08 54,

 

mailem na adres: bog.amb.wk@msz.gov.pl ( w tytule wia­do­mo­ści pro­simy umie­ścić: Refe­ren­dum 2015).

 

 

 

Reje­stra­cja musi zawie­rać nastę­pu­jące informacje:

 

•             imię (imiona) i nazwisko;

 

•             imię ojca;

 

•             datę urodzenia;

 

•             numer PESEL;

 

•             numer waż­nego pol­skiego pasz­portu wraz z datą i miej­scem wyda­nia oraz datą waż­no­ści dokumentu;

 

•             ozna­cze­nie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet refe­ren­dalny w przy­padku gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­nego.

 

 

 

 

 

 

 

Z powa­ża­niem,

 

 

 

 

Refe­rat Konsularny

 

Amba­sada RP w Bogocie

 

 

Sza­nowni Państwo,

 

W związku ze zbli­ża­ją­cymi się wybo­rami Pre­zy­denta RP, uprzej­mie infor­mu­jemy, że w dn. 27.04.2015 r. (czasu pol­skiego) upływa ter­min zgła­sza­nia przez wyborcę zamiaru gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­nego, a w dn. 7.05.2015 r.(czasu pol­skiego),  ter­min przyj­mo­wa­nia zgło­szeń do spisu wyborców.

 

Poni­żej prze­sy­łamy link do strony z infor­ma­cją na temat elek­tro­nicz­nego zapisu na wybory,

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/wydarzenia/ruszylsystemelektronicznejrejestracjiwyborcowzagranica

oraz link do strony zawie­ra­ją­cej ogólne infor­ma­cje na temat wyborów.

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wybory2015/

 

Uprzej­mie przy­po­mi­namy, że z uwagi na róż­nicę cza­sową, w Kolum­bii, wybory Pre­zy­denta RP zostaną prze­pro­wa­dzone w dn. 09.05.2015 r. (sobota), w sie­dzi­bie Amba­sady RP w Bogo­cie. Gło­so­wa­nie roz­pocz­nie się o godzi­nie 7.00, a zakoń­czy o godzi­nie 21.00.

 

Osoby miesz­ka­jące poza Bogotą, w Pana­mie, na Domi­ni­ka­nie, Haiti oraz na Wyspach Saint Lucia, Anti­gua i Bar­buda mogą gło­so­wać korespondencyjnie.

 

Z powa­ża­niem,

 

Daniel Zię­tek

 

Kon­sul RP 

 

 

Dyżury Kon­sula z Bogoty

Domi­ni­kana, Santo Domingo — 19.02.2015 r. 

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 19 lutego 2015 r. (czwar­tek) w biu­rze Kon­sula Hono­ro­wego RP Santo Domingo p. Gustavo Vegi(adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Dominikana)

od godziny 15 do 19 będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

 

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Santo Domingo:

Gustavo Vega
Adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hisz­pań­ski

 

 

Domi­ni­kana, Puerto Plata — 20.02.2015 r. 

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 20 lutego 2015 r. (pią­tek) w biu­rze Kon­sula Hono­ro­wego RP w Puerto Plata pana Marka Piwo­war­skiego (adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Dominikana)

od godziny 15 do 19 będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

 

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Puerto Plata

 

 

 

 

 

:

 

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

Citas con­su­la­res

Repu­blica Domi­ni­cana, Santo Domingo – 19.02.2015

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 19 de febrero de 2015 (jueves) en la ofi­cina del Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo, Sr. Gustavo Vega (direc­ción: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­cana)
desde las 3 pm am hasta las 7 pm estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Daniel Zietek.

 

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Daniel Zie­tek a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo :

 

Gustavo Vega
direc­ción: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­cana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

idio­mas: español

 

Repu­blica Domi­ni­cana, Puerto Plata – 20.02.2015

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 20 de febrero de 2015 (vier­nes) en la ofi­cina del Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata, Sr. Marek Piwo­war­ski (direc­ción: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­cana)
desde las 3 pm am hasta las 7 pm estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Daniel Zietek.

 

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Daniel Zie­tek a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata:

 

Marek Piwo­war­ski:

Direc­ción: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­cana
Tel.: +180 9 970 73 03

Fax: +180 9 970 73 03

Tel. De urgen­cias: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

Pagina web: www.dominikana.konsulat.gov.pl

idio­mas: polaco, espa­ñol, ingles

 

Grupy bilateralneStrona główna Sejmu
  POLSKO-DOMINIKAŃSKA GRUPA PARLAMENTARNA
  Ukon­sty­tu­owała się w dniu 14-05-2013
 
  1. Kępiń­ski Adam   /SLD/  —  przewodniczący
  2. Koło­dziej Ewa   /PO/  —  wiceprzewodnicząca
  3. Lewan­dow­ski Andrzej   /TR/  —  wiceprzewodniczący
  4. Bauć Piotr Paweł   /TR/
  5. Chmie­low­ski Piotr   /SLD/
  6. Doma­racki Marek   /TR/
  7. Mil­ler Raj­mund   /PO
  8. Napie­ral­ski Grze­gorz   /SLD
  9. Ostrow­ski Artur   /SLD
  10. Szymiec-Raczyńska Halina   /PSL
Sekre­tarz grupy: Anna Rocz­kow­ska, tel. 22 6942173, e-mail anna.roczkowska@sejm.gov.pl
 
  VII kaden­cja

źródło :

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladgr?OpenAgent&254&PL

 

Sza­nowni Państwo,

 

Poni­żej prze­sy­łamy infor­ma­cję  doty­cząca wizyty kon­sula Pio­tra Wyziń­skiego na Domi­ni­ka­nie (Santo Domingo i  Puerto Plata).

 

Domi­ni­kana — Santo Domingo 04.02.2014,

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 4 lutego 2014 r. (wto­rek) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Santo Domingo (adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana) od godziny 10 am do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Santo Domingo:

 

·         Kon­sul Hono­rowy RP w Santo Domingo, Dominikana

Gustavo Vega
Adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hisz­pań­ski

 

 

 

Domi­ni­kana — Puerto Plata 06.02.2014

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 6 lutego 2014 r. (czwar­tek) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP wPu­erto Plata (adres: Guayacanes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana) od godziny 10 am do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Puerto Plata:

 

·         Kon­sul Hono­rowy RP w Puerto Plata, Dominikana

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

 

 

 

oraz link do strony amba­sady, na któ­rej znaj­duje się informacja:

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

 

Z powa­ża­niem,

 

Pau­lina Arias

 

Refe­rat Konsularny

Amba­sada RP w Bogocie

 

 

 

Esti­ma­dos Señores,

 

Abajo encon­tra­ran la infor­ma­ción refe­rente a la visita del cón­sul Piotr Wyziń­ski en Santo Domingo y Puerto Plata.

 

República Domi­ni­cana — Santo Domingo 04.02.2014

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 4 de febrero de 2014 (mar­tes) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo (dirección: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, República Domi­ni­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo

Gustavo Vega
Direc­ción: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20 — Santo Domingo, República Domi­ni­cana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
E-mail: g.vega@codetel.net.do

Idio­mas: español

 

República Domi­ni­cana — Puerto Plata 06.02.2014

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 06 de febrero de 2014 (jueves) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata (dirección: Guayacanes 15, Costam­bar, República Domi­ni­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata

Marek Piwo­war­ski
Direc­ción: Puerto Plata, Guayacanes 15, Costam­bar, República Domi­ni­cana
Tel.: +180 99707303 Tel. de turno:+180 99746393 (para emer­gen­cias)

Fax: +180 99707303
E-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl
www.dominikana.konsulat.gov.pl

Idio­mas: polaco, espa­ñol e inglés

 

y abajo el link de la página web de la Emba­jada con la infor­ma­ción referente:

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/

 

Cor­dial­mente,

 

Pau­lina Arias

 

Sec­ción Consular

Emba­jada de Polo­nia en Bogota

 

 

 

Informo que a comien­zos de febrero 2014 está pla­ni­fi­cada una cita del cón­sul de car­rera en el Con­su­lado Hono­ra­rios de Polo­nia en Repu­blica Dominicana.

En la pagina http://bogota.mfa.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/ con ante­la­ción se publi­cara la infor­ma­ción sobre las fechas y horas de la pro­xima cita  con­su­lar  de con­sul de Bogota.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

W związku z pla­no­wa­nym na począ­tek lutego 2014 r. dyżu­rem kon­sula zawo­do­wego z Amba­sady Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Bogo­cie  w kon­su­la­tach hono­ro­wych na tere­nie Repu­bliki Domi­ni­kań­skiej osoby  zain­te­re­so­wane pro­szę o  spraw­dze­nie dokład­nego ter­minu dyżuru który będzie opu­bli­ko­wany  na stronie

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

Z powa­ża­niem

 

Marek Piwo­war­skI

Kon­sul Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

w Puerto Plata

 

W związku z licz­nymi pyta­niami  odno­śnie pro­ce­dury wyda­wa­nia wiz oby­wa­te­lom domi­ni­kań­skim uprzej­mie infor­muję że Kon­su­laty hono­rowe nie zaj­mują się wysta­wia­niem wiz ani pośred­nic­twem w spra­wach wizo­wych z mocy ustawy . Orga­nem wła­ści­wym w tej spra­wie jest Wydział Kon­su­larny Amba­sady RP w Bogo­cie. Uprzej­mie infor­muję, że, zgod­nie z infor­ma­cją zawartą na stro­nie http://bogota.mfa.gov.pl/es/consulado/visas/ , cytuję odpo­wied­nie fragmenty:

Desde el 5 de setiem­bre de 2013, el Sistema de Infor­ma­ción de Visa­dos (VIS) entrara en vigor. Por lo tanto es nece­sa­ria la pre­sen­cia de los soli­ci­tan­tes en la sec­ción de visas de esta Emba­jada. Infor­ma­mos que las soli­ci­tu­des de visas deben ser pre­sen­ta­das PERSONALMENTE por los inte­re­sa­dos. Durante la cita para la visa se tomará obli­ga­to­ria­mente las huel­las dac­ti­la­res del soli­ci­tante No se acep­ta­rán soli­ci­tu­des envia­das por cor­reo, DHL, etc. o entre­ga­das en el Con­su­lado a tra­vés de otras per­so­nas (fami­lia­res, asi­sten­tes, empre­sas, etc.), sin impor­tar que estas pre­sen­ten alguna auto­ri­za­ción. Base: artículo 10.1 del Código de Visa­dos Schen­gen y el lite­ral h, del artículo 48 de la Ley sobre Extranjeros.”

osoby apli­ku­jące o wizę zobo­wią­zane są OSOBIŚCIE skła­dać wnio­ski wizowe w Amba­sa­dzie RP w Bogo­cie, m.in. z powodu wymogu pobra­nia danych bio­me­trycz­nych. Infor­muję rów­nież, że na stro­nie http://bogota.mfa.gov.pl/…uera_de_bogota/ i http://www.bogota.msz.gov…gota_podsekcja/ z odpo­wied­nim wyprze­dze­niem publi­ko­wane są infor­ma­cje o regu­lar­nie orga­ni­zo­wa­nych dyżu­rach kon­sula zawo­do­wego w kon­su­la­tach hono­ro­wych. Dyżury poświę­cone są całemu spek­trum kwe­stii kon­su­lar­nych, pod­czas dyżu­rów nie ma jed­nak moż­li­wo­ści pobra­nia danych bio­me­trycz­nych. Rów­nież z tego powodu osoby apli­ku­jące o wizę zobo­wią­zane są oso­bi­ście skła­dać wnio­ski wizowe w Amba­sa­dzie RP w Bogocie. 

Z wyra­zami szacunku,

 

 

MAREK PIWOWARSKI

Kon­sul RP

Anal