Dyżury Kon­sula z Bogoty

Domi­ni­kana, Santo Domingo — 19.02.2015 r. 

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 19 lutego 2015 r. (czwar­tek) w biu­rze Kon­sula Hono­ro­wego RP Santo Domingo p. Gustavo Vegi(adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Dominikana)

od godziny 15 do 19 będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

 

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Santo Domingo:

Gustavo Vega
Adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hisz­pań­ski

 

 

Domi­ni­kana, Puerto Plata — 20.02.2015 r. 

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 20 lutego 2015 r. (pią­tek) w biu­rze Kon­sula Hono­ro­wego RP w Puerto Plata pana Marka Piwo­war­skiego (adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Dominikana)

od godziny 15 do 19 będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

 

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Puerto Plata

 

 

 

 

 

:

 

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

Citas con­su­la­res

Repu­blica Domi­ni­cana, Santo Domingo – 19.02.2015

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 19 de febrero de 2015 (jueves) en la ofi­cina del Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo, Sr. Gustavo Vega (direc­ción: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­cana)
desde las 3 pm am hasta las 7 pm estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Daniel Zietek.

 

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Daniel Zie­tek a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo :

 

Gustavo Vega
direc­ción: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­cana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

idio­mas: español

 

Repu­blica Domi­ni­cana, Puerto Plata – 20.02.2015

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 20 de febrero de 2015 (vier­nes) en la ofi­cina del Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata, Sr. Marek Piwo­war­ski (direc­ción: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­cana)
desde las 3 pm am hasta las 7 pm estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Daniel Zietek.

 

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Daniel Zie­tek a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata:

 

Marek Piwo­war­ski:

Direc­ción: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­cana
Tel.: +180 9 970 73 03

Fax: +180 9 970 73 03

Tel. De urgen­cias: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

Pagina web: www.dominikana.konsulat.gov.pl

idio­mas: polaco, espa­ñol, ingles

 

 

Grupy bilateralneStrona główna Sejmu
  POLSKO-DOMINIKAŃSKA GRUPA PARLAMENTARNA
  Ukon­sty­tu­owała się w dniu 14-05-2013
 
  1. Kępiń­ski Adam   /SLD/  —  przewodniczący
  2. Koło­dziej Ewa   /PO/  —  wiceprzewodnicząca
  3. Lewan­dow­ski Andrzej   /TR/  —  wiceprzewodniczący
  4. Bauć Piotr Paweł   /TR/
  5. Chmie­low­ski Piotr   /SLD/
  6. Doma­racki Marek   /TR/
  7. Mil­ler Raj­mund   /PO
  8. Napie­ral­ski Grze­gorz   /SLD
  9. Ostrow­ski Artur   /SLD
  10. Szymiec-Raczyńska Halina   /PSL
Sekre­tarz grupy: Anna Rocz­kow­ska, tel. 22 6942173, e-mail anna.roczkowska@sejm.gov.pl
 
  VII kaden­cja

źródło :

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladgr?OpenAgent&254&PL

 

Sza­nowni Państwo,

 

Poni­żej prze­sy­łamy infor­ma­cję  doty­cząca wizyty kon­sula Pio­tra Wyziń­skiego na Domi­ni­ka­nie (Santo Domingo i  Puerto Plata).

 

Domi­ni­kana — Santo Domingo 04.02.2014,

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 4 lutego 2014 r. (wto­rek) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Santo Domingo (adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana) od godziny 10 am do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Santo Domingo:

 

·         Kon­sul Hono­rowy RP w Santo Domingo, Dominikana

Gustavo Vega
Adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hisz­pań­ski

 

 

 

Domi­ni­kana — Puerto Plata 06.02.2014

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 6 lutego 2014 r. (czwar­tek) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP wPu­erto Plata (adres: Guayacanes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana) od godziny 10 am do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Puerto Plata:

 

·         Kon­sul Hono­rowy RP w Puerto Plata, Dominikana

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

 

 

 

oraz link do strony amba­sady, na któ­rej znaj­duje się informacja:

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

 

Z powa­ża­niem,

 

Pau­lina Arias

 

Refe­rat Konsularny

Amba­sada RP w Bogocie

 

 

 

Esti­ma­dos Señores,

 

Abajo encon­tra­ran la infor­ma­ción refe­rente a la visita del cón­sul Piotr Wyziń­ski en Santo Domingo y Puerto Plata.

 

República Domi­ni­cana — Santo Domingo 04.02.2014

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 4 de febrero de 2014 (mar­tes) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo (dirección: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, República Domi­ni­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo

Gustavo Vega
Direc­ción: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20 — Santo Domingo, República Domi­ni­cana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
E-mail: g.vega@codetel.net.do

Idio­mas: español

 

República Domi­ni­cana — Puerto Plata 06.02.2014

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 06 de febrero de 2014 (jueves) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata (dirección: Guayacanes 15, Costam­bar, República Domi­ni­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata

Marek Piwo­war­ski
Direc­ción: Puerto Plata, Guayacanes 15, Costam­bar, República Domi­ni­cana
Tel.: +180 99707303 Tel. de turno:+180 99746393 (para emer­gen­cias)

Fax: +180 99707303
E-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl
www.dominikana.konsulat.gov.pl

Idio­mas: polaco, espa­ñol e inglés

 

y abajo el link de la página web de la Emba­jada con la infor­ma­ción referente:

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/

 

Cor­dial­mente,

 

Pau­lina Arias

 

Sec­ción Consular

Emba­jada de Polo­nia en Bogota

 

 

 

Informo que a comien­zos de febrero 2014 está pla­ni­fi­cada una cita del cón­sul de car­rera en el Con­su­lado Hono­ra­rios de Polo­nia en Repu­blica Dominicana.

En la pagina http://bogota.mfa.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/ con ante­la­ción se publi­cara la infor­ma­ción sobre las fechas y horas de la pro­xima cita  con­su­lar  de con­sul de Bogota.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

W związku z pla­no­wa­nym na począ­tek lutego 2014 r. dyżu­rem kon­sula zawo­do­wego z Amba­sady Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Bogo­cie  w kon­su­la­tach hono­ro­wych na tere­nie Repu­bliki Domi­ni­kań­skiej osoby  zain­te­re­so­wane pro­szę o  spraw­dze­nie dokład­nego ter­minu dyżuru który będzie opu­bli­ko­wany  na stronie

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

Z powa­ża­niem

 

Marek Piwo­war­skI

Kon­sul Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

w Puerto Plata

 

W związku z licz­nymi pyta­niami  odno­śnie pro­ce­dury wyda­wa­nia wiz oby­wa­te­lom domi­ni­kań­skim uprzej­mie infor­muję że Kon­su­laty hono­rowe nie zaj­mują się wysta­wia­niem wiz ani pośred­nic­twem w spra­wach wizo­wych z mocy ustawy . Orga­nem wła­ści­wym w tej spra­wie jest Wydział Kon­su­larny Amba­sady RP w Bogo­cie. Uprzej­mie infor­muję, że, zgod­nie z infor­ma­cją zawartą na stro­nie http://bogota.mfa.gov.pl/es/consulado/visas/ , cytuję odpo­wied­nie fragmenty:

Desde el 5 de setiem­bre de 2013, el Sistema de Infor­ma­ción de Visa­dos (VIS) entrara en vigor. Por lo tanto es nece­sa­ria la pre­sen­cia de los soli­ci­tan­tes en la sec­ción de visas de esta Emba­jada. Infor­ma­mos que las soli­ci­tu­des de visas deben ser pre­sen­ta­das PERSONALMENTE por los inte­re­sa­dos. Durante la cita para la visa se tomará obli­ga­to­ria­mente las huel­las dac­ti­la­res del soli­ci­tante No se acep­ta­rán soli­ci­tu­des envia­das por cor­reo, DHL, etc. o entre­ga­das en el Con­su­lado a tra­vés de otras per­so­nas (fami­lia­res, asi­sten­tes, empre­sas, etc.), sin impor­tar que estas pre­sen­ten alguna auto­ri­za­ción. Base: artículo 10.1 del Código de Visa­dos Schen­gen y el lite­ral h, del artículo 48 de la Ley sobre Extranjeros.”

osoby apli­ku­jące o wizę zobo­wią­zane są OSOBIŚCIE skła­dać wnio­ski wizowe w Amba­sa­dzie RP w Bogo­cie, m.in. z powodu wymogu pobra­nia danych bio­me­trycz­nych. Infor­muję rów­nież, że na stro­nie http://bogota.mfa.gov.pl/…uera_de_bogota/ i http://www.bogota.msz.gov…gota_podsekcja/ z odpo­wied­nim wyprze­dze­niem publi­ko­wane są infor­ma­cje o regu­lar­nie orga­ni­zo­wa­nych dyżu­rach kon­sula zawo­do­wego w kon­su­la­tach hono­ro­wych. Dyżury poświę­cone są całemu spek­trum kwe­stii kon­su­lar­nych, pod­czas dyżu­rów nie ma jed­nak moż­li­wo­ści pobra­nia danych bio­me­trycz­nych. Rów­nież z tego powodu osoby apli­ku­jące o wizę zobo­wią­zane są oso­bi­ście skła­dać wnio­ski wizowe w Amba­sa­dzie RP w Bogocie. 

Z wyra­zami szacunku,

 

 

MAREK PIWOWARSKI

Kon­sul RP

Esti­ma­dos Señores,

Ama­ble­mente informo que el día 10 de Julio de 2013 (miér­co­les) en el en el Con­su­lado Hono­ra­rio en Puerto Plata entre las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará en la dispo­si­ción de Uste­des el Cón­sul Piotr Wyzinski .

Invi­ta­mos a todos inte­re­sa­dos en la reu­nión con el Cón­sul Piotr Wyzin­ski a comu­ni­carse con el Cón­sul Honorario.

Cor­dial­mente,

Marek Piwo­war­ski

Cón­sul Honorifico

Puerto Plata

 

 

 

 

Todos pro­xi­mas con­sul­tas con­su­la­res en Hispaniola  :

http://www.bogota.msz.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/

Citas con­su­la­res fuera de Bogotá

Haití — Puerto Príncipe 15.06.2013

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 15 de junio de 2013 (sábado) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Prín­cipe (direc­ción: 8, rue Louis­sa­int, Bour­don, Port-au-Prince, Haiti HT6111) entre las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en encon­trarse con el cón­sul Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogotá:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio en Puerto Príncipe:

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Príncipe

Salim Suc­car
Dir.: 8, rue Louis­sa­int, Bour­don, Port-au-Prince, Haiti HT6111
Tel.: (509) 2245 4980 / (509) 3452 2287
Fax: (509) 2245–9958 / Alter­nate US Fax: (305) 513‑5872
E-mail: ssuccar@poland.ht

Idio­mas: fran­cés, inglés y español

 

 

República Domi­ni­cana — Santo Domingo 09.07.2013

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 9 de julio de 2013 (mar­tes) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo (direc­ción: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, República Domi­ni­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo

Gustavo Vega
Direc­ción: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20 — Santo Domingo, República Domi­ni­cana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
E-mail: g.vega@codetel.net.do

Idio­mas: español

 

República Domi­ni­cana — Puerto Plata 10.07.2013

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 10 de julio de 2013 (miér­co­les) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata (direc­ción: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, República Domi­ni­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata

Marek Piwo­war­ski
Direc­ción: Puerto Plata, Guay­aca­nes 15, Costam­bar, República Domi­ni­cana
Tel.: +180 99707303 Tel. de turno:+180 99746393 (para emer­gen­cias)

Fax: +180 99707303
E-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl
www.dominikana.konsulat.gov.pl

Idio­mas: polaco, espa­ñol e inglés

 

 

Sza­nowni Państwo,

Uprzej­mie infor­muję, że w dniu 10 lipca  2013 r. (środa ) w  Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puerto Plata, odbędą się dyżury kon­su­larne Kon­sula Pio­tra Wyzińskiego.

Dyżur zapla­no­wany  jest  od godziny 10 am do przy­ję­cia ostat­niego klienta.

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o kon­takt z Konsulem Honorowym.

 

 

 

 

Z powa­ża­niem

Marek Piwo­war­ski

Kon­sul Honorowy

Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

w Puerto Plata

 

Ter­miny wszyst­kich naj­bliż­szych  dyżu­rów kon­su­lar­nych na Hispanioli :

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

 

Dyżury Kon­sula poza Bogotą

Haiti, Port-au-Prince 15.06.2013

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 15 czerwca 2013 r. (sobota) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Port-au-Prince na Haiti (adres: 8, rue Louis­sa­int, Bour­don, Port-au-Prince, Haiti HT6111) od godziny 10-tej do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Port-au-Prince

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Port-au-Prince Salim Suc­car
Dir.: 8, rue Louis­sa­int, Bour­don, Port-au-Prince, Haiti HT6111
Tel.: (509) 2245 4980 / (509) 3452 2287
Fax: (509) 2245–9958 / Alter­nate US Fax: (305) 513‑5872
E-mail: ssuccar@poland.ht

Języki: angiel­ski, fran­cu­ski, hiszpański

 

 

Domi­ni­kana — Santo Domingo 09.07.2013

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 9 lipca 2013 r. (wto­rek) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Santo Domingo (adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana) od godziny 10 am do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Santo Domingo:

 

Kon­sul Hono­rowy RP w Santo Domingo, Dominikana

Gustavo Vega
Adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hisz­pań­ski

 

 

Domi­ni­kana — Puerto Plata 10.07.2013

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 10 lipca 2013 r. (środa) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Puerto Plata (adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana) od godziny 10 am do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Puerto Plata:

 

Kon­sul Hono­rowy RP w Puerto Plata, Dominikana

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

 

 

Sza­nowni Państwo ,

 

W dniu 8–9 maja 2013 r. ( środa i czwar­tek ) o godzi­nie 19 w sie­dzi­bie Muzeum Pamięci Ruchu Oporu w Santo Domingo ul Arzo­bi­spo Nouel # 210 w ramach Nocy Fil­mo­wych odbę­dzie się pokaz fil­mów Andrzeja Wajdy .

Wszyst­kich Pań­stwa ser­decz­nie zapraszamy

 

 

 

 

 

Sza­nowni Państwo,

Uprzej­mie infor­muję, że w dniu 9 stycz­nia 2013 r. (środa ) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Santo Domingo oraz w dn. 12 stycz­nia 2013r. (sobota) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puerto Plata, odbędą się dyżury kon­su­larne Kon­sula Pio­tra Wyzińskiego.

Dyżury zapla­no­wane są od godziny 10 am do przy­ję­cia ostat­niego klienta.

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o kon­takt z Kon­su­lami Honorowymi

Z powa­ża­niem,

Pau­lina Arias

 

Refe­rat Konsularny

Amba­sada RP w Bogocie

 

––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

Esti­ma­dos Señores,

Ama­ble­mente informo que el día 9 de enero de 2013 (miér­co­les) en el Con­su­lado Hono­ra­rio en Santo Domingo y el día 12 de enero de 2013 (sábado) en el Con­su­lado Hono­ra­rio en Puerto Plata entre las 10 amhasta el momento de aten­der al último cliente estará en la dispo­si­ción de Uste­des el Cón­sul Piotr Wyzinski .

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el Cón­sul Piotr Wyzin­ski a comu­ni­carse con los Cón­su­les Honorarios.

Cor­dial­mente,

 

Pau­lina Arias

 

Refe­rat Konsularny

Amba­sada RP w Bogocie