JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, CRACOVIA 2016
– infor­ma­ción de visa para los ciu­dadanos de la República Dominicana

http://bogota.mfa.gov.pl/es/c/MOBILE/consulado/jornada_mundial_de_la_juventud/

http://bogota.mfa.gov.pl/es/c/MOBILE/consulado/jornada_mundial_de_la_juventud/

 
Świa­towe Dni Młodzieży (ŚDM) to między­nar­o­dowe spotka­nia młodych kato­lików z całego świata, którzy razem ze swoimi kat­e­chetami, dusz­pasterzami, bisku­pami i papieżem gro­madzą się w jed­nym miejscu, by wyz­nać wiarę. Obchod­zone są każdego roku w diecez­jach, a co dwa lub trzy lata pod prze­wod­nictwem Ojca Świętego w wyz­nac­zonym przez Niego miejscu na świecie.

W lipcu 2013 roku pod­czas ŚDM w Rio de Janeiro Papież Fran­ciszek zde­cy­dował, że to właśnie w Krakowie odbędzie się w 2016 roku kole­jna edy­cja spotka­nia, którego tem­atem prze­wod­nim będzie: „Bło­gosław­ieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Ojciec Święty kon­tynu­uje tym samym trady­cję zapoc­zątkowaną przez Jana Pawła II, który w grud­niu 1985 roku wyraził prag­nie­nie aby Świa­towe Dni Młodzieży odby­wały się reg­u­larnie i po raz pier­wszy zgro­madził młodych w 1986 roku pod hasłem: „Abyś­cie umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1P3,15). Do tej pory odbyło się 12 spotkań międzynarodowych.

Na pro­gram tegorocznych Świa­towych Dni Młodzieży składają się wydarzenia cen­tralne – cykl spotkań młodzieży z Ojcem Świę­tym, oraz towarzyszące im wydarzenia o charak­terze duchowym i kul­tur­al­nym, takie jak: liturgie, kat­e­chezy, spotka­nia ze znanymi wspól­no­tami i ruchami religi­jnymi dzi­ała­ją­cymi na całym świecie oraz kon­certy i przedstawienia.

W spotka­niu  2013 roku uczest­niczyło ok. 3,7 mln wiernych. Orga­ni­za­torzy krakowskiego spotka­nia liczą na jeszcze liczniejszy udział młodzieży z całego świata. Wierząc, że pobyt w Krakowie stanowić może również dla niej doskon­ałą okazję do odwiedzenia miejsc związanych z postacią, życiem i akty­wnoś­cią dusz­paster­ską Świętego Jana Pawła II.

Orga­ni­za­torem Świa­towych Dni Młodzieży, zaplanowanych na 2016 rok, jest Archi­diecezja Krakowska, która przy­go­towała szereg akcji promocyjno-informacyjnych w wielu stoli­cach. W ramach planowanych wydarzeń zor­ga­ni­zowane zostaną m. in.  prezen­tacje, kon­fer­encje pra­sowe dla lokalnych mediów oraz spotka­nia z przed­staw­icielami Komitetu Orga­ni­za­cyjnego  oraz młodzieży, która weźmie udział w spotka­niu z Ojcem Świętym.

Zain­tere­sowani udzi­ałem w Świa­towych Dni­ach Młodzieży więcej infor­ma­cji zna­jdą na stronie:  http://www.krakow2016.com/

Tu także dokonać można rejes­tracji. Strona dostępna jest w 9  wer­s­jach językowych.

 

 

wed­lug : msz.gov.pl

 

Dominikana, Santo Domingo — 14.12.2015 r. 

 

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że dnia 14 grud­nia 2015 r. (poniedzi­ałek) w biurze Kon­sula Hon­orowego RP Santo Domingo p. Gus­tavo Vegi (adres: Torre Empre­sar­ial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Dominikana)
od godziny 14 do 19 będzie do Państwa dys­pozy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

 

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych spotkaniem z kon­sulem, prosimy o kon­takt z Refer­atem Kon­sularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

lub z Kon­sulatem Hon­orowym RP w Santo Domingo:

 

Gus­tavo Vega
Adres: Torre Empre­sar­ial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Dominikana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hisz­pański

 

 

Dominikana, Puerto Plata — 15.12.2015 r. 

 

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że dnia 15 grud­nia 2015 r. (wtorek) w biurze Kon­sula Hon­orowego RP w Puerto Plata pana Marka Piwowarskiego (adres: Guay­a­canes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Dominikana)
od godziny 14 do 19 będzie do Państwa dys­pozy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

 

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych spotkaniem z kon­sulem, prosimy o kon­takt z Refer­atem Kon­sularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

lub z Kon­sulatem Hon­orowym RP w Santo Domingo:

 

Kon­sul Hon­orowy RP w Puerto Plata, Dominikana

Marek Piwowarski
Adres: Guay­a­canes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Dominikana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: pol­ski, hisz­pański i angielski

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

 

Postanowie­niem Prezy­denta RP z dnia 17 czer­wca 2015r. zarządza się OGÓLNOKRAJOWE REFERENDUM w sprawach o szczegól­nym znacze­niu dla państwa na dzień 6 wrześ­nia 2015r. (głosowanie w Bogo­cie odbędzie się w dn. 05 wrześ­nia 2015 r.)

 

Na pod­stawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 sty­cz­nia 2011 r. – Kodeks wybor­czy, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o ref­er­en­dum ogól­nokra­jowym, Min­is­ter Spraw Zagranicznych roz­porządze­niem z dnia 7 sierp­nia 2015r. ustanowił obwód głosowa­nia nr 73 dla oby­wa­teli pol­s­kich prze­by­wa­ją­cych za granicą, obe­j­mu­jący Repub­likę Kolumbii, Repub­likę Panamy, Repub­likę Dominikany, Antiguę i Bar­budę, St. Lucię oraz Haiti z siedz­ibą w Ambasadzie RP w Bogo­cie, Cra. 21 Bis Nr 104A-15. Ref­er­en­dum odbędzie się dnia 5 wrześ­nia 2015r. (sob­ota) w godz­i­nach 6:00 — 22:00 czasu miejs­cowego (zgod­nie z art. 39. § 6 k. w.).
 

Pyta­nia w ref­er­en­dum mają następu­jące brzmienie:

 

1.    „ Czy jest Pani/Pan za wprowadze­niem jed­no­manda­towych okręgów wybor­czych w wyb­o­rach do Sejmu/Senatu Rzeczy­pospo­litej Polskiej?”.

 

2.    „ Czy jest Pani/Pan za utrzy­maniem doty­chcza­sowego sposobu finan­sowa­nia par­tii poli­ty­cznych z budżetu państwa?”.

 

3.    „ Czy jest Pani/Pan za wprowadze­niem zasady ogól­nej rozstrzy­ga­nia wąt­pli­wości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”. 

 

 

 

Prawo udzi­ału w ref­er­en­dum ogól­nokra­jowym ma oby­wa­tel pol­ski, który posi­ada czynne prawo wybor­cze (prawo wybiera­nia). Oby­wa­tele polscy gło­su­jący za granicą muszą posi­adać ważny w dniu głosowa­nia pol­ski pasz­port i numer PESEL. Głosować można oso­biś­cie lub kore­spon­den­cyjnie. W obu przy­pad­kach konieczna jest uprzed­nia rejes­tracja w obwodzie głosowa­nia właś­ci­wym ze względu na miejsce pobytu w dniu głosowania.

 

 

 

Ter­min przyj­mowa­nia zgłoszeń do spisu osób uprawnionych do udzi­ału w ref­er­en­dum upływa 3 wrześ­nia dla osób chcą­cych głosować oso­biś­cie i  22 sierp­nia dla osób chcą­cych oddać głos kore­spon­den­cyjnie Do osób, które wyraz­iły chęć głosowa­nia kore­spon­den­cyjnego kon­sul wyśle paki­ety ref­er­en­dalne na wskazany przez wyborcę dokładny adres najpóźniej na 10 dni przed dniem ref­er­en­dum. Pakiet zwrotny musi dotrzeć na adres Ambasady RP w Bogo­cie najpóźniej na dzień przed referendum.

 

 

 

Zgłoszeń do spisu osób uprawnionych do udzi­ału w ref­er­en­dum można dokony­wać w Ambasadzie RP w Bogo­cie:

 

-  elek­tron­icznie, poprzez aplikację e-wybory– www.ewybory.msz.gov.pl

 

-  oso­biś­cie bądź tele­fon­icznie pod numerem (0057) 1 620 93 69 od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 8–10,

 

-   faxem na numer: (0057) 1 214 08 54,

 

mailem na adres: bog.amb.wk@msz.gov.pl ( w tytule wiado­mości prosimy umieś­cić: Ref­er­en­dum 2015).

 

 

 

Rejes­tracja musi zaw­ierać następu­jące informacje:

 

•             imię (imiona) i nazwisko;

 

•             imię ojca;

 

•             datę urodzenia;

 

•             numer PESEL;

 

•             numer ważnego pol­skiego pasz­portu wraz z datą i miejscem wyda­nia oraz datą ważności dokumentu;

 

•             oznacze­nie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet ref­er­en­dalny w przy­padku głosowa­nia kore­spon­den­cyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

Referat Kon­sularny

 

Ambasada RP w Bogocie

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliża­ją­cymi się wyb­o­rami Prezy­denta RP, uprze­jmie infor­mu­jemy, że w dn. 27.04.2015 r. (czasu pol­skiego) upływa ter­min zgłasza­nia przez wyborcę zami­aru głosowa­nia kore­spon­den­cyjnego, a w dn. 7.05.2015 r.(czasu pol­skiego),  ter­min przyj­mowa­nia zgłoszeń do spisu wyborców.

 

Poniżej przesyłamy link do strony z infor­ma­cją na temat elek­tron­icznego zapisu na wybory,

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/wydarzenia/ruszylsystemelektronicznejrejestracjiwyborcowzagranica

oraz link do strony zaw­ier­a­jącej ogólne infor­ma­cje na temat wyborów.

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wybory2015/

 

Uprze­jmie przy­pom­i­namy, że z uwagi na różnicę cza­sową, w Kolumbii, wybory Prezy­denta RP zostaną przeprowad­zone w dn. 09.05.2015 r. (sob­ota), w siedz­i­bie Ambasady RP w Bogo­cie. Głosowanie rozpocznie się o godzinie 7.00, a zakończy o godzinie 21.00.

 

Osoby mieszka­jące poza Bogotą, w Panamie, na Dominikanie, Haiti oraz na Wys­pach Saint Lucia, Antigua i Bar­buda mogą głosować korespondencyjnie.

 

Z poważaniem,

 

Daniel Ziętek

 

Kon­sul RP 

 

 

Dyżury Kon­sula z Bogoty

Dominikana, Santo Domingo — 19.02.2015 r. 

 

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że dnia 19 lutego 2015 r. (czwartek) w biurze Kon­sula Hon­orowego RP Santo Domingo p. Gus­tavo Vegi(adres: Torre Empre­sar­ial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Dominikana)

od godziny 15 do 19 będzie do Państwa dys­pozy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

 

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych spotkaniem z kon­sulem, prosimy o kon­takt z Refer­atem Kon­sularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

lub z Kon­sulatem Hon­orowym RP w Santo Domingo:

Gus­tavo Vega
Adres: Torre Empre­sar­ial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Dominikana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hisz­pański

 

 

Dominikana, Puerto Plata — 20.02.2015 r. 

 

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że dnia 20 lutego 2015 r. (piątek) w biurze Kon­sula Hon­orowego RP w Puerto Plata pana Marka Piwowarskiego (adres: Guay­a­canes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Dominikana)

od godziny 15 do 19 będzie do Państwa dys­pozy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

 

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych spotkaniem z kon­sulem, prosimy o kon­takt z Refer­atem Kon­sularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

lub z Kon­sulatem Hon­orowym RP w Puerto Plata

 

 

 

 

 

:

 

Marek Piwowarski
Adres: Guay­a­canes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Dominikana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: pol­ski, hisz­pański i angielski

Citas con­sulares

Repub­lica Domini­cana, Santo Domingo – 19.02.2015

 

Amable­mente infor­mamos que el día 19 de febrero de 2015 (jueves) en la ofic­ina del Cón­sul Hon­o­rario de Polo­nia en Santo Domingo, Sr. Gus­tavo Vega (direc­ción: Torre Empre­sar­ial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domini­cana)
desde las 3 pm am hasta las 7 pm estará a dis­posi­ción de Ust­edes el señor cón­sul Daniel Zietek.

 

Invi­ta­mos a todos Intere­sa­dos en la reunión con el cón­sul Daniel Zietek a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­sular de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

o con el Con­sulado Hon­o­rario de Polo­nia en Santo Domingo :

 

Gus­tavo Vega
direc­ción: Torre Empre­sar­ial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domini­cana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

idiomas: español

 

Repub­lica Domini­cana, Puerto Plata – 20.02.2015

 

Amable­mente infor­mamos que el día 20 de febrero de 2015 (viernes) en la ofic­ina del Cón­sul Hon­o­rario de Polo­nia en Puerto Plata, Sr. Marek Piwowarski (direc­ción: Guay­a­canes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domini­cana)
desde las 3 pm am hasta las 7 pm estará a dis­posi­ción de Ust­edes el señor cón­sul Daniel Zietek.

 

Invi­ta­mos a todos Intere­sa­dos en la reunión con el cón­sul Daniel Zietek a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­sular de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

o con el Con­sulado Hon­o­rario de Polo­nia en Puerto Plata:

 

Marek Piwowarski:

Direc­ción: Guay­a­canes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domini­cana
Tel.: +180 9 970 73 03

Fax: +180 9 970 73 03

Tel. De urgen­cias: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

Pag­ina web: www.dominikana.konsulat.gov.pl

idiomas: polaco, español, ingles

 

Grupy bilateralneStrona główna Sejmu
  POLSKO-DOMINIKAŃSKA GRUPA PARLAMENTARNA
  Ukon­sty­tuowała się w dniu 14-05-2013
 
  1. Kępiński Adam   /SLD/  —  przewodniczący
  2. Kołodziej Ewa   /PO/  —  wiceprzewodnicząca
  3. Lewandowski Andrzej   /TR/  —  wiceprzewodniczący
  4. Bauć Piotr Paweł   /TR/
  5. Chmielowski Piotr   /SLD/
  6. Domaracki Marek   /TR/
  7. Miller Raj­mund   /PO
  8. Napier­al­ski Grze­gorz   /SLD
  9. Ostrowski Artur   /SLD
  10. Szymiec-Raczyńska Halina   /PSL
Sekre­tarz grupy: Anna Roczkowska, tel. 22 6942173, e-mail anna.roczkowska@sejm.gov.pl
 
  VII kadencja

źródło :

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladgr?OpenAgent&254&PL

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej przesyłamy infor­ma­cję  doty­cząca wiz­yty kon­sula Pio­tra Wyz­ińskiego na Dominikanie (Santo Domingo i  Puerto Plata).

 

Dominikana — Santo Domingo 04.02.2014,

 

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że dnia 4 lutego 2014 r. (wtorek) w Kon­sulacie Hon­orowym RP w Santo Domingo (adres: Torre Empre­sar­ial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Dominikana) od godziny 10 am do momentu przyję­cia ostat­niego klienta będzie do Państwa dys­pozy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych spotkaniem z kon­sulem Wyz­ińskim, prosimy o kon­takt z Refer­atem Kon­sularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­sulatem Hon­orowym RP w Santo Domingo:

 

·         Kon­sul Hon­orowy RP w Santo Domingo, Dominikana

Gus­tavo Vega
Adres: Torre Empre­sar­ial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Dominikana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hisz­pański

 

 

 

Dominikana — Puerto Plata 06.02.2014

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że dnia 6 lutego 2014 r. (czwartek) w Kon­sulacie Hon­orowym RP wPuerto Plata (adres: Guay­a­canes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Dominikana) od godziny 10 am do momentu przyję­cia ostat­niego klienta będzie do Państwa dys­pozy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych spotkaniem z kon­sulem Wyz­ińskim, prosimy o kon­takt z Refer­atem Kon­sularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­sulatem Hon­orowym RP w Puerto Plata:

 

·         Kon­sul Hon­orowy RP w Puerto Plata, Dominikana

Marek Piwowarski
Adres: Guay­a­canes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Dominikana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: pol­ski, hisz­pański i angielski

 

 

 

oraz link do strony ambasady, na której zna­j­duje się informacja:

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

 

Z poważaniem,

 

Paulina Arias

 

Referat Kon­sularny

Ambasada RP w Bogocie

 

 

 

Esti­ma­dos Señores,

 

Abajo encon­traran la infor­ma­ción ref­er­ente a la visita del cón­sul Piotr Wyz­iński en Santo Domingo y Puerto Plata.

 

República Domini­cana — Santo Domingo 04.02.2014

 

Amable­mente infor­mamos que el día 4 de febrero de 2014 (martes) en el Con­sulado Hon­o­rario de Polo­nia en Santo Domingo (direc­ción: Torre Empre­sar­ial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, República Domini­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dis­posi­ción de Ust­edes el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Intere­sa­dos en la reunión con el cón­sul Piotr Wyz­iński a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­sular de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­sulado Hon­o­rario de Polo­nia en Santo Domingo:

 

Cón­sul Hon­o­rario de Polo­nia en Santo Domingo

Gus­tavo Vega
Direc­ción: Torre Empre­sar­ial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20 — Santo Domingo, República Domini­cana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
E-mail: g.vega@codetel.net.do

Idiomas: español

 

República Domini­cana — Puerto Plata 06.02.2014

 

Amable­mente infor­mamos que el día 06 de febrero de 2014 (jueves) en el Con­sulado Hon­o­rario de Polo­nia en Puerto Plata (direc­ción: Guay­a­canes 15, Costam­bar, República Domini­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dis­posi­ción de Ust­edes el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Intere­sa­dos en la reunión con el cón­sul Piotr Wyz­iński a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­sular de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­sulado Hon­o­rario de Polo­nia en Puerto Plata:

 

Cón­sul Hon­o­rario de Polo­nia en Puerto Plata

Marek Piwowarski
Direc­ción: Puerto Plata, Guay­a­canes 15, Costam­bar, República Domini­cana
Tel.: +180 99707303 Tel. de turno:+180 99746393 (para emergencias)

Fax: +180 99707303
E-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl
www.dominikana.konsulat.gov.pl

Idiomas: polaco, español e inglés

 

y abajo el link de la página web de la Emba­jada con la infor­ma­ción referente:

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/

 

Cor­dial­mente,

 

Paulina Arias

 

Sec­ción Consular

Emba­jada de Polo­nia en Bogota

 

 

 

Informo que a comien­zos de febrero 2014 está plan­i­fi­cada una cita del cón­sul de car­rera en el Con­sulado Hon­o­rar­ios de Polo­nia en Repub­lica Dominicana.

En la pag­ina http://bogota.mfa.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/ con antelación se pub­licara la infor­ma­ción sobre las fechas y horas de la prox­ima cita  con­sular  de con­sul de Bogota.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

W związku z planowanym na początek lutego 2014 r. dyżurem kon­sula zawodowego z Ambasady Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w Bogo­cie  w kon­sulat­ach hon­orowych na tere­nie Repub­liki Dominikańskiej osoby  zain­tere­sowane proszę o  sprawdze­nie dokład­nego ter­minu dyżuru który będzie opub­likowany  na stronie

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

Z poważaniem

 

Marek PiwowarskI

Kon­sul Rzeczy­pospo­litej Polskiej

w Puerto Plata