Grupy bilateralneStrona główna Sejmu
  POLSKO-DOMINIKAŃSKA GRUPA PARLAMENTARNA
  Ukon­sty­tu­owała się w dniu 14-05-2013
 
  1. Kępiń­ski Adam   /SLD/  —  przewodniczący
  2. Koło­dziej Ewa   /PO/  —  wiceprzewodnicząca
  3. Lewan­dow­ski Andrzej   /TR/  —  wiceprzewodniczący
  4. Bauć Piotr Paweł   /TR/
  5. Chmie­low­ski Piotr   /SLD/
  6. Doma­racki Marek   /TR/
  7. Mil­ler Raj­mund   /PO
  8. Napie­ral­ski Grze­gorz   /SLD
  9. Ostrow­ski Artur   /SLD
  10. Szymiec-Raczyńska Halina   /PSL
Sekre­tarz grupy: Anna Rocz­kow­ska, tel. 22 6942173, e-mail anna.roczkowska@sejm.gov.pl
 
  VII kaden­cja

źródło :

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladgr?OpenAgent&254&PL

 

Sza­nowni Państwo,

 

Poni­żej prze­sy­łamy infor­ma­cję  doty­cząca wizyty kon­sula Pio­tra Wyziń­skiego na Domi­ni­ka­nie (Santo Domingo i  Puerto Plata).

 

Domi­ni­kana — Santo Domingo 04.02.2014,

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 4 lutego 2014 r. (wto­rek) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Santo Domingo (adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana) od godziny 10 am do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Santo Domingo:

 

·         Kon­sul Hono­rowy RP w Santo Domingo, Dominikana

Gustavo Vega
Adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hisz­pań­ski

 

 

 

Domi­ni­kana — Puerto Plata 06.02.2014

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 6 lutego 2014 r. (czwar­tek) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP wPu­erto Plata (adres: Guayacanes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana) od godziny 10 am do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Puerto Plata:

 

·         Kon­sul Hono­rowy RP w Puerto Plata, Dominikana

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

 

 

 

oraz link do strony amba­sady, na któ­rej znaj­duje się informacja:

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

 

Z powa­ża­niem,

 

Pau­lina Arias

 

Refe­rat Konsularny

Amba­sada RP w Bogocie

 

 

 

Esti­ma­dos Señores,

 

Abajo encon­tra­ran la infor­ma­ción refe­rente a la visita del cón­sul Piotr Wyziń­ski en Santo Domingo y Puerto Plata.

 

República Domi­ni­cana — Santo Domingo 04.02.2014

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 4 de febrero de 2014 (mar­tes) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo (dirección: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, República Domi­ni­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo

Gustavo Vega
Direc­ción: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20 — Santo Domingo, República Domi­ni­cana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
E-mail: g.vega@codetel.net.do

Idio­mas: español

 

República Domi­ni­cana — Puerto Plata 06.02.2014

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 06 de febrero de 2014 (jueves) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata (dirección: Guayacanes 15, Costam­bar, República Domi­ni­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata

Marek Piwo­war­ski
Direc­ción: Puerto Plata, Guayacanes 15, Costam­bar, República Domi­ni­cana
Tel.: +180 99707303 Tel. de turno:+180 99746393 (para emer­gen­cias)

Fax: +180 99707303
E-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl
www.dominikana.konsulat.gov.pl

Idio­mas: polaco, espa­ñol e inglés

 

y abajo el link de la página web de la Emba­jada con la infor­ma­ción referente:

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/

 

Cor­dial­mente,

 

Pau­lina Arias

 

Sec­ción Consular

Emba­jada de Polo­nia en Bogota

 

 

 

Informo que a comien­zos de febrero 2014 está pla­ni­fi­cada una cita del cón­sul de car­rera en el Con­su­lado Hono­ra­rios de Polo­nia en Repu­blica Dominicana.

En la pagina http://bogota.mfa.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/ con ante­la­ción se publi­cara la infor­ma­ción sobre las fechas y horas de la pro­xima cita  con­su­lar  de con­sul de Bogota.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

W związku z pla­no­wa­nym na począ­tek lutego 2014 r. dyżu­rem kon­sula zawo­do­wego z Amba­sady Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Bogo­cie  w kon­su­la­tach hono­ro­wych na tere­nie Repu­bliki Domi­ni­kań­skiej osoby  zain­te­re­so­wane pro­szę o  spraw­dze­nie dokład­nego ter­minu dyżuru który będzie opu­bli­ko­wany  na stronie

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

Z powa­ża­niem

 

Marek Piwo­war­skI

Kon­sul Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

w Puerto Plata

 

W związku z licz­nymi pyta­niami  odno­śnie pro­ce­dury wyda­wa­nia wiz oby­wa­te­lom domi­ni­kań­skim uprzej­mie infor­muję że Kon­su­laty hono­rowe nie zaj­mują się wysta­wia­niem wiz ani pośred­nic­twem w spra­wach wizo­wych z mocy ustawy . Orga­nem wła­ści­wym w tej spra­wie jest Wydział Kon­su­larny Amba­sady RP w Bogo­cie. Uprzej­mie infor­muję, że, zgod­nie z infor­ma­cją zawartą na stro­nie http://bogota.mfa.gov.pl/es/consulado/visas/ , cytuję odpo­wied­nie fragmenty:

Desde el 5 de setiem­bre de 2013, el Sistema de Infor­ma­ción de Visa­dos (VIS) entrara en vigor. Por lo tanto es nece­sa­ria la pre­sen­cia de los soli­ci­tan­tes en la sec­ción de visas de esta Emba­jada. Infor­ma­mos que las soli­ci­tu­des de visas deben ser pre­sen­ta­das PERSONALMENTE por los inte­re­sa­dos. Durante la cita para la visa se tomará obli­ga­to­ria­mente las huel­las dac­ti­la­res del soli­ci­tante No se acep­ta­rán soli­ci­tu­des envia­das por cor­reo, DHL, etc. o entre­ga­das en el Con­su­lado a tra­vés de otras per­so­nas (fami­lia­res, asi­sten­tes, empre­sas, etc.), sin impor­tar que estas pre­sen­ten alguna auto­ri­za­ción. Base: artículo 10.1 del Código de Visa­dos Schen­gen y el lite­ral h, del artículo 48 de la Ley sobre Extranjeros.”

osoby apli­ku­jące o wizę zobo­wią­zane są OSOBIŚCIE skła­dać wnio­ski wizowe w Amba­sa­dzie RP w Bogo­cie, m.in. z powodu wymogu pobra­nia danych bio­me­trycz­nych. Infor­muję rów­nież, że na stro­nie http://bogota.mfa.gov.pl/…uera_de_bogota/ i http://www.bogota.msz.gov…gota_podsekcja/ z odpo­wied­nim wyprze­dze­niem publi­ko­wane są infor­ma­cje o regu­lar­nie orga­ni­zo­wa­nych dyżu­rach kon­sula zawo­do­wego w kon­su­la­tach hono­ro­wych. Dyżury poświę­cone są całemu spek­trum kwe­stii kon­su­lar­nych, pod­czas dyżu­rów nie ma jed­nak moż­li­wo­ści pobra­nia danych bio­me­trycz­nych. Rów­nież z tego powodu osoby apli­ku­jące o wizę zobo­wią­zane są oso­bi­ście skła­dać wnio­ski wizowe w Amba­sa­dzie RP w Bogocie. 

Z wyra­zami szacunku,

 

 

MAREK PIWOWARSKI

Kon­sul RP

 

Esti­ma­dos Señores,

Ama­ble­mente informo que el día 10 de Julio de 2013 (miér­co­les) en el en el Con­su­lado Hono­ra­rio en Puerto Plata entre las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará en la dispo­si­ción de Uste­des el Cón­sul Piotr Wyzinski .

Invi­ta­mos a todos inte­re­sa­dos en la reu­nión con el Cón­sul Piotr Wyzin­ski a comu­ni­carse con el Cón­sul Honorario.

Cor­dial­mente,

Marek Piwo­war­ski

Cón­sul Honorifico

Puerto Plata

 

 

 

 

Todos pro­xi­mas con­sul­tas con­su­la­res en Hispaniola  :

http://www.bogota.msz.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/

Citas con­su­la­res fuera de Bogotá

Haití — Puerto Príncipe 15.06.2013

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 15 de junio de 2013 (sábado) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Prín­cipe (direc­ción: 8, rue Louis­sa­int, Bour­don, Port-au-Prince, Haiti HT6111) entre las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en encon­trarse con el cón­sul Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogotá:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio en Puerto Príncipe:

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Príncipe

Salim Suc­car
Dir.: 8, rue Louis­sa­int, Bour­don, Port-au-Prince, Haiti HT6111
Tel.: (509) 2245 4980 / (509) 3452 2287
Fax: (509) 2245–9958 / Alter­nate US Fax: (305) 513‑5872
E-mail: ssuccar@poland.ht

Idio­mas: fran­cés, inglés y español

 

 

República Domi­ni­cana — Santo Domingo 09.07.2013

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 9 de julio de 2013 (mar­tes) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo (direc­ción: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, República Domi­ni­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Santo Domingo

Gustavo Vega
Direc­ción: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20 — Santo Domingo, República Domi­ni­cana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
E-mail: g.vega@codetel.net.do

Idio­mas: español

 

República Domi­ni­cana — Puerto Plata 10.07.2013

 

Ama­ble­mente infor­ma­mos que el día 10 de julio de 2013 (miér­co­les) en el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata (direc­ción: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, República Domi­ni­cana) desde las 10 am hasta el momento de aten­der al último cliente estará a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­carse con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­jada de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­lado Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Puerto Plata

Marek Piwo­war­ski
Direc­ción: Puerto Plata, Guay­aca­nes 15, Costam­bar, República Domi­ni­cana
Tel.: +180 99707303 Tel. de turno:+180 99746393 (para emer­gen­cias)

Fax: +180 99707303
E-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl
www.dominikana.konsulat.gov.pl

Idio­mas: polaco, espa­ñol e inglés

 

 

Sza­nowni Państwo,

Uprzej­mie infor­muję, że w dniu 10 lipca  2013 r. (środa ) w  Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puerto Plata, odbędą się dyżury kon­su­larne Kon­sula Pio­tra Wyzińskiego.

Dyżur zapla­no­wany  jest  od godziny 10 am do przy­ję­cia ostat­niego klienta.

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o kon­takt z Konsulem Honorowym.

 

 

 

 

Z powa­ża­niem

Marek Piwo­war­ski

Kon­sul Honorowy

Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

w Puerto Plata

 

Ter­miny wszyst­kich naj­bliż­szych  dyżu­rów kon­su­lar­nych na Hispanioli :

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

 

Dyżury Kon­sula poza Bogotą

Haiti, Port-au-Prince 15.06.2013

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 15 czerwca 2013 r. (sobota) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Port-au-Prince na Haiti (adres: 8, rue Louis­sa­int, Bour­don, Port-au-Prince, Haiti HT6111) od godziny 10-tej do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Port-au-Prince

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Port-au-Prince Salim Suc­car
Dir.: 8, rue Louis­sa­int, Bour­don, Port-au-Prince, Haiti HT6111
Tel.: (509) 2245 4980 / (509) 3452 2287
Fax: (509) 2245–9958 / Alter­nate US Fax: (305) 513‑5872
E-mail: ssuccar@poland.ht

Języki: angiel­ski, fran­cu­ski, hiszpański

 

 

Domi­ni­kana — Santo Domingo 09.07.2013

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 9 lipca 2013 r. (wto­rek) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Santo Domingo (adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana) od godziny 10 am do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Santo Domingo:

 

Kon­sul Hono­rowy RP w Santo Domingo, Dominikana

Gustavo Vega
Adres: Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­sota No. 20, Santo Domingo, Domi­ni­kana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hisz­pań­ski

 

 

Domi­ni­kana — Puerto Plata 10.07.2013

 

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że dnia 10 lipca 2013 r. (środa) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Puerto Plata (adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana) od godziny 10 am do momentu przy­ję­cia ostat­niego klienta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­simy o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Puerto Plata:

 

Kon­sul Hono­rowy RP w Puerto Plata, Dominikana

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puerto Plata, Domi­ni­kana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

 

 

Sza­nowni Państwo ,

 

W dniu 8–9 maja 2013 r. ( środa i czwar­tek ) o godzi­nie 19 w sie­dzi­bie Muzeum Pamięci Ruchu Oporu w Santo Domingo ul Arzo­bi­spo Nouel # 210 w ramach Nocy Fil­mo­wych odbę­dzie się pokaz fil­mów Andrzeja Wajdy .

Wszyst­kich Pań­stwa ser­decz­nie zapraszamy

 

 

 

 

 

Sza­nowni Państwo,

Uprzej­mie infor­muję, że w dniu 9 stycz­nia 2013 r. (środa ) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Santo Domingo oraz w dn. 12 stycz­nia 2013r. (sobota) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puerto Plata, odbędą się dyżury kon­su­larne Kon­sula Pio­tra Wyzińskiego.

Dyżury zapla­no­wane są od godziny 10 am do przy­ję­cia ostat­niego klienta.

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o kon­takt z Kon­su­lami Honorowymi

Z powa­ża­niem,

Pau­lina Arias

 

Refe­rat Konsularny

Amba­sada RP w Bogocie

 

––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

Esti­ma­dos Señores,

Ama­ble­mente informo que el día 9 de enero de 2013 (miér­co­les) en el Con­su­lado Hono­ra­rio en Santo Domingo y el día 12 de enero de 2013 (sábado) en el Con­su­lado Hono­ra­rio en Puerto Plata entre las 10 amhasta el momento de aten­der al último cliente estará en la dispo­si­ción de Uste­des el Cón­sul Piotr Wyzinski .

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el Cón­sul Piotr Wyzin­ski a comu­ni­carse con los Cón­su­les Honorarios.

Cor­dial­mente,

 

Pau­lina Arias

 

Refe­rat Konsularny

Amba­sada RP w Bogocie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sza­nowni Państwo,

Uprzej­mie zawia­da­miam, że w dniu 12 stycz­nia 2013 r. (sobota ) w godzi­nach 10.00  do przy­ję­cia ostat­niego klienta odbę­dzie się dyżur kon­su­larny p. konsula Pio­tra Wyziń­skiego w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puerto Plata .

Obwód:
Konsularny
Monte Cri­sti, Puerto Plata, Espa­il­lant, Maria Tri­ni­dad Sán­chez, Sán­chez Ramírez, Sal­cedo, Samaná, Valverde, San­tiago Rodríguez

Także pra­gnę poin­for­mo­wać Pań­stwa że w dniu 09 stycz­nia  2013 r.( środa ) w godzi­nach 10.00 do przy­ję­cia ostat­niego klienta kon­sul Wyziń­ski odbę­dzie dyżur w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Santo Domingo .

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Życzę Pań­stwu miłych spo­koj­nych Świąt oraz Weso­łego Nowego Roku .

 

Z powa­ża­niem,

Z wyra­zami szacunku

Marek Piwo­war­ski

Kon­sul RP w Puerto Plata
Repu­blika Dominikańska
––––––––––––––––––––––––––––––––-

Dis­tin­gui­dos,

En día 12 de enero 2013 (Sabado ) en las horas desde las 10 am   hasta el momento de aten­der al último cliente en la ofi­cina de Sr. Piwo­warski a Puerto Plata – Cón­sul Hono­rí­fico, es en dis­po­si­ción de Uste­des Cón­sul de Emba­jada de Polo­nia en Columbia.

 

Cir­cun­scrip­ción con­su­lar : Monte Cri­sti, Puerto Plata, Espai­llant, Maria Tri­ni­dad Sán­chez, Sán­chez Ramí­rez, Sal­cedo, Samaná, Val­verde, San­tiago Rodríguez

 

 

En el mismo orden apro­ve­cho  para infor­marle que el día 09 de enero  2013 (mier­co­les  ) en las horas 10 am  hasta que queden clien­tes  en la ofi­cina de Sr. Gustavo Vega  en Santo Domingo  – Cón­sul Hono­rí­fico, es en dis­po­si­ción de Uste­des Cón­sul de Emba­jada de Polo­nia en Columbia.

Sr. Cón­sul invi­tando a todas per­so­nas que quiere reci­bir una con­sulta con­su­lar o con­ver­sar por otros problemas.

 

Feliz Navi­dad y un pro­spero Año Nuevo

Salu­dos Cordiales

 

Cón­sul Honorífico RP
en Puerto Plata
Marek Piwo­warski

 

 

 

 

 

 

Pan Maciej Zię­tara posta­no­wie­niem Pre­zy­denta RP z 03 sierp­nia 2012 r. został mia­no­wany Amba­sa­do­rem Nad­zwy­czaj­nym i Peł­no­moc­nym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Repu­blice Kolum­bii, Repu­blice Panamy, Repu­blice Domi­ni­kań­skiej, Repu­blice Haiti, Saint Lucia oraz w Anti­gui i Barbudzie.

Życzymy Jego Eks­ce­len­cji Panu Amba­sa­do­rowi dużo suk­ce­sów w peł­nie­niu jego misji.

 

 

 

Marek Piwo­war­ski

Kon­sul Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

w Puerto Plata

Repu­blika Dominikańska

 

Nota bio­gra­ficzna :

Pan Maciej Zię­tara uro­dził się w 1971 r. w Kiel­cach, a z wykształ­ce­nia jest ibe­ry­stą. Ukoń­czył Wydział Neo­fi­lo­lo­gii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, a w latach 1995–1997 stu­dio­wał rów­nież na Naro­do­wym Auto­no­micz­nym Uni­wer­sy­te­cie w Mek­syku uzy­sku­jąc tytuł magi­stra w dzie­dzi­nie Laty­no­ame­ry­ka­nistki. Przed roz­po­czę­ciem pracy w MSZ pan Maciej Zię­tara zaj­mo­wał się prze­kła­dami lite­ra­tury i kry­tyką lite­racką, mię­dzy innymi w dru­go­obie­go­wym piśmie „Nurt”. Współ­pra­co­wał rów­nież z wydaw­nic­twami „Muza”, „Noir sur Blanc” oraz „Kul­turą Pary­ską” a także pismem „Lite­ra­tura na świe­cie”. W 2000 r. został wyróż­niony przez Sto­wa­rzy­sze­nie Tłu­ma­czy Pol­skich za prze­kład prozy.

Pan Maciej Zię­tara w MSZ pra­cuje od 1992 r. Począt­kowo w Depar­ta­men­cie Azji, Austra­lii i Ame­ryki Łaciń­skiej, następ­nie jako kie­row­nik zespołu do spraw Ame­ryki Łaciń­skiej odpo­wie­dzialny był za współ­pracę dwu­stronną z Mek­sy­kiem, Kubą i Ame­ryką Środ­kową. Odpo­wia­dał rów­nież za obsługę grupy robo­czej do spraw Ame­ryki Łaciń­skiej i repre­zen­to­wał Pol­skę w gru­pie eks­per­tów NATO.

W Amba­sa­dzie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w San­tiago w latach 2003–2009, naj­pierw w ran­dze II sekre­ta­rza, a potem w ran­dze I sekre­ta­rza odpo­wia­dał za sprawy poli­tyczne, kon­su­larne, pro­mo­cji i prasy. Peł­nił rów­nież przez długi okres czasu funk­cję zastępcy Amba­sa­dora, a w ostat­nim roku swo­jej misji był kie­row­ni­kiem pla­cówki w ran­dze charge d’affaires. Brał udział w nego­cja­cji umów dwu­stron­nych z Chile takich jak umowa o współ­pracy w dzie­dzi­nie nauki i tech­niki czy też umowa o współ­pracy w zwal­cza­niu prze­stęp­czo­ści zor­ga­ni­zo­wa­nej. Ma też osią­gnię­cia w dyplo­ma­cji publicz­nej i do tych osią­gnięć mie­dzy innymi można zali­czyć orga­ni­za­cję spek­ta­kli Teatru Ósmego Dnia, które w San­tiago obej­rzało kil­ka­dzie­siąt tysięcy widzów. Na pod­kre­śle­nie zasłu­guje rów­nież jego zaan­ga­żo­wa­nie we współ­pracę z kolo­nią i spo­łecz­no­ścią żydow­ską, któ­rej owo­cem były pierw­sza w histo­rii wystawa na temat histo­rii chi­lij­skiej Polo­nii oraz publi­ka­cje doty­czące pro­ble­ma­tyki polsko-żydowskiej.

Od powrotu do cen­trali, a mia­no­wi­cie od 2009 r. pan Maciej Zię­tara pra­cuje w Depar­ta­men­cie Ame­ryki i odpo­wiada za sto­sunki dwu­stronne z Kubą, Wene­zu­elą, pań­stwami Kara­ib­skimi, ale także za pomoc roz­wo­jową dla Ame­ryki Łaciń­skiej i współ­pracę z pol­skimi orga­ni­za­cjami pozarządowymi.

Sys­te­ma­tycz­nie pod­nosi swoje kwa­li­fi­ka­cje i są liczne tego przy­kłady. Mię­dzy innymi w szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Insty­tut ONZ i Kole­gium Euro­pej­skie. Pan Maciej Zię­tara bie­gle włada języ­kiem hisz­pań­skim, angiel­skim i fran­cu­skim. Jest żonaty i ma dwie córki.
Posta­no­wie­niem Pre­zy­denta RP z 03 sierp­nia 2012 r. Pan Maciej Zię­tara został mia­no­wany Amba­sa­do­rem Nad­zwy­czaj­nym i Peł­no­moc­nym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Repu­blice Kolum­bii, Repu­blice Panamy, Repu­blice Domi­ni­kań­skiej, Repu­blice Haiti, Saint Lucia oraz w Anti­gui i Bar­bu­dzie. W dniu 09.10.2013 r. Ambasador M. Zię­tara zło­żył kopie listów uwie­rzy­tel­nia­ją­cych na ręce Wice­mi­ni­stra Spraw Zagra­nicz­nych Domi­ni­kany, Jose Manu­ela Trullolsa.

http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2012000069001.pdf