Roczne Archiwum: 2011

Dokumenty oraz wymogi potrzebne do uzyskania rezydencji dominikańskiej

Resi­den­cias Pro­vi­sio­na­les o Tem­po­ra­les (Adul­tos) Rezy­den­cja cza­so­wa ‑oso­by doro­słe Requ­isi­tos indi­spen­sa­bles para obte­ner resi­den­cia pro­vi­sio­nal: 1. For­mu­la­rio de soli­ci­tud de resi­den­cia de la (DGM), debi­da­men­te lle­no y fir­ma­do.( pod­pi­sa­ny i popraw­nie wypeł­nio­ny for­mu­larz z proś­ba o wyda­nie rezy­den­cji ) 2.…

czy­taj dalej

Obywatelstwo dominikańskie ( naturalizacja )

Pro­ces Natu­ra­li­za­cji Pro­ce­di­mien­to de natu­ra­li­za­ción El pro­ce­di­mien­to de soli­ci­tud de la nacio­na­li­dad domi­ni­ca­na se ini­cia median­te una car­ta de soli­ci­tud diri­gi­da al Pre­si­den­te de la Repúbli­ca, vía el Secre­ta­rio de Esta­do de Inte­rior y Policía,…

czy­taj dalej

Dokumenty potrzebne do uzyskania paszportu dominikańskiego dla osób naturalizowanych

Wyda­nie pasz­por­tu dla osób natu­ra­li­zo­wa­nych. Pasa­por­te por pri­me­ra vez para natu­ra­li­za­dos • Cer­ti­fi­ca­do de Natu­ra­li­za­ción, emi­ti­do por la Secre­ta­ría de Esta­do de Inte­rior y Poli­cía (en sobre sel­la­do y lacra­do). Akt nada­nia natu­ra­li­za­cji wyda­ny przez Secre­ta­ría de…

czy­taj dalej

Dokumenty potrzebne dla obywateli Republiki Dominikańskiej aby otrzymać wizę krajowa lub Schengen

Wiza Schen­gen C Jeże­li zamier­za­cie Pań­stwo prze­by­wać na tery­to­rium Pol­ski lub wszyst­kich państw Schen­gen łącz­nie (w cza­sie jed­ne­go lub kil­ku wjaz­dów) do 90 dni w okre­sie pół­rocz­nym liczo­nym od daty piew­sze­go wjaz­du lub poru­szać się po tery­to­rium Schen­gen w celu tran­zy­tu (pocią­giem, samochodem,…

czy­taj dalej