Roczne Archiwum: 2012

Daty i godziny konsultacji konsularnych

Sza­now­ni Pań­stwo, Uprzej­mie zawia­da­mia­my, że w dniu 24 kwiet­nia 2012 r. (wto­rek) w godzi­nach 9.00 – 11.00 odbę­dzie się dyżur kon­su­lar­ny p. kon­su­la Pio­tra Wyziń­skie­go w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w San­to Domin­go. W dniu 27 kwiet­nia 2012 r. w godzi­nach 9.00 – 11.00 kon­sul Wyziń­ski odbę­dzie dyżur w Kon­su­la­cie Honorowym…

czy­taj dalej

Dyżur konsularny w Konsulacie RP w Puerto Plata

W dniu 27 kwiet­nia 2012 r. (pią­tek) w godzi­nach 9.00 – 11.00 pla­no­wa­ny jest dyżur kon­su­lar­ny w kon­su­la­cie w Puer­to Pla­ta kon­su­la z Amba­sa­dy RP w Bogo­cie. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o kon­takt poprzez e‑mail, fax +180 99707303 lub pod nume­rem tele­fo­nu +180 99746393 Zapra­szam wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych. Kon­sul Hono­ro­wy RP w Puer­to Pla­ta Marek…

czy­taj dalej

Żałoba narodowa w Polsce w dniach 5–6 marca 2012 r.

W związ­ku z tra­gicz­ną kata­stro­fą kole­jo­wą pod Szcze­ko­ci­na­mi koło Zawier­cia Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Bro­ni­sław Komo­row­ski ogło­sił 5 i 6 mar­ca 2012 r. dnia­mi żało­by naro­do­wej na tere­nie Pol­ski. W tych dniach w sie­dzi­bie Kon­su­la­tu w godzi­nach 8–10 zosta­nie wyło­żo­na księ­ga kon­do­len­cyj­na. Rodzi­nom ofiar skła­dam naj­szczer­sze kon­do­len­cje oraz wyrazy…

czy­taj dalej