Yearly Archive: 2019

Dyżur konsularny w Santo Domingo 9 i 11 kwietnia 2019

Sza­now­ni Pań­stwo , Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 9 i 11 kwiet­nia 2019 r. w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go w San­to Domin­go (adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na) w godzi­nach od 9 do 17 odbę­dzie się dyżur kon­su­lar­ny, któ­ry prze­pro­wa­dzi pani kon­sul Agniesz­ka…

czy­taj dalej