Roczne Archiwum: 2020

Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania

Do piąt­ku 03 kwiet­nia 2020 r. od dnia dzi­siej­sze­go  obo­wią­zu­je na Domi­ni­ka­nie zakaz opusz­cza­nia miej­sca zamiesz­ka­nia w godzi­nach 20 wie­czór do 6 rano Recu­er­den­se que hoy entra en vigen­cia el toque de queda – no se puede salir des­de las 8:00pm hasta 6:00 am…

czy­taj dalej

LotdoDomu z Dominikany

Otrzy­mu­je­my sygna­ły od PLL LOT, że nie­któ­re oso­by zare­je­stro­wa­ne na loty czar­te­ro­we z Domi­ni­ka­ny nie odbie­ra­ją tele­fo­nu nie­zbęd­ne­go do doko­na­nia zaku­pu bile­tu. Pro­si­my o uważ­ne nad­słu­chi­wa­nie i odbie­ra­nie  tele­fo­nów! Hono­ro­wy Kon­sul Gene­ral­ny RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

KOMUNIKAT – BARDZO PILNE

Sza­now­ni Pań­stwo, W związ­ku z pla­no­wa­ną orga­ni­za­cją lotów czar­te­ro­wych z Domi­ni­ka­ny do Pol­ski, Amba­sa­da RP w Pana­mie zwra­ca się do wszyst­kich osób, któ­re nie mają zapew­nio­ne­go powro­tu do Pol­ski przez agen­cje podró­ży lub komer­cyj­ne linie lot­ni­cze, a są zain­te­re­so­wa­ne sko­rzy­sta­niem z lotów czar­te­ro­wych Pol­skich Linii…

czy­taj dalej

Komunikat dla Polaków przebywających za granicą w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Jeże­li podró­żu­jesz w ramach zor­ga­ni­zo­wa­nej wyciecz­ki, skon­tak­tuj się z orga­ni­za­to­rem – powi­nien pomóc w powro­cie do kra­ju.   Jeże­li podró­żu­jesz na wła­sną rękę, postę­puj zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi linii lot­ni­czej. Ustal z nią moż­li­wość zmia­ny bile­tu na lot do inne­go pań­stwa UE, z któ­re­go będziesz…

czy­taj dalej

Koronawirus – informacje dla turystów polskich w Dominikanie

W związ­ku z zamknię­ciem gra­nic Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z powo­du zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go pol­skich tury­stów na Domi­ni­ka­nie któ­rzy mie­li zapla­no­wa­ny powrót do Pol­ski lota­mi rej­so­wy­mi pro­si­my pil­nie o prze­sła­nie maila do Amba­sa­dy RP w Pana­mie na adres: panama.amb.sekretariat@msz.gov.pl Pro­szę wska­zać swo­je dane, nr tele­fo­nu kon­tak­to­we­go, planowaną…

czy­taj dalej