Autor: Marek Piwowarski

Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Przed­sta­wia­my infor­ma­cje doty­czą­ce gło­so­wa­nia za gra­ni­cą w wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w 2019 r.

https://​pana​ma​.mfa​.gov​.pl/​p​l​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​g​l​o​s​o​w​a​n​i​e​_​z​a​_​g​r​a​n​i​c​a​_​w​_​w​y​b​o​r​a​c​h​_​d​o​_​p​a​r​l​a​m​e​n​t​u​_​e​u​r​o​p​e​j​s​k​i​e​g​o​_​w​_​2​0​1​9​_​r​_​?​c​h​a​n​n​e​l​=​www

czy­taj dalej

Dyżur konsularny w Santo Domingo 9 i 11 kwietnia 2019

Sza­now­ni Pań­stwo , Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 9 i 11 kwiet­nia 2019 r. w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go w San­to Domin­go (adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na) w godzi­nach od 9 do 17 odbę­dzie się dyżur kon­su­lar­ny, któ­ry prze­pro­wa­dzi pani kon­sul Agniesz­ka…

czy­taj dalej

Ostrzeżenie w związku z huraganem Irma

OSTRZEŻENIE: Przez teren Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej w dniu dzi­siej­szym oraz jutro (śro­da-czwar­tek 6–7 wrze­śnia 2017 r.) przej­dzie hura­gan Irma kate­go­rii 5. Rząd Domi­ni­ka­ny poprzez Cen­trum Ope­ra­cji Kry­zy­so­wych ogło­sił sta­ny alar­mo­we na tere­nie kra­ju. Aktu­al­na sytu­acja przed­sta­wia­na jest na stro­nie…

czy­taj dalej