Autor: Marek Piwowarski

Obowiązkowe stawiennictwo obywateli Republiki Dominikańskiej w celu uzyskania wizy Schengen w Ambasadzie w Bogocie

W związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi  odno­śnie pro­ce­du­ry wyda­wa­nia wiz oby­wa­te­lom domi­ni­kań­skim uprzej­mie infor­mu­ję że Kon­su­la­ty hono­ro­we nie zaj­mu­ją się wysta­wia­niem wiz ani pośred­nic­twem w spra­wach wizo­wych z mocy usta­wy . Orga­nem wła­ści­wym w tej spra­wie jest Wydział Kon­su­lar­ny Amba­sa­dy RP w Bogo­cie. Uprzej­mie…

czy­taj dalej

Najbliższe dyżury konsularne na Hispanioli .

Sza­nowni Pań­stwo, Uprzej­mie infor­muję, że w dniu 10 lip­ca  2013 r. (śro­da ) w  Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puer­to Pla­ta, odbę­dą się dyżu­ry kon­su­larne Kon­sula Pio­tra Wyziń­skie­go. Dyżur zapla­no­wany  jest  od godzi­ny 10 am do przy­ję­cia ostat­niego klien­ta. Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o kon­takt z Kon­su­lem Hono­ro­wym.         Z powa­ża­niem Marek…

czy­taj dalej

8–9 maja Muzeum Pamięci Ruchu Oporu w Santo Domingo ul. Arzobispo Nouel #210 o godz. 19 w ramach Nocy Filmowych pokaz filmów Andrzeja Wajdy

Sza­now­ni Pań­stwo ,   W dniu 8–9 maja 2013 r. ( śro­da i czwar­tek ) o godzi­nie 19 w sie­dzi­bie Muzeum Pamię­ci Ruchu Opo­ru w San­to Domin­go ul Arzo­bi­spo Nouel # 210 w ramach Nocy Fil­mo­wych odbę­dzie się pokaz fil­mów Andrze­ja Waj­dy . Wszyst­kich…

czy­taj dalej

Polacy nie mający uregulowanego statusu imigracyjnego na Dominikanie

Pola­cy któ­rzy prze­by­wa­ją dłu­gi okres na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej  bez ure­gu­lo­wa­nia swo­je­go sta­tu­su imi­gra­cyj­ne­go  aby zale­ga­li­zo­wać swój pobyt poprzez uzy­ska­nie  rezy­den­cji  tym­cza­so­wej  muszą opu­ścic teren Domi­ni­ka­ny i uzy­skać Visa de Resi­den­cia w odpo­wied­nim kon­su­la­cie domi­ni­kań­skim ( w przy­pad­ku Pol­ski…

czy­taj dalej

Przykład dokumentów potrzebnych do Visa de Residencia Republiki Dominikańskiej

Do ubie­ga­nia się o tę wizę któ­ra pozwa­la sta­rać  się o rezy­den­cję cza­so­wą ( resi­den­cia tem­po­ral) potrzeb­ne bedą naste­pu­ją­ce doku­men­ty: 1. Wypeł­nio­ny wnio­sek wizo­wy .Nale­ży wypeł­nić w spo­sób czy­tel­ny dru­ko­wa­ny­mi lite­ra­mi uży­wa­jąc czar­ne­go tuszu lub kom­pu­te­ra, pod­pi­sa­ny przez wnio­sko­daw­cę…

czy­taj dalej

    Sza­nowni Pań­stwo, Uprzej­mie infor­mu­ję, że w dniu 9 stycz­nia 2013 r. (śro­da ) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w San­to Domin­go oraz w dn. 12 stycz­nia 2013r. (sobo­ta) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puer­to Pla­ta, odbę­dą się dyżu­ry kon­su­lar­ne Kon­su­la Pio­tra Wyziń­skie­go. Dyżu­ry zapla­no­wa­ne są od godzi­ny 10 am do przy­ję­cia ostat­nie­go klien­ta.…

czy­taj dalej

Dyżury konsularne (consultas consulares ) w Konsulatach kierowanych przez konsuli honorowych w Republice Dominikańskiej 09.01.2013 Santo Domingo 12.01.2013 r. Puerto Plata

    Sza­nowni Pań­stwo, Uprzej­mie zawia­da­miam, że w dniu 12 stycz­nia 2013 r. (sobo­ta ) w godzi­nach 10.00  do przy­ję­cia ostat­nie­go klien­ta odbę­dzie się dyżur kon­su­larny p. kon­su­la Pio­tra Wyziń­skiego w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puer­to Pla­ta . Obwód: Kon­su­lar­ny Mon­te Cri­sti, Puer­to Pla­ta, Espa­il­lant, Maria Tri­ni­dad…

czy­taj dalej

Postanowieniem Prezydenta RP z 03 sierpnia 2012 r. Pan Maciej Ziętara został mianowany Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Repu­blice Kolumbii, Republice Panamy, Republice Dominikańskiej, Republice Haiti, Saint Lucia oraz w Antigui i Barbudzie

Pan Maciej Zię­ta­ra posta­no­wie­niem Pre­zy­den­ta RP z 03 sierp­nia 2012 r. został mia­no­wa­ny Amba­sa­do­rem Nad­zwy­czaj­nym i Peł­no­moc­nym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Repu­blice Kolum­bii, Repu­bli­ce Pana­my, Repu­bli­ce Domi­ni­kań­skiej, Repu­bli­ce Haiti, Saint Lucia oraz w Anti­gui i Bar­bu­dzie. Życzy­my Jego Eks­ce­len­cji Panu Amba­sa­do­ro­wi dużo suk­ce­sów…

czy­taj dalej

Nowe wymogi odnośnie dokumentów wymaganych do odnowienia stałej rezydencji dominikańskiej

  Od 01.06 obo­wią­zu­ją nowe prze­pi­sy odno­śnie doku­men­tów nie­zbęd­nych do prze­dłu­że­nia rezy­den­cji  sta­łej (resi­den­cia per­ma­nen­te ) . Pierw­sze prze­dłu­że­nie jest waż­ne rok a kolej­ne 4 lata .  Aby prze­dłu­żyć rezy­den­cję sta­łą nale­ży zło­żyć w D.G.M nastę­pu­ją­ce doku­men­ty : – for­mu­larz…

czy­taj dalej