Dyżur konsularny w Santo Domingo (Dominikana) 15 i 17 grudnia br.

Dyżur konsularny w Santo Domingo (Dominikana) 15 i 17 grudnia br.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 15 grud­nia (w godzi­nach od 9 do 17-tej) i 17 grud­nia 2020 r. (od godzi­ny 9 do 11-tej) pla­no­wa­ne jest prze­pro­wa­dze­nie dyżu­ru kon­su­lar­ne­go w San­to Domin­go, w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go RP. Adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na.

Wybory Prezydenta RP

UWAGA! Koniecz­ne jest wcze­śniej­sze umó­wie­nie się na spo­tka­nie.

Zapi­sy na dyżur przyj­mo­wa­ne są wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną: panama.amb.wk@msz.gov.pl Uprzej­mie pro­si­my o szcze­gó­ło­we opi­sa­nie spra­wy w zgło­sze­niu.

Pod­czas dyżu­ru pla­no­wa­ne jest przyj­mo­wa­nie w pierw­szej kolej­no­ści wnio­sków pasz­por­to­wych. Jeże­li pozwo­li na to czas, moż­li­we będzie zała­twie­nie rów­nież innych spraw np. zło­że­nia wnio­sków o trans­kryp­cję doku­men­tów.

Wszel­kie opła­ty kon­su­lar­ne moż­na będzie wno­sić wyłącz­nie gotów­ką w walu­cie USD.

Pro­si­my o przy­cho­dze­nie z wypeł­nio­ny­mi wnio­ska­mi pasz­por­to­wy­mi. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz for­mu­larz pasz­por­to­wy znaj­dą Pań­stwo tutaj: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​p​a​n​a​m​a​/​p​a​s​z​p​o​rty. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie ze sobą ory­gi­na­łów oraz kse­ro­ko­pii wyma­ga­nych doku­men­tów.

Pro­si­my o prze­strze­ga­nie prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa w związ­ku z pan­de­mią COVID-19 przez wszyst­kie oso­by uczest­ni­czą­ce w dyżu­rze.

Kon­sul Hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski