Informator Ekonomiczny MSZ RP

Infor­ma­tor Eko­no­micz­ny Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP jest źró­dłem infor­ma­cji o Domi­ni­ka­nie zawie­ra­ją­cym bar­dzo dużo cie­ka­wych informacji:

http://​www​.infor​ma​to​re​ko​no​micz​ny​.msz​.gov​.pl/​p​l​/​a​m​e​r​y​k​a​_​p​o​l​n​o​c​n​a​_​i​_​s​r​o​d​k​o​w​a​/​d​o​m​i​n​i​k​a​na/