Kategoria: Aktualności

Dyżury konsularne w Konsulacie w Santo Domingo

Sza­now­ni Pań­stwo , Uprzej­mie infor­mu­ję że w dniu : – 28 lute­go 2018 roku w kon­su­la­cie hono­ro­wym w San­to Domin­go w godzi­nach od 9 rano do 17 oraz -02 mar­ca 2018 roku w godzi­nach od 15 do 19 ODBĘDZIE SIĘ dyżur kon­su­lar­ny Pana Kon­su­la Toma­sza…

czy­taj dalej

Ostrzeżenie w związku z huraganem Irma

OSTRZEŻENIE: Przez teren Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej w dniu dzi­siej­szym oraz jutro (śro­da-czwar­tek 6–7 wrze­śnia 2017 r.) przej­dzie hura­gan Irma kate­go­rii 5. Rząd Domi­ni­ka­ny poprzez Cen­trum Ope­ra­cji Kry­zy­so­wych ogło­sił sta­ny alar­mo­we na tere­nie kra­ju. Aktu­al­na sytu­acja przed­sta­wia­na jest na stro­nie…

czy­taj dalej