Kategoria: Aktualności

Citas consulares fuera de Bogotá /Planowane dyżury konsula z Bogoty w Konsulatach Honorowych na Dominikanie

  Infor­mo que a comien­zos de febre­ro 2014 está pla­ni­fi­ca­da una cita del cón­sul de car­re­ra en el Con­su­la­do Hono­ra­rios de Polo­nia en Repu­bli­ca Domi­ni­ca­na. En la pagi­na http://​bogo​ta​.mfa​.gov​.pl/​e​s​/​c​o​n​s​u​l​a​d​o​/​c​i​t​a​s​_​c​o​n​s​u​l​a​r​e​s​_​f​u​e​r​a​_​d​e​_​b​o​g​o​ta/ con ante­la­ción se publi­ca­ra la infor­ma­ción sobre las fechas…

czy­taj dalej

Obowiązkowe stawiennictwo obywateli Republiki Dominikańskiej w celu uzyskania wizy Schengen w Ambasadzie w Bogocie

W związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi  odno­śnie pro­ce­du­ry wyda­wa­nia wiz oby­wa­te­lom domi­ni­kań­skim uprzej­mie infor­mu­ję że Kon­su­la­ty hono­ro­we nie zaj­mu­ją się wysta­wia­niem wiz ani pośred­nic­twem w spra­wach wizo­wych z mocy usta­wy . Orga­nem wła­ści­wym w tej spra­wie jest Wydział Kon­su­lar­ny Amba­sa­dy RP w Bogo­cie. Uprzej­mie…

czy­taj dalej

Najbliższe dyżury konsularne na Hispanioli .

Sza­nowni Pań­stwo, Uprzej­mie infor­muję, że w dniu 10 lip­ca  2013 r. (śro­da ) w  Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puer­to Pla­ta, odbę­dą się dyżu­ry kon­su­larne Kon­sula Pio­tra Wyziń­skie­go. Dyżur zapla­no­wany  jest  od godzi­ny 10 am do przy­ję­cia ostat­niego klien­ta. Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o kon­takt z Kon­su­lem Hono­ro­wym.         Z powa­ża­niem Marek…

czy­taj dalej