Kategoria: Aktualności

Pilne ! Lot ewakuacyjny do Brukseli z Santo Domingo

Sza­now­ni Pań­stwo, Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w czwar­tek dnia 16 kwiet­nia 2020 r. odbę­dzie się lot repa­tria­cyj­ny linia­mi Air Bel­gium do Bruk­se­li (Bel­gia) na tra­sie Bogo­­ta-San­to Domi­n­go-Bru­k­se­­la. Wylot pla­no­wa­ny jest z Kolum­bii dnia 16 kwiet­nia o ok. godz. 8 rano, a z San­to Domin­go ok. 11 rano. Aby…

czy­taj dalej

Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania

Do piąt­ku 03 kwiet­nia 2020 r. od dnia dzi­siej­sze­go  obo­wią­zu­je na Domi­ni­ka­nie zakaz opusz­cza­nia miej­sca zamiesz­ka­nia w godzi­nach 20 wie­czór do 6 rano Recu­er­den­se que hoy entra en vigen­cia el toque de queda – no se puede salir des­de las 8:00pm hasta 6:00 am…

czy­taj dalej

LotdoDomu z Dominikany

Otrzy­mu­je­my sygna­ły od PLL LOT, że nie­któ­re oso­by zare­je­stro­wa­ne na loty czar­te­ro­we z Domi­ni­ka­ny nie odbie­ra­ją tele­fo­nu nie­zbęd­ne­go do doko­na­nia zaku­pu bile­tu. Pro­si­my o uważ­ne nad­słu­chi­wa­nie i odbie­ra­nie  tele­fo­nów! Hono­ro­wy Kon­sul Gene­ral­ny RPw Puer­to Pla­taMarek Piwo­war­ski

czy­taj dalej

KOMUNIKAT – BARDZO PILNE

Sza­now­ni Pań­stwo, W związ­ku z pla­no­wa­ną orga­ni­za­cją lotów czar­te­ro­wych z Domi­ni­ka­ny do Pol­ski, Amba­sa­da RP w Pana­mie zwra­ca się do wszyst­kich osób, któ­re nie mają zapew­nio­ne­go powro­tu do Pol­ski przez agen­cje podró­ży lub komer­cyj­ne linie lot­ni­cze, a są zain­te­re­so­wa­ne sko­rzy­sta­niem z lotów czar­te­ro­wych Pol­skich Linii…

czy­taj dalej

Komunikat dla Polaków przebywających za granicą w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Jeże­li podró­żu­jesz w ramach zor­ga­ni­zo­wa­nej wyciecz­ki, skon­tak­tuj się z orga­ni­za­to­rem – powi­nien pomóc w powro­cie do kra­ju.   Jeże­li podró­żu­jesz na wła­sną rękę, postę­puj zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi linii lot­ni­czej. Ustal z nią moż­li­wość zmia­ny bile­tu na lot do inne­go pań­stwa UE, z któ­re­go będziesz…

czy­taj dalej

Koronawirus – informacje dla turystów polskich w Dominikanie

W związ­ku z zamknię­ciem gra­nic Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z powo­du zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go pol­skich tury­stów na Domi­ni­ka­nie któ­rzy mie­li zapla­no­wa­ny powrót do Pol­ski lota­mi rej­so­wy­mi pro­si­my pil­nie o prze­sła­nie maila do Amba­sa­dy RP w Pana­mie na adres: panama.amb.sekretariat@msz.gov.pl Pro­szę wska­zać swo­je dane, nr tele­fo­nu kon­tak­to­we­go, pla­no­wa­ną…

czy­taj dalej

Infolinia dla klientów Neckermann Polska ( w upadłości ) przebywających za granicą

https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​d​y​p​l​o​m​a​c​j​a​/​i​n​f​o​l​i​n​i​a​–​d​l​a​–​t​u​r​y​s​t​o​w​–​n​e​c​k​e​r​m​a​n​n​–​p​o​l​ska Hono­ro­wy Kon­sul Gene­ral­ny RPw Puer­to Pla­taMarek Piwo­war­ski

czy­taj dalej

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

https://​pana​ma​.mfa​.gov​.pl/​p​l​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​g​l​o​s​o​w​a​n​i​e​_​z​a​_​g​r​a​n​i​c​a​_​w​_​w​y​b​o​r​a​ch_ Gło­so­wa­nie w wybo­rach do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w 2019 r na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej odby­wa się w Amba­sa­dzie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Pana­mie . Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych z dnia 12 wrze­śnia 2019 r. w spra­wie utwo­rze­nia obwo­dów gło­so­wa­nia w wybo­rach do Sej­mu i do Sena­tu…

czy­taj dalej

Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Przed­sta­wia­my infor­ma­cje doty­czą­ce gło­so­wa­nia za gra­ni­cą w wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w 2019 r.

https://​pana​ma​.mfa​.gov​.pl/​p​l​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​g​l​o​s​o​w​a​n​i​e​_​z​a​_​g​r​a​n​i​c​a​_​w​_​w​y​b​o​r​a​c​h​_​d​o​_​p​a​r​l​a​m​e​n​t​u​_​e​u​r​o​p​e​j​s​k​i​e​g​o​_​w​_​2​0​1​9​_​r​_​?​c​h​a​n​n​e​l​=​www

czy­taj dalej