Kategoria: Bez kategorii

8–9 maja Muzeum Pamięci Ruchu Oporu w Santo Domingo ul. Arzobispo Nouel #210 o godz. 19 w ramach Nocy Filmowych pokaz filmów Andrzeja Wajdy

Sza­now­ni Pań­stwo ,   W dniu 8–9 maja 2013 r. ( śro­da i czwar­tek ) o godzi­nie 19 w sie­dzi­bie Muzeum Pamię­ci Ruchu Opo­ru w San­to Domin­go ul Arzo­bi­spo Nouel # 210 w ramach Nocy Fil­mo­wych odbę­dzie się pokaz fil­mów Andrze­ja Waj­dy . Wszyst­kich Pań­stwa ser­decz­nie zapraszamy…

czy­taj dalej

Polacy nie mający uregulowanego statusu imigracyjnego na Dominikanie

Pola­cy któ­rzy prze­by­wa­ją dłu­gi okres na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej  bez ure­gu­lo­wa­nia swo­je­go sta­tu­su imi­gra­cyj­ne­go  aby zale­ga­li­zo­wać swój pobyt poprzez uzy­ska­nie  rezy­den­cji  tym­cza­so­wej  muszą opu­ścic teren Domi­ni­ka­ny i uzy­skać Visa de Resi­den­cia w odpo­wied­nim kon­su­la­cie domi­ni­kań­skim ( w przy­pad­ku Polski…

czy­taj dalej

Przykład dokumentów potrzebnych do Visa de Residencia Republiki Dominikańskiej

Do ubie­ga­nia się o tę wizę któ­ra pozwa­la sta­rać  się o rezy­den­cję cza­so­wą ( resi­den­cia tem­po­ral) potrzeb­ne bedą naste­pu­ją­ce doku­men­ty: 1. Wypeł­nio­ny wnio­sek wizo­wy .Nale­ży wypeł­nić w spo­sób czy­tel­ny dru­ko­wa­ny­mi lite­ra­mi uży­wa­jąc czar­ne­go tuszu lub kom­pu­te­ra, pod­pi­sa­ny przez wnioskodawcę…

czy­taj dalej

    Sza­nowni Pań­stwo, Uprzej­mie infor­mu­ję, że w dniu 9 stycz­nia 2013 r. (śro­da ) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w San­to Domin­go oraz w dn. 12 stycz­nia 2013r. (sobo­ta) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puer­to Pla­ta, odbę­dą się dyżu­ry kon­su­lar­ne Kon­su­la Pio­tra Wyziń­skie­go. Dyżu­ry zapla­no­wa­ne są od godzi­ny 10 am do przy­ję­cia ostat­nie­go klienta.…

czy­taj dalej

Dyżury konsularne (consultas consulares ) w Konsulatach kierowanych przez konsuli honorowych w Republice Dominikańskiej 09.01.2013 Santo Domingo 12.01.2013 r. Puerto Plata

    Sza­nowni Pań­stwo, Uprzej­mie zawia­da­miam, że w dniu 12 stycz­nia 2013 r. (sobo­ta ) w godzi­nach 10.00  do przy­ję­cia ostat­nie­go klien­ta odbę­dzie się dyżur kon­su­larny p. kon­su­la Pio­tra Wyziń­skiego w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puer­to Pla­ta . Obwód: Kon­su­lar­ny Mon­te Cri­sti, Puer­to Pla­ta, Espa­il­lant, Maria Tri­ni­dad Sán­chez, Sánchez…

czy­taj dalej

Postanowieniem Prezydenta RP z 03 sierpnia 2012 r. Pan Maciej Ziętara został mianowany Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Repu­blice Kolumbii, Republice Panamy, Republice Dominikańskiej, Republice Haiti, Saint Lucia oraz w Antigui i Barbudzie

Pan Maciej Zię­ta­ra posta­no­wie­niem Pre­zy­den­ta RP z 03 sierp­nia 2012 r. został mia­no­wa­ny Amba­sa­do­rem Nad­zwy­czaj­nym i Peł­no­moc­nym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Repu­blice Kolum­bii, Repu­bli­ce Pana­my, Repu­bli­ce Domi­ni­kań­skiej, Repu­bli­ce Haiti, Saint Lucia oraz w Anti­gui i Bar­bu­dzie. Życzy­my Jego Eks­ce­len­cji Panu Amba­sa­do­ro­wi dużo sukcesów…

czy­taj dalej

Nowe wymogi odnośnie dokumentów wymaganych do odnowienia stałej rezydencji dominikańskiej

  Od 01.06 obo­wią­zu­ją nowe prze­pi­sy odno­śnie doku­men­tów nie­zbęd­nych do prze­dłu­że­nia rezy­den­cji  sta­łej (resi­den­cia per­ma­nen­te ) . Pierw­sze prze­dłu­że­nie jest waż­ne rok a kolej­ne 4 lata .  Aby prze­dłu­żyć rezy­den­cję sta­łą nale­ży zło­żyć w D.G.M nastę­pu­ją­ce doku­men­ty : – for­mu­larz z proś­ba o przedłużenie…

czy­taj dalej

Zalecana ostrożność dla pasażerow na lotnisku Las Americas w Santo Domingo

Kon­su­lat RP w Puer­to Pla­ta zale­ca pol­skim tury­stom zacho­wa­nie zwięk­szo­nej ostroż­no­ści przy opusz­cza­niu ( szcze­gól­nie w godzi­nach wie­czor­nych oraz noc­nych ) lot­ni­ska Las Ame­ri­cas w San­to Domin­go w związ­ku z powta­rza­ją­cy­mi się przy­pad­ka­mi kra­dzie­ży oraz roz­bo­jów na pasa­że­rach . Marek Piwo­war­ski Kon­sul Hono­ro­wy RP…

czy­taj dalej

Komunikat dla osób poszkodowanych przez Biuro Podróży Alba Tour Polska Sp. z o.o.

Oso­by poszko­do­wa­ne przez Biu­ro Podró­ży Alba Tour Pol­ska Sp. z o.o. mogą zgła­szać swo­je rosz­cze­nia na niniej­szym for­mu­la­rzu. For­mu­larz nale­ży zło­żyć oso­bi­ście lub prze­słać pocz­tą na adres: Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go w Pozna­niu Depar­ta­ment Spor­tu i Tury­sty­ki ul. Pie­ka­ry 17 61–823 Poznań…

czy­taj dalej

Upadłość biur podróży Sky Club oraz Triada

Wszy­scy prze­by­wa­ją­cy za gra­ni­cą klien­ci biu­ra tury­stycz­ne­go Sky Club lub jego kon­tra­hen­tów powin­ni kon­tak­to­wać się z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE ul. Jagiel­loń­ska 26, 03–719 War­sza­wa tel. (+48 22) 597 91 00 fax (+48 22) 597 92 90 e‑mail:…

czy­taj dalej