Category: Bez kategorii

Konsulat na Twitterze

Miło jest nam poin­for­mo­wać, że od nie­speł­na mie­sią­ca dzia­ła kon­to Kon­su­la­tu w Puer­to Pla­ta w popu­lar­nym ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym Twit­ter. Entu­zja­stów mikro­blo­go­wa­nia chcą­cych śle­dzić wyda­rze­nia doty­czą­ce Kon­su­la­tu zapra­sza­my pod adres https://​twit​ter​.com/​P​L​e​n​D​o​m​i​n​i​c​ana, bądź do klik­nię­cia nowej pozy­cji w głów­nym menu stro­ny.

czy­taj dalej

Daty i godziny konsultacji konsularnych

Sza­now­ni Pań­stwo, Uprzej­mie zawia­da­mia­my, że w dniu 24 kwiet­nia 2012 r. (wto­rek) w godzi­nach 9.00 – 11.00 odbę­dzie się dyżur kon­su­lar­ny p. kon­su­la Pio­tra Wyziń­skie­go w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w San­to Domin­go. W dniu 27 kwiet­nia 2012 r. w godzi­nach 9.00 – 11.00 kon­sul Wyziń­ski odbę­dzie dyżur w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym…

czy­taj dalej

Dyżur konsularny w Konsulacie RP w Puerto Plata

W dniu 27 kwiet­nia 2012 r. (pią­tek) w godzi­nach 9.00 – 11.00 pla­no­wa­ny jest dyżur kon­su­lar­ny w kon­su­la­cie w Puer­to Pla­ta kon­su­la z Amba­sa­dy RP w Bogo­cie. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o kon­takt poprzez e-mail, fax +180 99707303 lub pod nume­rem tele­fo­nu +180 99746393 Zapra­szam wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych. Kon­sul Hono­ro­wy…

czy­taj dalej

Żałoba narodowa w Polsce w dniach 5–6 marca 2012 r.

W związ­ku z tra­gicz­ną kata­stro­fą kole­jo­wą pod Szcze­ko­ci­na­mi koło Zawier­cia Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Bro­ni­sław Komo­row­ski ogło­sił 5 i 6 mar­ca 2012 r. dnia­mi żało­by naro­do­wej na tere­nie Pol­ski. W tych dniach w sie­dzi­bie Kon­su­la­tu w godzi­nach 8–10 zosta­nie wyło­żo­na księ­ga kon­do­len­cyj­na. Rodzi­nom ofiar skła­dam naj­szczer­sze kon­do­len­cje oraz wyra­zy…

czy­taj dalej

Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku

W imie­niu wła­snym oraz wszyst­kich pra­cow­ni­ków Kon­su­la­tu życzę wszyst­kim Pań­stwu, Polo­nii domi­ni­kań­skiej, tury­stom spę­dza­ją­cym waka­cje na Domi­ni­ka­nie, zna­jo­mym oraz przy­ja­cio­łom zdro­wia, szczę­ścia i rado­ści w 2012 r. Kon­sul Hono­ro­wy RP w Puer­to Pla­ta Marek Piwo­war­ski

czy­taj dalej

Opłacenie kuriera odbierającego paszport z Ambasady w Bogocie

Sza­now­ni Pań­stwo , W związ­ku z ostat­ni­mi infor­ma­cja­mi o nie­do­god­no­ściach zwią­za­nych z opła­ce­niem kurie­ra mają­ce­go ode­brać doku­men­ty (n.p pasz­por­ty ) z Amba­sa­dy w Bogo­cie celem dostar­cze­nia na Domi­ni­ka­nę (zgod­nie z upo­waż­nie­niem pisem­nym dla wydzia­łu kon­su­lar­ne­go do dostar­cze­nia doku­men­tów ta dro­gą ) wyja­śnia­my spraw­dzo­ną…

czy­taj dalej

Wizyta w Konsulacie

W przed­dzień pol­skie­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w Kon­su­la­cie w Puer­to Pla­ta mia­ła miej­sce wizy­ta przed­sta­wi­cie­li domi­ni­kań­skiej poli­cji i woj­ska. Obec­ni byli mię­dzy inny­mi: Gene­rał Bry­ga­dy Poli­cia Natio­nal Pablo R. Almon­te Mora­les, pul­kow­nik Poli­cia Natio­nal Manu­el Mon­te­ro oraz inni goście z Gwar­dii…

czy­taj dalej

Dokumenty oraz wymogi potrzebne do uzyskania rezydencji dominikańskiej

Resi­den­cias Pro­vi­sio­na­les o Tem­po­ra­les (Adul­tos) Rezy­den­cja cza­so­wa -oso­by doro­słe Requ­isi­tos indi­spen­sa­bles para obte­ner resi­den­cia pro­vi­sio­nal: 1. For­mu­la­rio de soli­ci­tud de resi­den­cia de la (DGM), debi­da­men­te lle­no y fir­ma­do.( pod­pi­sa­ny i popraw­nie wypeł­nio­ny for­mu­larz z proś­ba o wyda­nie rezy­den­cji )…

czy­taj dalej