Koniec stanu wyjątkowego w Dominikanie 01.07.2020

W dniu 01 lip­ca 2020 – śro­da ‑koń­czy się stan wyjąt­ko­wy na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej .
Od nie­dzie­li 28 czerw­ca 2020 roku znie­sio­na zosta­je tak­że godzi­na poli­cyj­na .

Kon­sul Hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski