Ważność paszportu przy wjeździe i wyjeździe do/z Republiki Dominikańskiej

WAŻNA AKTUALIZACJA : Do 30.04.2023 pasz­port musi być waż­ny ( nie ma wymo­gu 6- ciu mie­się­cy waż­no­ści ) przy wjeź­dzie i wyjeź­dzie tury­stycz­nym do/z Repu­bli­ki Dominikańskiej .

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski