Zmiana rezydencji podatkowej

Zgod­nie z art. 3 pol­skiej Usta­wy o podat­ku docho­do­wym oso­by, któ­re prze­by­wa­ją w Pol­sce przez mniej niż 183 dni w roku oraz nie mają w Pol­sce „ośrod­ka inte­re­sów życio­wych”, kwa­li­fi­ku­ją się do zmia­ny rezy­den­cji podat­ko­wej (kra­ju, w któ­rym pła­ci się podat­ki) z Pol­ski na inny kraj. Mogą wte­dy zostać rezy­den­tem podat­ko­wym Domi­ni­ka­ny, a w Pol­sce pod­le­ga­ją jedy­nie tzw. ogra­ni­czo­ne­mu obo­wiąz­ko­wi podatkowemu.

Ozna­cza to, że pol­skie­mu fisku­so­wi oso­by takie pła­cą poda­tek docho­do­wy (w tym tzw. poda­tek Bel­ki, czy­li poda­tek od zysków kapi­ta­ło­wych – gieł­da, loka­ty, obli­ga­cje) tyl­ko od docho­dów uzy­ska­nych w Polsce.

Pamię­tać przy tym nale­ży, że Domi­ni­ka­na nie posia­da pod­pi­sa­nej z Pol­ską umo­wy o uni­ka­niu podwój­ne­go opodatkowania.

W celu zmia­ny rezy­den­cji podat­ko­wej należy:

  • udać się do domi­ni­kań­skie­go Urzę­du Podat­ko­we­go „Ren­tas Inter­nas”, któ­ry zare­je­stro­wa­nym podat­ni­kom wyda­je zaświad­cze­nie stwier­dza­ją­ce, że podat­nik ma „domi­ci­lio y asien­to social” na Dominikanie,
  • zło­żyć w Polsce: 
    • for­mu­larz NIP‑3 o zmia­nie miej­sca zamieszkania,
    • oświad­cze­nie o zmia­nie rezy­den­cji podatkowej,
    • zaświad­cze­nie, że jest się rezy­den­tem podat­ko­wym Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej, wysta­wio­ne przez „Ren­tas Internas”.

Zło­że­nie tych doku­men­tów roz­po­czy­na pro­ce­du­rę zmia­ny rezy­den­cji podatkowej.

Marek Piwo­war­ski

kon­sul