Konsulat Generalny RP w Puerto Plata - Strona główna

Dyżur konsularny w Santo Domingo (Dominikana) 15–19 lutego 2021

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniach 15–19 lute­go pla­no­wa­ne jest prze­pro­wa­dze­nie pasz­por­to­we­go dyżu­ru kon­su­lar­ne­go w San­to Domin­go. Dyżur odbę­dzie się w Hote­lu W&P, Av. Sara­so­ta 53, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na. UWAGA! Koniecz­ne jest wcze­śniej­sze umó­wie­nie się na spo­tka­nie. Zapi­sy na dyżur przyj­mo­wa­ne są…

czy­taj dalej

Zasady funkcjonowania ubezpieczenia zapewnianego przez rząd dominikański turystom przebywającym w hotelach

Domi­ni­ka­na wpro­wa­dzi­ła bez­płat­ne ubez­pie­cze­nie dla tury­stów w razie hospi­ta­li­za­cji wyni­ka­ją­cej z zara­że­nia się wiru­sem SARS-CoV‑2, któ­re­go waż­ność prze­dłu­żo­no do 31.03.2021 r. Ubez­pie­cze­nie nie obej­mu­je pacjen­tów bez­ob­ja­wo­wych oraz osób, któ­re dobro­wol­nie pod­da­ją się testom w kie­run­ku dia­gno­sty­ki SARS-CoV‑2, a nie wystę­pu­je koniecz­ność hospi­ta­li­za­cji. Przy…

czy­taj dalej

Wykaz laboratoriów wykonujących testy / próby na Covid 19 na terenie Dominikany

W związ­ku ze zmia­ną praw­ną w Pol­sce i znie­sie­niem kwa­ran­tan­ny dla tury­stów powra­ca­ją­cych z zagra­ni­cy o ile : „19) przez oso­by posia­da­ją­ce nega­tyw­ny wynik testu dia­gno­stycz­ne­go w kie­run­ku SARS-CoV‑2 wyko­na­ne­go, przed prze­kro­cze­niem gra­ni­cy, w okre­sie 48 godzin, licząc od momen­tu wyni­ku tego testu„ ( https://​dzien​ni​ku​staw​.gov​.pl/​D​2​0​2​1​0​0​0​0​1​5​3​0​1​.​pdf ) poda­je­my wykaz…

czy­taj dalej

Godzina policyjna od 27.01.2021 do 08 lutego 2021

Godzi­na poli­cyj­na będzie obo­wią­zy­wać według nowe­go har­mo­no­gra­mu, od 19:00 do 5:00 w dni powsze­dnie i od 17:00 do 5:00 w week­en­dy, z moż­li­wo­ścią prze­jaz­du do miej­sca zakwa­te­ro­wa­nia przez 3 godzi­ny każ­de­go dnia, począw­szy od 27 od stycz­nia do 8 lute­go Hono­ro­wy Kon­sul Gene­ral­ny RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Godziny policyjne od 11.01.2021 r. w Dominikanie

Od 11.01.2021 zgod­nie z dekre­tem 7–21 presidencia.gob.do/decretos/7–21 godzi­na poli­cyj­na w Domi­ni­ka­nie obo­wią­zu­je Pn- Pt od 17 do 5 rano ( z pra­wem poru­sza­nia się do godz.20 ) oraz sob i nie­dzie­le 12 pm – 5 am ( z pra­wem poru­sza­nia się do 3 pm ) Hono­ro­wy Kon­sul Gene­ral­ny RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Odwołany dyżur konsularny w Santo Domingo

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w związ­ku z wzra­sta­ją­cym zagro­że­niem koro­na­wi­ru­sem (COVID-19), a tak­że utrud­nie­nia­mi logi­stycz­ny­mi z tym zwią­za­ny­mi, dyżur kon­su­lar­ny w San­to Domin­go zapla­no­wa­ny na 15 i 17 grud­nia 2020 r. nie odbę­dzie się. Dyżur kon­su­lar­ny miał się odbyć w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go RP. Adres:Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave.…

czy­taj dalej

Przedłużony o 45 dni stan wyjątkowy oraz o 25 dni godzina policyjna w Dominikanie ( od 18.10.2020 )

Od dnia 18 paź­dzier­ni­ka 2020 na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej zosta­je prze­dłu­żo­ny stan wyjąt­ko­wy na kolej­ne 45 dni. Na kolej­ne 25 dni zosta­je prze­dłu­żo­na godzi­na poli­cyj­na na tere­nie całej Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej : Ponie­dzia­łek – Pią­tek w godzi­nach 21–5 Sobo­­ta-Nie­­dzie­­la oraz dni świą­tecz­ne w godzi­nach   19- 5 Honorowy…

czy­taj dalej

Nowe godziny policyjne od dziś do 17 października 2020

Od dziś do 17 paź­dzier­ni­ka obo­wią­zu­ją nowe godzi­ny poli­cyj­ne na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej . ‑Od ponie­dział­ku do piąt­ku od 21.00 do 5 rano – Sobo­ty oraz nie­dzie­le od 19 do 5 rano NUEVO HORARIO DE TOQUE DE QUEDA ⏱ Las auto­ri­da­des domi­ni­ca­nas anun­cia­ron que a par­tir de hoy, 28 de sep­tiem­bre hasta el…

czy­taj dalej

Opłacane przez rząd Republiki Dominikańskiej ubezpieczenie od zarażenia Covid 19 w Dominikanie – dla turystów

Uprzej­mie wyja­śniam że do 31.12.2020 roku ubez­pie­cze­nie  to obej­mu­je : – pokry­cie nagłych wypad­ków – pró­by na Covid 19 – kosz­ty zakwa­te­ro­wa­nia przy prze­dłu­żo­nym poby­cie – kosz­ty ZMIANY LOTU Hono­ro­wy Kon­sul Gene­ral­ny RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Wjazd na terytorium Dominikany – obecne wymogi

Stan wyjąt­ko­wy na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej obo­wią­zu­je jak na razie do 18 paź­dzier­ni­ka 2020 r. Do 15 wrze­śnia obo­wią­zu­je zakaz lotów bez­po­śred­nich z Pol­ski do Domi­ni­ka­ny . 1/ Kwa­ran­tan­na po przy­lo­cie nie  jest wyma­ga­na  przy bra­ku obja­wów Covid . Na lot­ni­sku mogą być prze­pro­wa­dzo­ne wyryw­ko­we szyb­kie testy…

czy­taj dalej