Konsulat Generalny RP w Puerto Plata - Strona główna

Rejestracja II tura wyborôw

Oso­by, któ­re nie były uję­te w spi­sie wybor­ców przed I turą, a chcą wziąć udział w gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym za gra­ni­cą w II turze, powin­ny zare­je­stro­wać się do 29 czerw­ca 2020 r., do godzi­ny 24:00 cza­su panam­skie­go w Kon­su­la­cie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Pana­mie . Hono­ro­wy Kon­sul Gene­ral­ny RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Wybory prezydenckie w Polsce 2020

Sza­now­ni Pań­stwo,   Pro­szę śle­dzić komu­ni­ka­ty na stro­nie inter­ne­to­wej https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​p​a​n​a​m​a​/​a​k​t​u​a​l​n​o​sci   Aby móc sko­rzy­stać z gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go, nale­ży zgło­sić takie zamie­rze­nie do 15 czerw­ca do amba­sa­dy w Pana­mie . Koszt  zwro­tu koper­ty z kar­tą do gło­so­wa­nia pono­si gło­su­ją­cy – w przy­pad­ku Domi­ni­ka­ny jedy­nym roz­wią­za­niem jest przesłanie…

czy­taj dalej

Pilne ! Lot ewakuacyjny do Brukseli z Santo Domingo

Sza­now­ni Pań­stwo, Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w czwar­tek dnia 16 kwiet­nia 2020 r. odbę­dzie się lot repa­tria­cyj­ny linia­mi Air Bel­gium do Bruk­se­li (Bel­gia) na tra­sie Bogo­­ta-San­to Domi­n­go-Bru­k­se­­la. Wylot pla­no­wa­ny jest z Kolum­bii dnia 16 kwiet­nia o ok. godz. 8 rano, a z San­to Domin­go ok. 11 rano. Aby…

czy­taj dalej

Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania

Do piąt­ku 03 kwiet­nia 2020 r. od dnia dzi­siej­sze­go  obo­wią­zu­je na Domi­ni­ka­nie zakaz opusz­cza­nia miej­sca zamiesz­ka­nia w godzi­nach 20 wie­czór do 6 rano Recu­er­den­se que hoy entra en vigen­cia el toque de queda – no se puede salir des­de las 8:00pm hasta 6:00 am…

czy­taj dalej

LotdoDomu z Dominikany

Otrzy­mu­je­my sygna­ły od PLL LOT, że nie­któ­re oso­by zare­je­stro­wa­ne na loty czar­te­ro­we z Domi­ni­ka­ny nie odbie­ra­ją tele­fo­nu nie­zbęd­ne­go do doko­na­nia zaku­pu bile­tu. Pro­si­my o uważ­ne nad­słu­chi­wa­nie i odbie­ra­nie  tele­fo­nów! Hono­ro­wy Kon­sul Gene­ral­ny RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

KOMUNIKAT – BARDZO PILNE

Sza­now­ni Pań­stwo, W związ­ku z pla­no­wa­ną orga­ni­za­cją lotów czar­te­ro­wych z Domi­ni­ka­ny do Pol­ski, Amba­sa­da RP w Pana­mie zwra­ca się do wszyst­kich osób, któ­re nie mają zapew­nio­ne­go powro­tu do Pol­ski przez agen­cje podró­ży lub komer­cyj­ne linie lot­ni­cze, a są zain­te­re­so­wa­ne sko­rzy­sta­niem z lotów czar­te­ro­wych Pol­skich Linii…

czy­taj dalej

Komunikat dla Polaków przebywających za granicą w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Jeże­li podró­żu­jesz w ramach zor­ga­ni­zo­wa­nej wyciecz­ki, skon­tak­tuj się z orga­ni­za­to­rem – powi­nien pomóc w powro­cie do kra­ju.   Jeże­li podró­żu­jesz na wła­sną rękę, postę­puj zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi linii lot­ni­czej. Ustal z nią moż­li­wość zmia­ny bile­tu na lot do inne­go pań­stwa UE, z któ­re­go będziesz…

czy­taj dalej