Roczne Archiwum: 2011

Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku

W imie­niu wła­snym oraz wszyst­kich pra­cow­ni­ków Kon­su­la­tu życzę wszyst­kim Pań­stwu, Polo­nii domi­ni­kań­skiej, tury­stom spę­dza­ją­cym waka­cje na Domi­ni­ka­nie, zna­jo­mym oraz przy­ja­cio­łom zdro­wia, szczę­ścia i rado­ści w 2012 r. Kon­sul Hono­ro­wy RP w Puer­to Pla­ta Marek Piwowarski

czy­taj dalej

Opłacenie kuriera odbierającego paszport z Ambasady w Bogocie

Sza­now­ni Pań­stwo , W związ­ku z ostat­ni­mi infor­ma­cja­mi o nie­do­god­no­ściach zwią­za­nych z opła­ce­niem kurie­ra mają­ce­go ode­brać doku­men­ty (n.p pasz­por­ty ) z Amba­sa­dy w Bogo­cie celem dostar­cze­nia na Domi­ni­ka­nę (zgod­nie z upo­waż­nie­niem pisem­nym dla wydzia­łu kon­su­lar­ne­go do dostar­cze­nia doku­men­tów ta dro­gą ) wyja­śnia­my spraw­dzo­ną dro­gę : Nale­ży udać…

czy­taj dalej

Wizyta w Konsulacie

W przed­dzień pol­skie­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w Kon­su­la­cie w Puer­to Pla­ta mia­ła miej­sce wizy­ta przed­sta­wi­cie­li domi­ni­kań­skiej poli­cji i woj­ska. Obec­ni byli mię­dzy inny­mi: Gene­rał Bry­ga­dy Poli­cia Natio­nal Pablo R. Almon­te Mora­les, pul­kow­nik Poli­cia Natio­nal Manu­el Mon­te­ro oraz inni goście z Gwardii…

czy­taj dalej

Dyżur konsularny konsula Piotra Wyzińskiego z ambasady w Bogocie

Sza­now­ni Pań­stwo, Uprzej­mie infor­mu­je­my, że na 28 paź­dzier­ni­ka 2011 r. (pią­tek) pla­no­wa­ny jest wstęp­nie dyżur kon­su­lar­ny w Kon­su­la­cie RP w Puer­to Pla­ta Pana Kon­su­la Pio­tra Wyziń­skie­go z Amba­sa­dy RP w Bogo­cie. Dyżur odbę­dzie się w godzi­nach 9.00 – 12.00. Uprzej­mie zapra­sza­my wszyst­kich mają­cych sprawy…

czy­taj dalej