Roczne Archiwum: 2013

Citas consulares fuera de Bogotá /Planowane dyżury konsula z Bogoty w Konsulatach Honorowych na Dominikanie

  Infor­mo que a comien­zos de febre­ro 2014 está pla­ni­fi­ca­da una cita del cón­sul de car­re­ra en el Con­su­la­do Hono­ra­rios de Polo­nia en Repu­bli­ca Domi­ni­ca­na. En la pagi­na http://​bogo​ta​.mfa​.gov​.pl/​e​s​/​c​o​n​s​u​l​a​d​o​/​c​i​t​a​s​_​c​o​n​s​u​l​a​r​e​s​_​f​u​e​r​a​_​d​e​_​b​o​g​o​ta/ con ante­la­ción se publi­ca­ra la infor­ma­ción sobre las fechas y horas de la pro­xi­ma cita  con­su­lar  de con­sul de Bogota. —————————————————————————————————————————…

czy­taj dalej

Cónsules Honorarios/ Uprawnienia konsuli honorowych

Los Cón­su­les hono­ra­rios tie­nen entre sus fun­cio­nes: – actu­ar por el fomen­to de las rela­cio­nes cor­dia­les y de coope­ra­ción eco­nó­mi­ca, cul­tu­ral y cie­n­tífi­­co-téc­ni­­ca entre la Repúbli­ca de Polo­nia y los países de acre­di­ta­ción de la Emba­ja­da de Polo­nia en Bogo­tá; – velar por el cuida­do de los ciu­da­da­nos polacos,…

czy­taj dalej

Obowiązkowe stawiennictwo obywateli Republiki Dominikańskiej w celu uzyskania wizy Schengen w Ambasadzie w Bogocie

W związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi  odno­śnie pro­ce­du­ry wyda­wa­nia wiz oby­wa­te­lom domi­ni­kań­skim uprzej­mie infor­mu­ję że Kon­su­la­ty hono­ro­we nie zaj­mu­ją się wysta­wia­niem wiz ani pośred­nic­twem w spra­wach wizo­wych z mocy usta­wy . Orga­nem wła­ści­wym w tej spra­wie jest Wydział Kon­su­lar­ny Amba­sa­dy RP w Bogo­cie. Uprzej­mie informuję,…

czy­taj dalej

Najbliższe dyżury konsularne na Hispanioli .

Sza­nowni Pań­stwo, Uprzej­mie infor­muję, że w dniu 10 lip­ca  2013 r. (śro­da ) w  Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puer­to Pla­ta, odbę­dą się dyżu­ry kon­su­larne Kon­sula Pio­tra Wyziń­skie­go. Dyżur zapla­no­wany  jest  od godzi­ny 10 am do przy­ję­cia ostat­niego klien­ta. Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o kon­takt z Kon­su­lem Honorowym. …

czy­taj dalej

Dyżur konsularny w dniu 10 lipca 2013 roku

Esti­ma­dos Seño­res, Ama­ble­mente infor­mo que el día 10 de Julio  de 2013 (miér­co­les) en el en el Con­su­lado Hono­ra­rio en Puer­to Pla­ta entre las 10 am hasta el momen­to de aten­der al últi­mo clien­te esta­rá en la dispo­si­ción de Uste­des el Cón­sul Piotr Wyzin­ski . Invi­ta­mos a todos inte­re­sa­dos en la reu­nión con el Cón­sul Piotr Wyzin­ski a comunicarse…

czy­taj dalej

8–9 maja Muzeum Pamięci Ruchu Oporu w Santo Domingo ul. Arzobispo Nouel #210 o godz. 19 w ramach Nocy Filmowych pokaz filmów Andrzeja Wajdy

Sza­now­ni Pań­stwo ,   W dniu 8–9 maja 2013 r. ( śro­da i czwar­tek ) o godzi­nie 19 w sie­dzi­bie Muzeum Pamię­ci Ruchu Opo­ru w San­to Domin­go ul Arzo­bi­spo Nouel # 210 w ramach Nocy Fil­mo­wych odbę­dzie się pokaz fil­mów Andrze­ja Waj­dy . Wszyst­kich Państwa…

czy­taj dalej

Polacy nie mający uregulowanego statusu imigracyjnego na Dominikanie

Pola­cy któ­rzy prze­by­wa­ją dłu­gi okres na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej  bez ure­gu­lo­wa­nia swo­je­go sta­tu­su imi­gra­cyj­ne­go  aby zale­ga­li­zo­wać swój pobyt poprzez uzy­ska­nie  rezy­den­cji  tym­cza­so­wej  muszą opu­ścic teren Domi­ni­ka­ny i uzy­skać Visa de Resi­den­cia w odpo­wied­nim kon­su­la­cie domi­ni­kań­skim ( w przy­pad­ku Pol­ski w Brukseli )…

czy­taj dalej

Przykład dokumentów potrzebnych do Visa de Residencia Republiki Dominikańskiej

Do ubie­ga­nia się o tę wizę któ­ra pozwa­la sta­rać  się o rezy­den­cję cza­so­wą ( resi­den­cia tem­po­ral) potrzeb­ne bedą naste­pu­ją­ce doku­men­ty: 1. Wypeł­nio­ny wnio­sek wizo­wy .Nale­ży wypeł­nić w spo­sób czy­tel­ny dru­ko­wa­ny­mi lite­ra­mi uży­wa­jąc czar­ne­go tuszu lub kom­pu­te­ra, pod­pi­sa­ny przez wnio­sko­daw­cę (dla…

czy­taj dalej