Roczne Archiwum: 2019

Infolinia dla klientów Neckermann Polska ( w upadłości ) przebywających za granicą

https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​d​y​p​l​o​m​a​c​j​a​/​i​n​f​o​l​i​n​i​a​–​d​l​a​–​t​u​r​y​s​t​o​w​–​n​e​c​k​e​r​m​a​n​n​–​p​o​l​ska Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

https://​pana​ma​.mfa​.gov​.pl/​p​l​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​g​l​o​s​o​w​a​n​i​e​_​z​a​_​g​r​a​n​i​c​a​_​w​_​w​y​b​o​r​a​ch_ Gło­so­wa­nie w wybo­rach do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w 2019 r na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej odby­wa się w Amba­sa­dzie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Pana­mie . Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych z dnia 12 wrze­śnia 2019 r. w spra­wie utwo­rze­nia obwo­dów gło­so­wa­nia w wybo­rach do Sejmu…

czy­taj dalej

Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Przed­sta­wia­my infor­ma­cje doty­czą­ce gło­so­wa­nia za gra­ni­cą w wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w 2019 r.

https://​pana​ma​.mfa​.gov​.pl/​p​l​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​g​l​o​s​o​w​a​n​i​e​_​z​a​_​g​r​a​n​i​c​a​_​w​_​w​y​b​o​r​a​c​h​_​d​o​_​p​a​r​l​a​m​e​n​t​u​_​e​u​r​o​p​e​j​s​k​i​e​g​o​_​w​_​2​0​1​9​_​r​_​?​c​h​a​n​n​e​l​=​www

czy­taj dalej

Dyżur konsularny w Santo Domingo 9 i 11 kwietnia 2019

Sza­now­ni Pań­stwo , Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 9 i 11 kwiet­nia 2019 r. w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go w San­to Domin­go (adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na) w godzi­nach od 9 do 17 odbę­dzie się dyżur kon­su­lar­ny, któ­ry prze­pro­wa­dzi pani…

czy­taj dalej