Roczne Archiwum: 2020

Odwołany dyżur konsularny w Santo Domingo

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w związ­ku z wzra­sta­ją­cym zagro­że­niem koro­na­wi­ru­sem (COVID-19), a tak­że utrud­nie­nia­mi logi­stycz­ny­mi z tym zwią­za­ny­mi, dyżur kon­su­lar­ny w San­to Domin­go zapla­no­wa­ny na 15 i 17 grud­nia 2020 r. nie odbę­dzie się. Dyżur kon­su­lar­ny miał się odbyć w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go RP. Adres:Torre Empre­sa­rial AIRD…

czy­taj dalej

Przedłużony o 45 dni stan wyjątkowy oraz o 25 dni godzina policyjna w Dominikanie ( od 18.10.2020 )

Od dnia 18 paź­dzier­ni­ka 2020 na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej zosta­je prze­dłu­żo­ny stan wyjąt­ko­wy na kolej­ne 45 dni. Na kolej­ne 25 dni zosta­je prze­dłu­żo­na godzi­na poli­cyj­na na tere­nie całej Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej : Ponie­dzia­łek – Pią­tek w godzi­nach 21–5 Sobo­­ta-Nie­­dzie­­la oraz dni świą­tecz­ne w godzinach …

czy­taj dalej

Nowe godziny policyjne od dziś do 17 października 2020

Od dziś do 17 paź­dzier­ni­ka obo­wią­zu­ją nowe godzi­ny poli­cyj­ne na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej . ‑Od ponie­dział­ku do piąt­ku od 21.00 do 5 rano – Sobo­ty oraz nie­dzie­le od 19 do 5 rano NUEVO HORARIO DE TOQUE DE QUEDA ⏱ Las auto­ri­da­des domi­ni­ca­nas anun­cia­ron que a par­tir de hoy, 28 de sep­tiem­bre hasta…

czy­taj dalej

Opłacane przez rząd Republiki Dominikańskiej ubezpieczenie od zarażenia Covid 19 w Dominikanie – dla turystów

Uprzej­mie wyja­śniam że do 31.12.2020 roku ubez­pie­cze­nie  to obej­mu­je : – pokry­cie nagłych wypad­ków – pró­by na Covid 19 – kosz­ty zakwa­te­ro­wa­nia przy prze­dłu­żo­nym poby­cie – kosz­ty ZMIANY LOTU Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Wjazd na terytorium Dominikany – obecne wymogi

Stan wyjąt­ko­wy na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej obo­wią­zu­je jak na razie do 18 paź­dzier­ni­ka 2020 r. Do 15 wrze­śnia obo­wią­zu­je zakaz lotów bez­po­śred­nich z Pol­ski do Domi­ni­ka­ny . 1/ Kwa­ran­tan­na po przy­lo­cie nie  jest wyma­ga­na  przy bra­ku obja­wów Covid . Na lot­ni­sku mogą być prze­pro­wa­dzo­ne wyrywkowe…

czy­taj dalej

Rejestracja II tura wyborôw

Oso­by, któ­re nie były uję­te w spi­sie wybor­ców przed I turą, a chcą wziąć udział w gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym za gra­ni­cą w II turze, powin­ny zare­je­stro­wać się do 29 czerw­ca 2020 r., do godzi­ny 24:00 cza­su panam­skie­go w Kon­su­la­cie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Pana­mie . Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Wybory prezydenckie w Polsce 2020

Sza­now­ni Pań­stwo,   Pro­szę śle­dzić komu­ni­ka­ty na stro­nie inter­ne­to­wej https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​p​a​n​a​m​a​/​a​k​t​u​a​l​n​o​sci   Aby móc sko­rzy­stać z gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go, nale­ży zgło­sić takie zamie­rze­nie do 15 czerw­ca do amba­sa­dy w Pana­mie . Koszt  zwro­tu koper­ty z kar­tą do gło­so­wa­nia pono­si gło­su­ją­cy – w przy­pad­ku Domi­ni­ka­ny jedy­nym roz­wią­za­niem jest…

czy­taj dalej

Pilne ! Lot ewakuacyjny do Brukseli z Santo Domingo

Sza­now­ni Pań­stwo, Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w czwar­tek dnia 16 kwiet­nia 2020 r. odbę­dzie się lot repa­tria­cyj­ny linia­mi Air Bel­gium do Bruk­se­li (Bel­gia) na tra­sie Bogo­­ta-San­to Domi­n­go-Bru­k­se­­la. Wylot pla­no­wa­ny jest z Kolum­bii dnia 16 kwiet­nia o ok. godz. 8 rano, a z San­to Domin­go ok.…

czy­taj dalej