Roczne Archiwum: 2021

Ostrożność w grudniu

Bar­dzo pro­si­my o zacho­wa­nie pod­wyż­szo­nej ostroż­no­ści , nie nosze­nie przed­mio­tów war­to­ścio­wych , nie prze­by­wa­nie po zmro­ku oraz w miej­scach odlud­nych z racji wyso­kie­go sta­nu prze­stęp­czo­ści w okre­sie przed­świą­tecz­nym oraz świąt i Nowe­go Roku . Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Dyżur konsularny 19–20 X 2021

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 19 oraz 20 paź­dzier­ni­ka (w godzi­nach od 9 do 17-tej) pla­no­wa­ne jest prze­pro­wa­dze­nie dyżu­ru kon­su­lar­ne­go w San­to Domin­go, w Hote­lu W&P San­to Domin­go, Ave. Sara­so­ta No. 53, Bel­la Vista, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na. UWAGA! Koniecz­ne jest wcze­śniej­sze umówienie…

czy­taj dalej

Program stopniowej likwidacji godziny policyjnej na terenie Republiki Dominikańskiej .

Od jutra śro­dy 14-ste­­go lip­ca do 21 lip­ca DR  wcho­dzi w dru­ga faze łago­dze­nia godzi­ny poli­cyj­nej : Ponie­dzia­łek – pią­tek 23 – 5 rano Sobo­ta – Nie­dzie­la 21–5 rano Pra­wo powro­tu do domu ( libre trans­i­to ) : Ponie­dzia­łek – Pią­tek 23 – 1 am dnia…

czy­taj dalej

Nowe godziny policyjna w Dominikanie

Nowe godzi­ny poli­cyj­ne w Domi­ni­ka­nie obo­wią­zu­ją­ce od ponie­dział­ku 19 kwiet­nia do 16 maja 2021 : Ponie­dzia­łek – Pią­tek 22.00 – 05.00 sobo­ta – nie­dzie­la 21.00 – 5.00 . Pra­wo poru­sza­nia się /powrotu do miej­sca zamiesz­ka­nia do godzi­ny 24 każ­de­go dnia tygodnia…

czy­taj dalej

MSZ apeluje o unikanie podróży które nie są niezbędne . W tym w celach turystycznych .

⚠️ MSZ ape­lu­je o uni­ka­nie podró­ży zagra­nicz­nych, któ­re nie są koniecz­ne. Ostrze­że­nie jest zwią­za­ne z utrzy­mu­ją­cą się złą sytu­acją epi­de­micz­ną spo­wo­do­wa­ną sta­łym wzro­stem licz­by zaka­żeń i zacho­ro­wań wywo­ła­nych wiru­sem SARS-CoV‑2 oraz jego muta­cją. ⚠️Przy­po­mi­nam , że podró­że tury­stycz­ne nie zali­cza­ją się do kategorii…

czy­taj dalej

Od 01 kwietnia 2021 będzie obowiązkowe przed przyjazdem i wyjazdem do/z Republiki Dominikańskiej wypełnienie elektronicznego formularza : etic​ket​.migra​cion​.gob​.do/​H​o​me/

Od 01 kwiet­nia 2021 będzie obo­wiąz­ko­we przed przy­jaz­dem i wyjaz­dem do/z Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej wypeł­nie­nie elek­tro­nicz­ne­go for­mu­la­rza : etic​ket​.migra​cion​.gob​.do/​H​o​me/   Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RPw Puer­to Pla­taMarek Piwowarski

czy­taj dalej

Godzina policyjna w Dominikanie od 18 marca do 15 kwietnia

Dekre­tem 171–21 prze­dłu­żo­no od 18 mar­ca do 15 kwiet­nia obo­wią­zu­ją­cą obec­nie godzi­nę poli­cyj­ną ( Ponie­dzia­łek – Pią­tek od 21 do 5 rano ( z pra­wem poru­sza­nia się do 24 ) Sobo­ta – Nie­dzie­la od 19 do 5 rano ( z pra­wem poru­sza­nia się do 22 ) UWAGA !  Z wyjątkiem…

czy­taj dalej