Roczne Archiwum: 2022

Dyżur konsularny Santo Domingo 26–29 września 2022 r.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniach 26 do 29 wrze­śnia 2022 r. pla­no­wa­ne jest prze­pro­wa­dze­nie dyżu­ru kon­su­lar­ne­go (pasz­por­to­we­go) w San­to Domin­go. UWAGA! Koniecz­ne jest wcze­śniej­sze umó­wie­nie się na spo­tka­nie. Zapi­sy na dyżur przyj­mo­wa­ne są wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną: panama.amb.wk@msz.gov.pl Uprzej­mie pro­si­my o szcze­gó­ło­we opi­sa­nie przedmiotu…

czy­taj dalej

Dyżur konsularny Santo Domingo 7–9 marca 2022 roku

Uprzej­mie infor­mu­ję, że pla­no­wa­na jest wizy­ta kon­su­lar­na w San­to Domin­go w dniach 7–9 mar­ca 2022 r. Zain­te­re­so­wa­ne oso­by powin­ny naj­pierw skon­tak­to­wać się z amba­sa­dą pod adre­sem e‑mail: panama.amb.wk@msz.gov.pl w celu umó­wie­nia wizy­ty. . Miej­sce wizy­ty kon­su­lar­nej: Hotel W&P San­to Domin­go. Kon­sul Generalny…

czy­taj dalej

Zniesienie restrykcji spowodowanych Covid-19

Uprzej­mie infor­mu­je że z dniem dzi­siej­szym Pre­zy­dent Domi­ni­ka­ny Pan Luis Abi­na­der zawie­sił restryk­cje zwią­za­ne z Covid-19 ( M.in oka­zy­wa­nie szcze­pień , nosze­nie mase­czek ) Les anun­cio que des­de hoy, TODAS las medi­das restric­ti­vas impu­estas por el COVID-19, quedan suspendidas.…

czy­taj dalej

Ważność paszportu przy wjeździe do Dominikany – ważna zmiana

Sza­now­ni Pań­stwo , Do 30 kwiet­nia  2023 r. pasa­że­ro­wie wszyst­kich naro­do­wo­ści uda­ją­cy się na tery­to­rium Domi­ni­ka­ny mogą wje­chać do kra­ju, jeśli posia­da­ją waż­ny pasz­port w momen­cie wjaz­du i wyjaz­du z kra­ju. Pobyt w kra­ju nie może prze­kro­czyć waż­no­ści pasz­por­tu.     Kon­sul Gene­ral­ny honorowy…

czy­taj dalej