Roczne Archiwum: 2023

Do 30.11.2023 paszport polski musi być ważny przy wjeździe i wyjeździe z Dominikany

WYJĄTKOWE WYMOGI DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI PASZPORTÓW TURYSTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 CZERWCA DO 30 LISTOPADA 2023 R. DLA OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA, KANADY, STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, BRAZYLII, CHILE, ARGENTYNY, KOLUMBII I EKWADORU Oby­wa­te­le kra­jów wcho­dzą­cych w skład Unii Euro­pej­skiej, Wielkiej…

czy­taj dalej

Dyżur konsularny Santo Domingo 6–9 marca

Repu­bli­ka Domi­ni­kań­ska W dniach 6 do 9 mar­ca 2023 r. pla­no­wa­ne jest prze­pro­wa­dze­nie dyżu­ru kon­su­lar­ne­go (pasz­por­to­we­go) w San­to Domin­go. UWAGA! Koniecz­ne jest wcze­śniej­sze umó­wie­nie się na spo­tka­nie. Zapi­sy na dyżur przyj­mo­wa­ne są wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną: panama.amb.wk@msz.gov.pl Uprzej­mie pro­si­my o szcze­gó­ło­we opi­sa­nie przed­mio­tu spra­wy w zgłoszeniu.…

czy­taj dalej