Żałoba narodowa w Polsce w dniach 5–6 marca 2012 r.

W związ­ku z tra­gicz­ną kata­stro­fą kole­jo­wą pod Szcze­ko­ci­na­mi koło Zawier­cia Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Bro­ni­sław Komo­row­ski ogło­sił 5 i 6 mar­ca 2012 r. dnia­mi żało­by naro­do­wej na tere­nie Polski.

W tych dniach w sie­dzi­bie Kon­su­la­tu w godzi­nach 8–10 zosta­nie wyło­żo­na księ­ga kondolencyjna.

Rodzi­nom ofiar skła­dam naj­szczer­sze kon­do­len­cje oraz wyra­zy współczucia.

Kon­sul Hono­ro­wy RP
w Puer­to Plata
Marek Piwo­war­ski