Autor: Michał Maciejewski

Do 30.11.2023 paszport polski musi być ważny przy wjeździe i wyjeździe z Dominikany

WYJĄTKOWE WYMOGI DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI PASZPORTÓW TURYSTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 CZERWCA DO 30 LISTOPADA 2023 R. DLA OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA, KANADY, STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, BRAZYLII, CHILE, ARGENTYNY, KOLUMBII I EKWADORU Oby­wa­te­le kra­jów wcho­dzą­cych w skład Unii Euro­pej­skiej, Wielkiej…

czy­taj dalej

Informator Ekonomiczny MSZ RP

Infor­ma­tor Eko­no­micz­ny Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP jest źró­dłem infor­ma­cji o Domi­ni­ka­nie zawie­ra­ją­cym bar­dzo dużo cie­ka­wych informacji…

czy­taj dalej

Konsulat na Twitterze

Miło jest nam poin­for­mo­wać, że od nie­speł­na mie­sią­ca dzia­ła kon­to Kon­su­la­tu w Puer­to Pla­ta w popu­lar­nym ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym Twit­ter. Entu­zja­stów mikro­blo­go­wa­nia chcą­cych śle­dzić wyda­rze­nia doty­czą­ce Kon­su­la­tu zapra­sza­my pod adres https://​twit​ter​.com/​P​L​e​n​D​o​m​i​n​i​c​ana, bądź do klik­nię­cia nowej pozy­cji w głów­nym menu strony.

czy­taj dalej

Wizyta w Konsulacie

W przed­dzień pol­skie­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w Kon­su­la­cie w Puer­to Pla­ta mia­ła miej­sce wizy­ta przed­sta­wi­cie­li domi­ni­kań­skiej poli­cji i woj­ska. Obec­ni byli mię­dzy inny­mi: Gene­rał Bry­ga­dy Poli­cia Natio­nal Pablo R. Almon­te Mora­les, pul­kow­nik Poli­cia Natio­nal Manu­el Mon­te­ro oraz inni goście z Gwardii…

czy­taj dalej