Citas consulares fuera de Bogotá /Planowane dyżury konsula z Bogoty w Konsulatach Honorowych na Dominikanie

 

Infor­mo que a comien­zos de febre­ro 2014 está pla­ni­fi­ca­da una cita del cón­sul de car­re­ra en el Con­su­la­do Hono­ra­rios de Polo­nia en Repu­bli­ca Dominicana.

En la pagi­na http://​bogo​ta​.mfa​.gov​.pl/​e​s​/​c​o​n​s​u​l​a​d​o​/​c​i​t​a​s​_​c​o​n​s​u​l​a​r​e​s​_​f​u​e​r​a​_​d​e​_​b​o​g​o​ta/ con ante­la­ción se publi­ca­ra la infor­ma­ción sobre las fechas y horas de la pro­xi­ma cita  con­su­lar  de con­sul de Bogota.

 

 

—————————————————————————————————————————

W związ­ku z pla­no­wa­nym na począ­tek lute­go 2014 r. dyżu­rem kon­su­la zawo­do­we­go z Amba­sa­dy Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Bogo­cie  w kon­su­la­tach hono­ro­wych na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej oso­by  zain­te­re­so­wa­ne pro­szę o  spraw­dze­nie dokład­ne­go ter­mi­nu dyżu­ru któ­ry będzie opu­bli­ko­wa­ny  na stronie

http://​www​.bogo​ta​.msz​.gov​.pl/​p​l​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​_​k​o​n​s​u​l​a​r​n​e​/​d​y​z​u​r​y​_​k​o​n​s​u​l​a​r​n​e​_​p​o​z​a​_​b​o​g​o​t​a​_​p​o​d​s​e​k​c​ja/

Z powa­ża­niem

 

Marek Piwo­war­skI

Kon­sul Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

w Puer­to Plata

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski