Dane wpisywane w akcie urodzenia Republiki Dominikańskiej

W odnie­sie­niu do wąt­pli­wo­ści na temat róż­nic w danych wpi­sy­wa­nych do aktów sta­nu cywil­ne­go w Pol­sce oraz Repu­bli­ce Domi­ni­kań­skiej uprzej­mie wyja­śniam, że spra­wę danych, któ­re wpi­su­je się do aktu uro­dze­nia w Repu­bli­ce Domi­ni­kań­skiej regu­lu­je Ley No. 659 del 17 de julio de 1944 sobre Actos del Esta­do Civil (Pra­wo No 659 z 17 lip­ca 1944 o aktach sta­nu cywilnego).

Pra­wo to w art. 46 okre­śla, iż w akcie uro­dze­nia wpi­su­je się:

  • dzień, godzi­nę i miej­sce urodzenia,
  • płeć dziec­ka,
  • IMIONA KTÓRE MU ZOSTAŁY NADANE,
  • IMIONA, NAZWISKA, WIEK, ZAWÓD oraz Numer Ewi­den­cyj­ny (numer cedu­la – dowo­du oso­bi­ste­go) OJCA I MATKI,
  • imio­na, nazwi­ska, wiek, zawód, zamiesz­ka­nie dekla­ru­ją­ce­go, w przy­pad­ku gdy taki występuje.

Akt uro­dze­nia na tere­nie Domi­ni­ka­ny nie zawie­ra więc bez­po­śred­nio imie­nia i nazwi­ska dziec­ka, któ­re powsta­je z doda­nia imie­nia dziec­ka oraz nazwisk ojca i matki.

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski