Daty i godziny konsultacji konsularnych

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie zawia­da­mia­my, że w dniu 24 kwiet­nia 2012 r. (wto­rek) w godzi­nach 9.00 – 11.00 odbę­dzie się dyżur kon­su­lar­ny p. kon­su­la Pio­tra Wyziń­skie­go w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w San­to Domingo.

W dniu 27 kwiet­nia 2012 r. w godzi­nach 9.00 – 11.00 kon­sul Wyziń­ski odbę­dzie dyżur w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Puer­to Plata.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Z powa­ża­niem,

Wydział Kon­su­lar­ny
Amba­sa­dy RP w Bogocie