Decyzja w sprawie utworzenia Konsulatu

DECYZJA NR 1
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 4 stycz­nia 2011 r.

w spra­wie utworzenia
Kon­su­la­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Puer­to Plata
(Repu­bli­ka Dominikańska)

Na pod­sta­wie art. 34 ust. 1 pkt 1 usta­wy z dnia 8 sierp­nia 1996 r. o Radzie Mini­strów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1), posta­na­wia się, co następuje:

§ l. Two­rzy się Kon­su­lat Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Puer­to Pla­ta (Repu­bli­ka Domi­ni­kań­ska) kie­ro­wa­ny przez kon­su­la honorowego.

§ 2. Sie­dzi­bą kon­su­la­tu, o któ­rym mowa w § 1, jest Puer­to Plata.

§ 3. Okręg kon­su­lar­ny kon­su­la­tu, o któ­rym mowa w § 1, obej­mu­je tery­to­rium prowincji:

  1. Mon­te Cristi,
  2. Puer­to Plata,
  3. Espa­il­lant,
  4. Maria Tri­ni­dad Sánchez,
  5. Sán­chez Ramírez,
  6. Sal­ce­do,
  7. Sama­ná,
  8. Valver­de,
  9. San­tia­go Rodríguez.

§ 4. Decy­zja wcho­dzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

Sikor­ski


l Zmia­ny tek­stu jed­no­li­te­go ogło­szo­no w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


Foto­ko­pia doku­men­tu – decyzja.pdf