Dokumenty potrzebne dla obywateli Republiki Dominikańskiej aby otrzymać wizę krajowa lub Schengen

Wiza Schen­gen C
Jeże­li zamier­za­cie Pań­stwo prze­by­wać na tery­to­rium Pol­ski lub wszyst­kich państw Schen­gen łącz­nie (w cza­sie jed­ne­go lub kil­ku wjaz­dów) do 90 dni w okre­sie pół­rocz­nym liczo­nym od daty piew­sze­go wjaz­du lub poru­szać się po tery­to­rium Schen­gen w celu tran­zy­tu (pocią­giem, samo­cho­dem, samo­lo­tem), musi­cie Pań­stwo apli­ko­wać o wizę Schen­gen C.

Wiza Schen­gen jed­no­li­ta (C waż­na na Pań­stwa Schen­gen) upo­waż­nia do poby­tu na tery­to­rium wszyst­kich państw Schengen

Wiza Schen­gen o ogra­ni­czo­nej waż­no­ści tery­to­rial­nej (C waż­na tyl­ko na Pol­skę lub z wyłą­cze­niem okre­ślo­ne­go państwa/państw Schen­gen) upo­waż­nia do poby­tu jedy­nie na tery­to­rium państwa/państw, na któ­re jest ważna.

Wiza kra­jo­wa D
Jeże­li zamier­za­cie Pań­stwo prze­by­wać na tery­to­rium Pol­ski łącz­nie (w cza­sie jed­ne­go wjaz­du lub kil­ku) wię­cej niż 90 dni (mini­mum 91) w okre­sie pół­rocz­nym liczo­nym od daty piew­sze­go wjaz­du, musi­cie Pań­stwo apli­ko­wać o wizę kra­jo­wą D.

Wiza kra­jo­wa (D) upo­waż­nia do przebywania:
– na tery­to­rium Pol­ski na czas poby­tu oraz okres waż­no­ści, na jaki zosta­ła wydana;
– oraz dodat­ko­wo do poru­sza­nia się po tery­to­rium pozo­sta­łych państw Schen­gen do trzech mie­się­cy w okre­sie półrocznym.

Tran­zy­to­wa wiza lotniskowa
Jeże­li zamier­za­cie Pań­stwo udać się samo­lo­tem z pań­stwa trze­cie­go do pań­stwa trze­cie­go i połą­cze­nie lot­ni­cze prze­wi­du­je lądo­wa­nie na lot­ni­sku poło­żo­nym w stre­fie Schen­gen (na tery­to­rium RP), a także:
(1) nie zamier­za­cie Pań­stwo opusz­czać mię­dzy­na­ro­do­wej stre­fy tran­zy­to­wej lot­ni­ska oraz
(2) posia­da­cie oby­wa­tel­stwo: Afga­ni­sta­nu, Ban­gla­de­szu, Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ki Kon­ga, Ery­trei, Etio­pii, Gha­ny, Ira­nu, Ira­ku, Nige­ria, Pak­si­ta­nu, Suda­nu i Sri Lanki
to musi­cie Pań­stwo apli­ko­wać o tran­zy­to­wą wizę lot­ni­sko­wą A.
W przy­pad­ku pla­no­wa­ne­go tran­zy­tu przez lot­ni­sko poło­żo­ne na tery­to­rium inne­go pań­stwa Schen­gen niż Pol­ska suge­ru­je­my zwró­ce­nie się z zapy­ta­niem o obo­wią­zek posia­da­nia wizy lot­ni­sko­wej bez­po­śred­nio do urzę­du kon­su­lar­ne­go dane­go państwa.

Tran­zy­to­wa wiza lot­ni­sko­wa A upo­wż­nia jedy­nie do wjaz­du i poby­tu w mię­dzy­na­ro­do­wej stre­fie tran­zy­to­wej lot­ni­ska (nie upo­waż­nia do wjaz­du na tery­to­rium Schen­gen czy opusz­cze­nia stre­fy tran­zy­to­wej lotniska).

Ile cza­su mogę prze­by­wać na tery­to­rium Polski/Schengen na wizie C i D?

Cudzo­ziem­cy mogą prze­by­wać na tery­to­rium Pol­ski (wizy kra­jo­we D) lub Schen­gen (wizy jed­no­lie C) przez okres prze­wi­dzia­ny w wizie („czas pobyu”, ozna­czo­ny cyfra­mi) w okre­sie waż­no­ści wizy („wiza waż­na od… do…”, ozna­czo­ny datami).
Wyjazd z Polski/strefy Schen­gen musi nastą­pić naj­póź­niej w ostat­nim („waż­na do…”) dniu waż­no­ści wizy (nie­za­leż­nie od tego, ile dni cudzo­zie­miec wyko­rzy­stał z „cza­su pobytu”).

Jakie doku­men­ty są nie­zbęd­ne do zło­że­nia wnio­sku o wizę Schen­gen C:

1. Doku­ment podróży:
– waż­ny mini­mum trzy mie­sią­ce po pla­no­wa­nym wyjeź­dzie z Polski/strefy Schengen;
– posia­da­ją­cy mini­mum 2 wol­ne strony;
– wyda­ny w okre­sie ostat­nich 10 lat.
2. Wypeł­nio­ny i pod­pi­sa­ny wnio­sek wizowy.
3. Bio­me­trycz­ne zdjęcie.
4. Opła­ta wizowa.
5. Ubez­pie­cze­nie medycz­ne na wyso­kość mini­mum 30 tys. Euro i waż­ne na całym tery­to­rium Schengen.
6. Doku­men­ty uzu­peł­nia­ją­ce, potwierdzające:
– cel wjazdu;
– posia­da­nie zakwaterowania;
– posia­da­nie środ­ków utrzy­ma­nia na wjazd, pobyt i wyjazd z tery­to­rium Schen­gen lub Polski;
– goto­wość do opusz­cze­nia tery­to­rium Schen­gen po upły­nię­ciu ter­mi­nu waż­no­ści wizy.

Rodzaj oraz ilość doku­men­tów uzu­peł­nia­ją­cych może róż­nić się w zależ­no­ści od urzę­du kon­su­lar­ne­go; w związ­ku z tym zale­ca­my bez­po­śred­ni kon­takt z wła­ści­wym urzę­dem kon­su­lar­nym w celu uzy­ska­nia peł­nej infor­ma­cji co do doku­men­tów uzu­peł­nia­ją­cych nie­zbęd­nych do zło­że­nia wnio­sku wizowego.

Jakie doku­men­ty są nie­zbęd­ne do zło­że­nia wnio­sku o wizę kra­jo­wą D:

1. Doku­ment podróży:
2. Wypeł­nio­ny i pod­pi­sa­ny wnio­sek wizowy.
3. Bio­me­trycz­ne zdjęcie.
4. Opła­ta wizowa.
5. Ubez­pie­cze­nie medyczne.
6. Doku­men­ty uzu­peł­nia­ją­ce, potwierdzające:
– cel wjazdu;
– posia­da­nie środ­ków utrzy­ma­nia na wjazd, pobyt i wyjazd z tery­to­rium Polski;
– koniecz­ność prze­by­wa­nia na tery­to­rium Pol­ski powy­żej 90 dni w okre­sie półrocznym.

Rodzaj oraz ilość doku­men­tów uzu­peł­nia­ją­cych może róż­nić się w zależ­no­ści od urzę­du kon­su­lar­ne­go; w związ­ku z tym zale­ca­my bez­po­śred­ni kon­takt z wła­ści­wym urzę­dem kon­su­lar­nym w celu uzy­ska­nia peł­nej infor­ma­cji co do doku­men­tów uzu­peł­nia­ją­cych nie­zbęd­nych do zło­że­nia wnio­sku wizowego.

Kon­sul któ­re­go pań­stwa Schen­gen jest wła­ści­wy do roz­pa­trze­nia wnio­sku o wizę Schengen?

Kon­su­lem wła­ści­wym jest zawsze kon­sul tego pań­stwa Schen­gen, któ­re sta­no­wi pań­stwo głów­ne­go celu pobytu.
Jeże­li nie uda­je­cie się Pań­stwo w ogó­le do Pol­ski, to nie może­cie zło­żyć wnio­sku o wizę Schen­gen w pol­skim urzę­dzie konsularnym.
Jeże­li uda­je­cie się Pań­stwo do kil­ku państw Schen­gen, to pol­ski kon­sul jest wła­ści­wy do roz­pa­trze­nia wnio­sku jedy­nie, jeże­li pobyt w Pol­sce jest głów­nym celem wjaz­du na tery­to­rium Schen­gen lub Pol­ska jest pań­stwem w któ­rym zamier­za­cie prze­by­wać najdłużej.

Infor­ma­cje według www​.MSZ​.gov​.pl

Ze stro­ny http://​www​.bogo​ta​.polemb​.net/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​d​o​c​u​m​e​n​t​=60  .( pro­szę zapo­znać się z tek­stem źró­dło­wym w języ­ku hiszpańskim )

Wiza Schen­gen

Wiza Schen­gen pozwa­la na wjazd i poru­sza­nie się po 25 kra­jach gru­py Schen­gen. Do gru­py państw z ukła­du Schen­gen nale­żą : Austria, Bel­gia, Dania, Sło­wa­cja, Sło­we­nia, Hisz­pa­nia, Esto­nia, Fin­lan­dia, Fran­cja, Gre­cja, Holan­dia, Węgry, Islan­dia, Wło­chy .Łotwa, Litwa, Luk­sem­burg, Mal­ta, Nor­we­gia, Pol­ska, Por­tu­ga­lia, Hisz­pa­nia, Szwe­cja i Szwajcaria.

Waż­ność wizy Schen­gen wyno­si 90 dni, w okre­sie 6 miesięcy.

Jeśli pla­nu­jesz pobyt dłuż­szy niż 90 dni w kra­ju nale­żą­cym do ukła­du z Schen­gen, nale­ży zasto­so­wać kra­jo­we wizy, waż­ne do 1 roku. Wizy kra­jo­we dodat­ko­wo pozwa­la­ją na pobyt w obsza­rze Schen­gen przez okres do 90 dni każ­de­go okre­su 6 miesięcy,tak jak wizy Schengen.
Skła­da­nie wnio­sków wizo­wych powin­no odby­wać się w amba­sa­dzie lub kon­su­la­cie pań­stwa do któ­re­go się wybieramy.

W sytu­acji gdy pla­nu­je się podróż do kil­ku państw Schen­gen wnio­sek o wizę nale­ży skła­dać w odpo­wied­nich pla­ców­kach pań­stwa ‚któ­re jest glów­nym celem podroży.

Amba­sa­da Pol­ska przyj­mu­je wnio­ski wizo­we tyl­ko wte­dy, gdy Pol­ska czy Esto­nia (kraj repre­zen­to­wa­ny przez amba­sa­dę pol­ska w Kolum­bii w spra­wach wyda­wa­nia wiz Schen­gen) jest jedy­nym lub głów­nym celem podróży.

Wydział Kon­su­lar­ny ma przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że po wpro­wa­dze­niu usłu­gi e‑konsulat, uma­wia­nie spo­tkań jest moż­li­we wyłącz­nie poprzez inter­net poprzez stro­nę inter­ne­to­wa: http://www.e‑konsulat stro­ny www​.msz​.gov​.pl

Spo­tka­nia reali­zo­wa­ne są w dni: ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek lub pią­tek od 10:00 A. M. do 12:00 M.

Każ­dy wnio­sko­daw­ca musi wypeł­nić for­mu­larz (spo­tka­nia odby­wa­ją się w for­mie indy­wi­du­al­nej dla każ­de­go wnioskodawcy).

W sezo­nie (od maja do wrze­śnia), ocze­ki­wa­nie na spo­tka­nie z urzęd­ni­kiem kon­su­lar­nym może potrwać kil­ka tygo­dni. Dla­te­go zale­ca­my, aby roz­po­cząć pro­ces z 3 mie­sięcz­nym poprze­dze­niem pla­no­wa­nej daty podróży.

Aby umó­wić spo­tka­nie i zare­je­stro­wać for­mu­larz należy:
1.
Odwie­dzić http://www.e‑konsulat.gov.pl/ stro­ny pol­skie­go MSZ

2.
Wybierz hisz­pań­ską wer­sję językową

3.
W dzia­le Visa­do wybrać Visa­do nacio­nal- Regi­stra el for­mu­la­rio w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o wizę dłuż­szą niż 3 mie­sią­ce lub Visa­do schen­gen- Regi­stra el for­mu­la­rio w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o wizę krót­sza niż 3 miesiące.

4.
W sek­cji Rese­rva de la fecha wypeł­nić wszyst­kie pola i wybrać moż­li­wą wol­na datę, w celu potwier­dze­nia rezer­wa­cji wybrać Reserva

5.
Wypeł­nio­ny wnio­sek potwier­dzić Sigue

6.
Wybrać opcję Impri­me, a następ­nie pobrać potwier­dze­nie spotkania

W dniu spo­tka­nia nie­zbęd­ne jest przed­sta­wie­nie wydru­ko­wa­ne­go potwier­dze­nia spotkania.

Moż­na upew­nić się czy for­mu­larz został wydru­ko­wa­ny popraw­nie poprzez spraw­dze­nie czy kod kre­sko­wy po lewej stro­nie for­mu­la­rza jest pra­wi­dło­wo wydrukowany

Jeśli sys­tem nie zaapro­bo­wał daty spo­tka­nia praw­do­po­dob­nie zosta­ła wybra­na opcja Rel­le­na el for­mu­la­rio zamiast Regi­stra el for­mu­la­rio w tym wypad­ku nale­ży zasto­so­wać się do instruk­cji powy­żej w celu reje­stra­cji formularza.

O wizę moż­na się ubie­gać z mak­sy­mal­nym cza­sem wyprze­dze­nia 3 mie­się­cy od pla­no­wa­ne­go wyjazdu.

 

Przy skła­da­niu wnio­sku nale­ży przed­sta­wić ory­gi­nal­ne doku­men­ty wraz z ich kopiami.

Amba­sa­da nie przyj­mu­je doku­men­tów prze­sła­nych fak­sem, pocz­tą lub przez e‑mail. Wszyst­kie doku­men­ty muszą być zło­żo­ne przez wnio­sko­daw­cę w dniu spotkania.

Opła­ta nie pod­le­ga zwro­to­wi a koszt spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lem kon­su­lar­nym wyno­si 82 USD, któ­rą uisz­cza się w banku.
Aby wypeł­nić for­mu­larz on-line:

Obco­kra­jow­cy zain­te­re­so­wa­ni wyjaz­dem do pol­ski mogą ubie­gać się o wizy Schen­gen (w przy­pad­ku poby­tu mak­sy­mal­nie do 90 dni w cią­gu 6 mie­się­cy) lub wizę kra­jo­wa (jeże­li pobyt prze­kra­cza 90 dni).

Doku­men­ty nale­ży zło­żyć osobiście.