Dyżur konsularny w Konsulacie RP w Puerto Plata

W dniu 27 kwiet­nia 2012 r. (pią­tek) w godzi­nach 9.00 – 11.00 pla­no­wa­ny jest dyżur kon­su­lar­ny w kon­su­la­cie w Puer­to Pla­ta kon­su­la z Amba­sa­dy RP w Bogo­cie. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o kon­takt poprzez e‑mail, fax +180 99707303 lub pod nume­rem tele­fo­nu +180 99746393

Zapra­szam wszyst­kich zainteresowanych.

Kon­sul Hono­ro­wy RP
w Puer­to Plata
Marek Piwo­war­ski