Najbliższe dyżury konsularne na Hispanioli .

Sza­nowni Państwo,

Uprzej­mie infor­muję, że w dniu 10 lip­ca  2013 r. (śro­da ) w  Kon­su­la­cie Hono­ro­wym w Puer­to Pla­ta, odbę­dą się dyżu­ry kon­su­larne Kon­sula Pio­tra Wyzińskiego.

Dyżur zapla­no­wany  jest  od godzi­ny 10 am do przy­ję­cia ostat­niego klienta.

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o kon­takt z Kon­su­lem Honorowym.

 

 

 

 

Z powa­ża­niem

Marek Piwo­war­ski

Kon­sul Honorowy

Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

w Puer­to Plata

 

Ter­mi­ny wszyst­kich naj­bliż­szych  dyżu­rów kon­su­lar­nych na Hispanioli :

http://​www​.bogo​ta​.msz​.gov​.pl/​p​l​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​_​k​o​n​s​u​l​a​r​n​e​/​d​y​z​u​r​y​_​k​o​n​s​u​l​a​r​n​e​_​p​o​z​a​_​b​o​g​o​t​a​_​p​o​d​s​e​k​c​ja/

 

Dyżu­ry Kon­su­la poza Bogotą

Haiti, Port-au-Prin­ce 15.06.2013

 

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 15 czerw­ca 2013 r. (sobo­ta) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Port-au-Prin­ce na Haiti (adres: 8, rue Louis­sa­int, Bour­don, Port-au-Prin­ce, Haiti HT6111) od godzi­ny 10-tej do momen­tu przy­ję­cia ostat­nie­go klien­ta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­si­my o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sa­dy RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Port-au-Prince

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Port-au-Prin­ce Salim Succar
Dir.: 8, rue Louis­sa­int, Bour­don, Port-au-Prin­ce, Haiti HT6111
Tel.: (509) 2245 4980 / (509) 3452 2287
Fax: (509) 2245–9958 / Alter­na­te US Fax: (305) 513‑5872
E‑mail: ssuccar@poland.ht

Języ­ki: angiel­ski, fran­cu­ski, hiszpański

 

 

Domi­ni­ka­na – San­to Domin­go 09.07.2013

 

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 9 lip­ca 2013 r. (wto­rek) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w San­to Domin­go (adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na) od godzi­ny 10 am do momen­tu przy­ję­cia ostat­nie­go klien­ta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­si­my o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sa­dy RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w San­to Domingo:

 

Kon­sul Hono­ro­wy RP w San­to Domin­go, Dominikana

Gusta­vo Vega
Adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Dominikana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e‑mail: g.vega@codetel.net.do

Języ­ki: hiszpański

 

 

Domi­ni­ka­na – Puer­to Pla­ta 10.07.2013

 

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 10 lip­ca 2013 r. (śro­da) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w Puer­to Pla­ta (adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puer­to Pla­ta, Domi­ni­ka­na) od godzi­ny 10 am do momen­tu przy­ję­cia ostat­nie­go klien­ta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­si­my o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sa­dy RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Puer­to Plata:

 

Kon­sul Hono­ro­wy RP w Puer­to Pla­ta, Dominikana

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puer­to Pla­ta, Dominikana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e‑mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

stro­na: www​.domi​ni​ka​na​.kon​su​lat​.gov​.pl

Języ­ki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

 

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski