Dyżur konsularny 19–20 X 2021

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 19 oraz 20 paź­dzier­ni­ka (w godzi­nach od 9 do 17-tej) pla­no­wa­ne jest prze­pro­wa­dze­nie dyżu­ru kon­su­lar­ne­go w San­to Domin­go, w Hote­lu W&P San­to Domin­go, Ave. Sara­so­ta No. 53, Bel­la Vista, San­to Domin­go, Dominikana.

UWAGA!

Koniecz­ne jest wcze­śniej­sze umó­wie­nie się na spotkanie.

Zapi­sy na dyżur przyj­mo­wa­ne są wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną panama.amb.wk@msz.gov.pl

Uprzej­mie pro­si­my o szcze­gó­ło­we opi­sa­nie spra­wy w zgłoszeniu.

Pod­czas dyżu­ru pla­no­wa­ne jest przyj­mo­wa­nie w pierw­szej kolej­no­ści wnio­sków paszportowych.

Jeże­li pozwo­li na to czas, moż­li­we będzie zała­twie­nie rów­nież innych spraw np. zło­że­nie wnio­sków o trans­kryp­cję dokumentów.

Pro­si­my o prze­strze­ga­nie prze­pi­sów doty­czą­cych zacho­wa­nia się w cza­sie pan­de­mii COVID 19 przez wszyst­kie oso­by uczest­ni­czą­ce w dyżurze.

Wszel­kie opła­ty kon­su­lar­ne moż­na będzie wno­sić wyłącz­nie gotów­ką w walu­cie USD.

Pro­si­my o przy­cho­dze­nie z wypeł­nio­ny­mi wnio­ska­mi paszportowymi.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz for­mu­larz pasz­por­to­wy znaj­dą Pań­stwo na stro­nie Amba­sa­dy: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​p​a​n​a​m​a​/​p​a​s​z​p​o​rty

PROSIMY O PRZYNIESIENIE ZE SOBĄ ORYGINAŁÓW oraz KSEROKOPII WYMAGANYCH DOKUMENTÓW (w tym kse­ro­ko­pię paszportu)

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski