Dyżur konsularny Konsula Pana Daniela Ziętka

Dyżu­ry Kon­su­la z Bogoty

Dominikana, Santo Domingo – 19.02.2015 r.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 19 lute­go 2015 r. (czwar­tek) w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go RP w San­to Domin­go p. Gusta­vo Vegi (adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na) od godzi­ny 15 do 19 będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji Pan Kon­sul Daniel Ziętek.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z Kon­su­lem pro­si­my o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sa­dy RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w San­to Domingo:

Gusta­vo Vega
Adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Dominikana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e‑mail: g.vega@codetel.net.do
Języ­ki: hiszpański

Dominikana, Puerto Plata – 20.02.2015 r.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 20 lute­go 2015 r. (pią­tek) w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go RP w Puer­to Pla­ta pana Mar­ka Piwo­war­skie­go (adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puer­to Pla­ta, Domi­ni­ka­na) od godzi­ny 15 do 19 będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z Kon­su­lem pro­si­my o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sa­dy RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Puer­to Plata:

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puer­to Pla­ta, Dominikana
Tel.: +180 9 970 73 03
Faks: +180 9 970 73 03
Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e‑mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl
stro­na: www​.domi​ni​ka​na​.kon​su​lat​.gov​.pl
Języ­ki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski