Dyżur konsularny konsula Piotra Wyzińskiego z ambasady w Bogocie

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że na 28 paź­dzier­ni­ka 2011 r. (pią­tek) pla­no­wa­ny jest wstęp­nie dyżur kon­su­lar­ny w Kon­su­la­cie RP w Puer­to Pla­ta Pana Kon­su­la Pio­tra Wyziń­skie­go z Amba­sa­dy RP w Bogo­cie. Dyżur odbę­dzie się w godzi­nach 9.00 – 12.00.

Uprzej­mie zapra­sza­my wszyst­kich mają­cych spra­wy do zała­twie­nia lub chcą­cych się spo­tkać z kon­su­lem. Wizy­ty pro­szę zgła­szać przez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub przez e‑mail.

Uwa­ga – uprzej­mie pro­si­my o poda­wa­nie nume­ru tele­fo­nu kon­tak­to­we­go w celu prze­ka­za­nia ewen­tu­al­nych zmian ter­mi­nu lub godzin kon­sul­ta­cji konsularnych.

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski