Dyżur konsularny na Dominikanie – luty 2014

Sza­now­ni Państwo,

Poni­żej prze­sy­ła­my infor­ma­cję doty­czą­cą wizy­ty kon­su­la Pio­tra Wyziń­skie­go na Domi­ni­ka­nie (San­to Domin­go i Puer­to Plata).

Domi­ni­ka­na – San­to Domin­go 04.02.2014 r.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 4 lute­go 2014 r. (wto­rek) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w San­to Domin­go (adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na) od godzi­ny 10.00 do momen­tu przy­ję­cia ostat­nie­go klien­ta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­si­my o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sa­dy RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w San­to Domingo:

Kon­sul Hono­ro­wy RP w San­to Domin­go, Dominikana

Gusta­vo Vega
Adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Dominikana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e‑mail: g.vega@codetel.net.do

Języ­ki: hiszpański

 

 

 

Domi­ni­ka­na – Puer­to Pla­ta 06.02.2014 r.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 6 lute­go 2014 r. (czwar­tek) w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP wPu­er­to Pla­ta (adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puer­to Pla­ta, Domi­ni­ka­na) od godzi­ny 10 am do momen­tu przy­ję­cia ostat­nie­go klien­ta będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Piotr Wyziński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem Wyziń­skim, pro­si­my o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sa­dy RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w Puer­to Plata:

 

·         Kon­sul Hono­ro­wy RP w Puer­to Pla­ta, Dominikana

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puer­to Pla­ta, Dominikana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e‑mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

stro­na: www​.domi​ni​ka​na​.kon​su​lat​.gov​.pl

Języ­ki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

 

 

 

oraz link do stro­ny amba­sa­dy, na któ­rej znaj­du­je się informacja:

 

http://​www​.bogo​ta​.msz​.gov​.pl/​p​l​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​_​k​o​n​s​u​l​a​r​n​e​/​d​y​z​u​r​y​_​k​o​n​s​u​l​a​r​n​e​_​p​o​z​a​_​b​o​g​o​t​a​_​p​o​d​s​e​k​c​ja/

 

Z powa­ża­niem,

 

Pau­li­na Arias

 

Refe­rat Konsularny

Amba­sa­da RP w Bogocie

 

 

 

Esti­ma­dos Señores,

 

Aba­jo encon­tra­ran la infor­ma­ción refe­ren­te a la visi­ta del cón­sul Piotr Wyziń­ski en San­to Domin­go y Puer­to Plata.

 

Repúbli­ca Domi­ni­ca­na – San­to Domin­go 04.02.2014

 

Ama­ble­men­te infor­ma­mos que el día 4 de febre­ro de 2014 (mar­tes) en el Con­su­la­do Hono­ra­rio de Polo­nia en San­to Domin­go (direc­ción: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Repúbli­ca Domi­ni­ca­na) des­de las 10 am hasta el momen­to de aten­der al últi­mo clien­te esta­rá a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­car­se con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­ja­da de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­la­do Hono­ra­rio de Polo­nia en San­to Domingo:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en San­to Domingo

Gusta­vo Vega
Direc­ción: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20 – San­to Domin­go, Repúbli­ca Dominicana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
E‑mail: g.vega@codetel.net.do

Idio­mas: español

 

Repúbli­ca Domi­ni­ca­na – Puer­to Pla­ta 06.02.2014

 

Ama­ble­men­te infor­ma­mos que el día 06 de febre­ro de 2014 (jueves) en el Con­su­la­do Hono­ra­rio de Polo­nia en Puer­to Pla­ta (direc­ción: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Repúbli­ca Domi­ni­ca­na) des­de las 10 am hasta el momen­to de aten­der al últi­mo clien­te esta­rá a dispo­si­ción de Uste­des el señor cón­sul Piotr Wyziński.

Invi­ta­mos a todos Inte­re­sa­dos en la reu­nión con el cón­sul Piotr Wyziń­ski a comu­ni­car­se con la Sec­ción Con­su­lar de la Emba­ja­da de Polo­nia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

o con el Con­su­la­do Hono­ra­rio de Polo­nia en Puer­to Plata:

 

Cón­sul Hono­ra­rio de Polo­nia en Puer­to Plata

Marek Piwo­war­ski
Direc­ción: Puer­to Pla­ta, Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Repúbli­ca Dominicana
Tel.: +180 99707303 Tel. de tur­no:+180 99746393 (para emergencias)

Fax: +180 99707303
E‑mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl
www​.domi​ni​ka​na​.kon​su​lat​.gov​.pl

Idio­mas: pola­co, espa­ñol e inglés

 

y aba­jo el link de la pági­na web de la Emba­ja­da con la infor­ma­ción referente:

 

http://​www​.bogo​ta​.msz​.gov​.pl/​e​s​/​c​o​n​s​u​l​a​d​o​/​c​i​t​a​s​_​c​o​n​s​u​l​a​r​e​s​_​f​u​e​r​a​_​d​e​_​b​o​g​o​ta/

 

Cor­dial­men­te,

 

Pau­li­na Arias

 

Sec­ción Consular

Emba­ja­da de Polo­nia en Bogota

 

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski