Dyżur konsularny Santo Domingo 26–29 września 2022 r.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniach 26 do 29 wrze­śnia 2022 r. pla­no­wa­ne jest prze­pro­wa­dze­nie dyżu­ru kon­su­lar­ne­go (pasz­por­to­we­go) w San­to Domingo.

UWAGA! Koniecz­ne jest wcze­śniej­sze umó­wie­nie się na spotkanie.

Zapi­sy na dyżur przyj­mo­wa­ne są wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną: panama.amb.wk@msz.gov.pl Uprzej­mie pro­si­my o szcze­gó­ło­we opi­sa­nie przed­mio­tu spra­wy w zgłoszeniu.

Pod­czas dyżu­ru pla­no­wa­ne jest przyj­mo­wa­nie w pierw­szej kolej­no­ści wnio­sków pasz­por­to­wych. Jeże­li pozwo­li na to czas, moż­li­we będzie zała­twie­nie rów­nież innych spraw np. zło­że­nie wnio­sków o trans­kryp­cję dokumentów.

Wszel­kie opła­ty kon­su­lar­ne będzie moż­na wno­sić wyłącz­nie gotów­ką w walu­cie USD.

Pro­si­my o przy­cho­dze­nie z wypeł­nio­ny­mi wnio­ska­mi pasz­por­to­wy­mi (pod­pi­sy na wnio­sku pasz­por­to­wym nale­ży zło­żyć w obec­no­ści konsula).

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dot. spraw pasz­por­to­wych oraz for­mu­larz pasz­por­to­wy znaj­dą Pań­stwo na stro­nie amba­sa­dy: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​p​a​n​a​m​a​/​p​a​s​z​p​o​rty.

Pro­si­my o przy­nie­sie­nie ze sobą ory­gi­na­łów oraz kse­ro­ko­pii wyma­ga­nych doku­men­tów, w tym paszportu.

(BARDZO WAŻNE: zdję­cia muszą speł­niać okre­ślo­ne wymo­gi; zdjęć NIE nale­ży doci­nać do obry­su twarzy).

Dyżur zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny w Hote­lu W&P San­to Domingo.

Adres:

Hotel W&P San­to Domin­go, Ave. Sara­so­ta No. 53, 

Bel­la Vista, San­to Domin­go, Dominikana.

 

 

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski