Dyżur konsularny Santo Domingo 7–9 marca 2022 roku

Uprzej­mie infor­mu­ję, że pla­no­wa­na jest wizy­ta kon­su­lar­na w San­to Domin­go w dniach 7–9 mar­ca 2022 r. Zain­te­re­so­wa­ne oso­by powin­ny naj­pierw skon­tak­to­wać się z amba­sa­dą pod adre­sem e‑mail: panama.amb.wk@msz.gov.pl w celu umó­wie­nia wizyty. .
Miej­sce wizy­ty kon­su­lar­nej: Hotel W&P San­to Domingo.

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski