Dyżur konsularny w Santo Domingo (Dominikana) 15–19 lutego 2021

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniach 15–19 lute­go pla­no­wa­ne jest prze­pro­wa­dze­nie pasz­por­to­we­go dyżu­ru kon­su­lar­ne­go w San­to Domingo.

Dyżur odbę­dzie się w Hote­lu W&P, Av. Sara­so­ta 53, San­to Domin­go, Dominikana.

UWAGA! Koniecz­ne jest wcze­śniej­sze umó­wie­nie się na spo­tka­nie. Zapi­sy na dyżur przyj­mo­wa­ne są wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną: panama.amb.wk@msz.gov.pl

Pod­czas dyżu­ru będą przyj­mo­wa­ne wyłącz­nie wnio­ski  pasz­por­to­we.

Wszel­kie opła­ty kon­su­lar­ne moż­na będzie wno­sić wyłącz­nie gotów­ką w walu­cie USD.

Pro­si­my o przy­cho­dze­nie z wypeł­nio­ny­mi wnio­ska­mi. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz for­mu­larz pasz­por­to­wy znaj­dą Pań­stwo tutaj: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​p​a​n​a​m​a​/​p​a​s​z​p​o​rty. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie ze sobą ory­gi­na­łów oraz kse­ro­ko­pii wyma­ga­nych doku­men­tów oraz doku­men­tu tożsamości.

Pro­si­my o prze­strze­ga­nie prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa w związ­ku z pan­de­mią COVID-19.

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski