Dyżur konsularny w Santo Domingo 9 i 11 kwietnia 2019

Sza­now­ni Państwo ,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 9 i 11 kwiet­nia 2019 r. w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go w San­to Domin­go (adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na) w godzi­nach od 9 do 17 odbę­dzie się dyżur kon­su­lar­ny, któ­ry prze­pro­wa­dzi pani kon­sul Agniesz­ka Pawluk.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z panią kon­sul pro­si­my o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sa­dy RP w Pana­mie: panama.amb.wk@msz.gov.pl tel. +507 368 0250

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski