Dyżury konsularne – grudzień 2015

Dominikana, Santo Domingo – 14.12.2015 r.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 14 grud­nia 2015 r. (ponie­dzia­łek) w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go RP w San­to Domin­go, p. Gusta­vo Vegi (adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Domi­ni­ka­na) od godzi­ny 14.00 do 19.00 będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji p. Kon­sul Daniel Ziętek.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z Kon­su­lem, pro­si­my o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sa­dy RP w Bogocie:
e‑mail: bog.amb.wk@msz.gov.pl
tel.: (+57–1) 620 93 69

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w San­to Domingo:
Kon­sul Hono­ro­wy RP w Puer­to Pla­ta, Dominikana
Gusta­vo Vega
Adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Dominikana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e‑mail: g.vega@codetel.net.do

Języ­ki: hiszpański

Domi­ni­ka­na, Puer­to Pla­ta – 15.12.2015 r.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 15 grud­nia 2015 r. (wto­rek) w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go RP w Puer­to Pla­ta pana Mar­ka Piwo­war­skie­go (adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puer­to Pla­ta, Dominikana)
od godzi­ny 14 do 19 będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pan kon­sul Daniel Ziętek.

 

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem, pro­si­my o kon­takt z Refe­ra­tem Kon­su­lar­nym Amba­sa­dy RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57–1) 620 93 69

 

lub z Kon­su­la­tem Hono­ro­wym RP w San­to Domingo:

 

Kon­sul Hono­ro­wy RP w Puer­to Pla­ta, Dominikana

Marek Piwo­war­ski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puer­to Pla­ta, Dominikana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypad­kach: +180 9 974 63 93
e‑mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

stro­na: www​.domi​ni​ka​na​.kon​su​lat​.gov​.pl

Języ­ki: pol­ski, hisz­pań­ski i angielski

 

http://​www​.bogo​ta​.msz​.gov​.pl/​p​l​/​c​/​M​O​B​I​L​E​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​_​k​o​n​s​u​l​a​r​n​e​/​d​y​z​u​r​y​_​k​o​n​s​u​l​a​r​n​e​_​p​o​z​a​_​b​o​g​o​t​a​_​p​o​d​s​e​k​c​ja/

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski