Dyżury konsularne – luty/marzec 2018

Dominikana, Santo Domingo – 28 lutego i 2 marca 2018 r.

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­ję, że w dniach:

  • 28 lute­go 2018 r. (śro­da) w godzi­nach 9.00 – 17.00
  • 2 mar­ca 2018 r. (pią­tek) w godzi­nach 15.00 – 19.00

w Kon­su­la­cie Hono­ro­wym RP w San­to Domin­go odbę­dzie się dyżur kon­su­lar­ny Pana Kon­su­la Toma­sza Gosa z Amba­sa­dy Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Panamie.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z kon­su­lem ser­decz­nie zapra­sza­my i pro­si­my o potwier­dze­nie przy­by­cia oraz usta­le­nie godzi­ny przez e‑mail tomasz.gos@msz.gov.pl.

UWAGA: pod­czas dyżu­ru kon­su­lar­ne­go wła­ści­wie jedy­nie obsłu­gu­je się oby­wa­te­li pol­skich, nie wyko­nu­je się żad­nych czyn­no­ści wizowych.

Konsulat Honorowy RP w Santo Domingo:

Kon­sul Hono­ro­wy RP: Gusta­vo Vega
Adres: Tor­re Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Dominikana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e‑mail: g.vega@codetel.net.do
Języ­ki: hiszpański

Ser­decz­nie zapraszam.
Z poważaniem

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski