Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

https://​pana​ma​.mfa​.gov​.pl/​p​l​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​g​l​o​s​o​w​a​n​i​e​_​z​a​_​g​r​a​n​i​c​a​_​w​_​w​y​b​o​r​a​ch_

Gło­so­wa­nie w wyborach
do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w 2019 r na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej odby­wa się w Amba­sa­dzie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Panamie .

Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych z dnia 12 wrze­śnia 2019 r. w spra­wie utwo­rze­nia obwo­dów gło­so­wa­nia w wybo­rach do Sej­mu i do Sena­tu w 2019 r.  dla oby­wa­te­li pol­skich prze­by­wa­ją­cych za gra­ni­cą (Dz. U., poz. 1767) na tere­nie okrę­gu kon­su­lar­ne­go Amba­sa­dy RP w Pana­mie został utwo­rzo­ny jeden obwód głosowania:

Obwód gło­so­wa­nia nr 174, sie­dzi­ba obwo­do­wej komi­sji wybor­czej: Amba­sa­da RP w Pana­mie; Ave. Bal­boa y Aqu­ili­no de la Guar­dia, Ofi­ci­na 3202, Bic­sa Finan­cial Cen­ter, Panama;

 

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski