Godzina policyjna obowiązująca od 21.07.2020 przez kolejnych 20 dni na terenie Republiki Dominikańskiej

Sza­now­ni Państwo ,

 

Godzi­na poli­cyj­na obo­wią­zu­ją­ca od 21.07.2020 przez kolej­nych 20 dni na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej według prowincji .

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski