Godzina policyjna w Dominikanie od 18 marca do 15 kwietnia

Dekre­tem 171–21 prze­dłu­żo­no od 18 mar­ca do 15 kwiet­nia obo­wią­zu­ją­cą obec­nie godzi­nę policyjną (
Ponie­dzia­łek – Pią­tek od 21 do 5 rano ( z pra­wem poru­sza­nia się do 24 )
Sobo­ta – Nie­dzie­la od 19 do 5 rano ( z pra­wem poru­sza­nia się do 22 )

UWAGA !  Z wyjąt­kiem dni 2 , 3 i 4 kwiet­nia kie­dy godzi­na poli­cyj­na obo­wią­zu­je od 19:00 do 5:00 z pra­wem prze­miesz­cza­nia się przez 3 godzi­ny dłużej.

 

 

 

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski