Informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla osób podróżujących na Haiti i Dominikanę

Opra­co­wa­no na pod­sta­wie mate­ria­łów Pan Ame­ri­can Health Orga­ni­za­tion (PAHO) z dnia 16.08.2011 r.


Sytuacja epidemiologiczna

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje przed­sta­wia mapa.

Haiti

Od począt­ku epi­de­mii cho­le­ry w paź­dzier­ni­ku 2010 r. do dnia 31.07.2011 r. Mini­ster­stwo Zdro­wia Haiti potwier­dzi­ło 419 511 przy­pad­ków zacho­ro­wań, z któ­rych 222 359 zosta­ło pod­da­nych hospi­ta­li­za­cji. Odno­to­wa­no łącz­nie 5 968 zgo­nów z powo­du cho­ro­by. Naj­wyż­szy odse­tek śmier­tel­no­ści (powy­żej 2%) wystą­pił w pierw­szych mie­sią­cach trwa­nia epi­de­mii i – jak oce­nia WHO – wyni­kał głów­nie z bra­ku wystar­cza­ją­cej koor­dy­na­cji dzia­łań prze­ciw­e­pi­de­micz­nych. Obec­nie odse­tek śmier­tel­no­ści z powo­du cho­le­ry wyno­si ok. 1,4 %. Licz­ba zacho­ro­wań na cho­le­rę na Haiti sta­bi­li­zo­wa­ła się do kwiet­nia 2011 r., by w okre­sie od maja do czerw­ca ponow­nie zacząć wzra­stać, a obec­nie zacho­ro­wal­ność na cho­le­rę znów ule­ga obniżeniu.

W chwi­li obec­nej zwięk­szo­ną licz­bę przy­pad­ków rapor­tu­ją depar­ta­men­ty: Port-au-Pren­ce, Arti­bo­ni­te oraz Cen­tral­ny (Cen­tre). Nato­miast naj­mniej­sza zacho­ro­wal­ność wystę­pu­je w depar­ta­men­tach: Nip­pes, Zachod­nim (West) oraz Połu­dnio­wo-Wschod­nim (South-East).

Źró­dło: http://​new​.paho​.org/​h​ai/

Dominikana

Zgod­nie z ostat­ni­mi dany­mi Mini­stra Zdro­wia Repu­bli­ki Domi­ni­ka­ny licz­ba nie­po­twier­dzo­nych przy­pad­ków cho­le­ry wyno­si ponad 13 000, odno­to­wa­no rów­nież 87 zgo­nów z powo­du tej choroby.

Zacho­ro­wa­nia wystą­pi­ły łącz­nie w 25 pro­win­cjach oraz 53 mia­stach. Naj­więk­sza licz­ba przy­pad­ków odno­to­wy­wa­na jest w nastę­pu­ją­cych prowincjach/miastach Domi­ni­ka­ny: Dys­trykt Sto­łecz­ny, Elías Pińa, San Cri­stó­bal, San Juan, San Pedro de Maco­ris, San­tia­go, San­to Domingo.

Źró­dło: Mini­stry of Public Health, Depart­ment of Epi­de­mio­lo­gy, Weekly Epi­de­mio­lo­gi­cal Bul­le­tin, Week 22


Zacho­ro­wa­nia na Haiti i na Domi­ni­ka­nie wywo­ły­wa­ne są przez ten sam szczep drob­no­ustro­ju Vibrio cho­le­rae O1, sero­typ Oga­wa, bio­typ El Tor.

Wzrost licz­by przy­pad­ków cho­le­ry w okre­sie wio­sen­no-let­nim na Haiti i Domi­ni­ka­nie jest zwią­za­ny z porą desz­czo­wą, i towa­rzy­szą­cy­mi jej powo­dzia­mi i pod­to­pie­nia­mi tere­nów zamiesz­ka­nych, co pogar­sza warun­ki higie­nicz­no-sani­tar­ne oraz sprzy­ja roz­prze­strze­nia­niu się choroby.

Jed­no­cze­śnie nale­ży zazna­czyć, że sytu­acja epi­de­mio­lo­gicz­na Domi­ni­ka­ny jest lep­sza w porów­na­niu z Haiti, ze wzglę­du na ogól­nie lep­sze warun­ki higie­nicz­no-sani­tar­ne, a tak­że dobry dostęp do czy­stej wody.


Ocena zagrożenia dla państw Unii Europejskiej

W dniu 17 lip­ca 2011 r. odno­to­wa­no zaim­por­to­wa­ny przy­pa­dek cho­le­ry u angiel­skiej turyst­ki, któ­ra prze­by­wa­ła razem z mężem na Domi­ni­ka­nie w okre­sie od 17 maja do 1 czerw­ca br. Obja­wy cho­ro­by u tej 69-let­niej kobie­ty wystą­pi­ły 27 maja 2011 r. Mał­żeń­stwo prze­by­wa­ło w zna­nym tury­stycz­nie kuror­cie Pun­ta Cana.

Z kolei 20 lip­ca 2011 r. potwier­dzo­no zaim­por­to­wa­ny przy­pa­dek cho­le­ry w Niem­czech, u 60-let­niej kobie­ty, któ­ra rów­nież prze­by­wa­ła w kuror­cie Pun­ta Cana na Domi­ni­ka­nie, w okre­sie od 12 do 26 maja br.

Z uwa­gi na fakt, że Domi­ni­ka­na jest jed­nym z naj­chęt­niej uczęsz­cza­nych przez miesz­kań­ców UE regio­nów tury­stycz­nych, nale­ży się spo­dzie­wać więk­szej licz­by zaim­por­to­wa­nych z Domi­ni­ka­ny przy­pad­ków cho­le­ry w pań­stwach Unii Euro­pej­skiej, w szcze­gól­no­ści jeśli wyjaz­dy przy­pa­da­ją na mie­sią­ce waka­cyj­ne maj-wrze­sień, któ­re na Domi­ni­ka­nie są okre­sa­mi deszczowymi.

Jed­nak­że ryzy­ko zaim­por­to­wa­nia cho­ro­by na teren Unii Euro­pej­skiej oce­nia­ne jest jako niskie.


Zalecenia WHO dla podróżujących na Haiti oraz Dominikanę

  • prze­strze­gaj zasad higie­ny oso­bi­stej (np. myj ręce wodą z mydłem przed spo­ży­wa­niem posił­ków, przed przy­rzą­dza­niem posił­ków, po wyj­ściu z toa­le­ty, po zmia­nie pie­lu­chy u dziecka),
  • jedz tyl­ko żyw­ność pod­da­ną wła­ści­wej obrób­ce ter­micz­nej (goto­wa­ną, pie­czo­ną, duszo­ną, dobrze wysmażoną),
  • nie spo­ży­waj suro­wych warzyw i owo­ców, ani wyko­na­nych z nich sała­tek i suró­wek i soków,
  • nie spo­ży­waj suro­wych lub pół­su­ro­wych ryb i owo­ców morza,
  • pij tyl­ko prze­go­to­wa­ną wodę lub napo­je z fabrycz­nie zamknię­tych butelek,
  • nie uży­waj kostek lodu spo­rzą­dzo­nych z nie­prze­go­to­wa­nej wody lub soków,
  • w przy­pad­ku odby­wa­nia podró­ży na Haiti, nie jest wska­za­ne prze­wo­że­nie ze sobą żyw­no­ści nieprzetworzonej,
  • w przy­pad­ku koniecz­no­ści sko­rzy­sta­nia z wody nie­prze­go­to­wa­nej, pocho­dzą­cej z nie­wia­do­me­go źró­dła, zasto­suj spe­cjal­ne tablet­ki do odka­ża­nia wody (tablet­ki są dostęp­ne w apte­kach – zaopatrz się w nie przed wyjazdem),
  • nie kupuj pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych lub napo­jów z przy­droż­nych straganów,
  • sto­suj się do zale­ceń leka­rzy oraz miej­sco­wych służb sanitarnych.

Cho­le­ra sze­rzy się poprzez wypi­cie wody lub spo­ży­cie pokar­mów zanie­czysz­czo­nych bak­te­ria­mi w wyni­ku bez­po­śred­nie­go lub pośred­nie­go ska­że­nia kałem lub wymio­ci­na­mi osób cho­rych, zaka­żo­nych lub będą­cych nosi­cie­la­mi. Spo­ra­dycz­nie sze­rzy się dro­gą kon­tak­tu bez­po­śred­nie­go czło­wiek – czło­wiek. Źró­dłem zaka­że­nia mogą być tak­że suro­we i pół­su­ro­we ryby oraz owo­ce morza.

Wię­cej infor­ma­cji o cho­le­rze znaj­du­je się na stro­nie www​.pis​.gov​.pl, w zakład­kach „Infor­ma­cje dla podró­żu­ją­cych” i „Cho­ro­by zakaź­ne”.

W razie zacho­ro­wa­nia w trak­cie poby­tu nale­ży natych­miast popro­sić o pomoc lekar­ską, zaś w przy­pad­ku wystą­pie­nia nie­po­ko­ją­cych obja­wów cho­ro­bo­wych po powro­cie z ww. rejo­nów nale­ży nie­zwłocz­nie zgło­sić się do leka­rza, infor­mu­jąc o prze­by­tej podróży.

W celu uzy­ska­nia infor­ma­cji o innych zagro­że­niach nale­ży przed wyjaz­dem na Haiti i Domi­ni­ka­nę skon­tak­to­wać się z leka­rzem medy­cy­ny podró­ży lub leka­rzem medy­cy­ny cho­rób tro­pi­kal­nych, naj­le­piej nie póź­niej niż 4–6 tyg. przed pla­no­wa­ną podró­żą. Pozwo­li to na przy­ję­cie zale­ca­nej przez leka­rza profilaktyki.

Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa na Haiti i Domi­ni­ka­nie znaj­du­je się na stro­nie Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych w zakład­ce „Polak za gra­ni­cą”.