Informacje paszportowe – zmiany prawne (m.in. dotyczące paszportów tymczasowych)

Z dniem 10 paź­dzier­ni­ka 2013 r. weszła w życie usta­wa z dnia 26 lip­ca 2013 r. o zmia­nie usta­wy o doku­men­tach pasz­por­to­wych (Dz. U. z dnia 9 sierp­nia 2013 r. poz. 1038), któ­ra dosto­so­wu­je pra­wo pol­skie do prze­pi­sów roz­po­rzą­dze­nia Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grud­nia 2004 r. w spra­wie norm doty­czą­cych zabez­pie­czeń i danych bio­me­trycz­nych w pasz­por­tach i doku­men­tach podró­ży wyda­wa­nych przez Pań­stwa Człon­kow­skie (Dz. UE.L. z 2004 r. Nr 385, poz. 1, z 2005 r. Nr 311, poz. 44 i z 2009 r. Nr 142, poz.1).

Usta­wa dosto­so­wu­je prze­pi­sy usta­wy o doku­men­tach pasz­por­to­wych, do wyni­ka­ją­ce­go z art. 1 pkt 2a lit a roz­po­rzą­dze­nia Rady (WE) Nr 2252/2004 zwol­nie­nia dzie­ci do 12 roku życia z pobie­ra­nia odci­sków pal­ców w taki spo­sób, że w art. 18 usta­wy o doku­men­tach pasz­por­to­wych okre­śla­ją­cym dane jakie powin­ny się znaj­do­wać w doku­men­cie pasz­por­to­wym zróż­ni­co­wa­niu ule­ga kata­log tych danych w zależ­no­ści od wie­ku posia­da­cza paszportu.

Usta­wa dosto­so­wu­je tak­że prze­pi­sy pol­skie w zakre­sie wyda­wa­nia pasz­por­tów tym­cza­so­wych. Roz­po­rzą­dze­nie unij­ne w art. 1 pkt 2b dopusz­cza wyda­wa­nie pasz­por­tów tym­cza­so­wych oso­bom, od któ­rych fizycz­nie i chwi­lo­wo nie­moż­li­we jest pobra­nie odci­sków któ­re­go­kol­wiek z pal­ców. Usta­wa roz­sze­rza zatem okre­ślo­ny w art. 23 kata­log przy­pad­ków, w któ­rych moż­na wydać pasz­port tym­cza­so­wy, poprzez doda­nie prze­słan­ki zwią­za­nej z bra­kiem moż­no­ści pobra­nia odci­sków któ­re­go­kol­wiek z pal­ców, z zastrze­że­niem że prze­szko­da ta musi mieć cha­rak­ter czasowy.

PASZPORT TYMCZASOWY – nie zawie­ra danych biometrycznych.

 • waż­ny jest przez okres w nim wska­za­ny, nie dłu­żej niż przez 12 mie­się­cy od daty wydania
 • może być wydany: 
  • oby­wa­te­lom pol­skim prze­by­wa­ją­cym za gra­ni­cą, na czas ocze­ki­wa­nia przez nich na dorę­cze­nie pasz­por­tu spo­rzą­dzo­ne­go w Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej;
  • oby­wa­te­lom pol­skim prze­by­wa­ją­cym cza­so­wo w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i za gra­ni­cą, na powrót do miej­sca sta­łe­go pobytu;
  • oby­wa­te­lom pol­skim prze­by­wa­ją­cym w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i za gra­ni­cą, w udo­ku­men­to­wa­nych nagłych przy­pad­kach zwią­za­nych z cho­ro­bą lub pogrze­bem człon­ka rodziny;
  • oso­bom prze­by­wa­ją­cym w Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej i za gra­ni­cą, w udo­ku­men­to­wa­nych nagłych przy­pad­kach zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią zawodową;
  • oso­bom, od któ­rych pobra­nie odci­sków pal­ców jest fizycz­nie nie­moż­li­we, a prze­szko­da ta ma cha­rak­ter czasowy.

Źró­dło: https://​www​.msw​.gov​.pl/​p​l​/​s​p​r​a​w​y​-​o​b​y​w​a​t​e​l​s​k​i​e​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​-​p​a​s​z​p​o​r​t​o​w​e​/​1​1​4​2​7​,​I​n​f​o​r​m​a​c​j​e​-​p​a​s​z​p​o​r​t​o​w​e​.​h​tml

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski